Wet natuurbescherming: Achtergrondinformatie


Menu
Loading...
Index
 1. Aanvullende informatie:
 2. Transponeringstabellen EU-wetgeving en verdragen: 
  1. Tabel 1. EU-wetgeving
   1. Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PbEU 2010, L 20)
   2. Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206)
   3. Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG L 61)
   4. Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Europese Commissie van 4 mei 2006, houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG, L 166)
   5. Uitvoeringsverordening (EU) 2015/736 van de Commissie van 7 mei 2015 tot instelling van een verbod op het binnenbrengen in de Unie van specimens van bepaalde in het wild levende dier- en plantensoorten (PbEU, L 117)
   6. Verordening (EEG) nr. 3254/91 van de Raad van 4 november 1991 houdende een verbod op het gebruik van de wildklem in de Gemeenschap en op het binnenbrengen in de Gemeenschap van pelzen en produkten die vervaardigd zijn van bepaalde in het wild levende diersoorten uit landen waar gebruik wordt gemaakt van de wildklem of andere vangmethoden die niet stroken met de internationale normen voor humane vangst met behulp van vallen (PbEG 1991, L 308)
   7. Verordening (EG) nr. 1007/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 september 2009 betreffende de handel in zeehondenproducten (PbEU L 286)
   8. Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1850 van de Commissie van 13 oktober 2015 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1007/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handel in zeehondenproducten (PbEU L 271)
   9. Richtlijn 83/129/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende de invoer in de Lid-staten van huiden van bepaalde zeehondenjongen en daarvan vervaardigde produkten (PbEG 1983, L 91)
   10. Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (PbEU L 317)
   11. Verordening (EG) nr. 2173/2005 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 2005 inzake de opzet van een FLEGT-vergunningen-systeem voor de invoer van hout in de Europese Gemeenschap (PbEU L 2005, 347)
   12. Verordening (EG) nr. 1024/2008 van de Commissie van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2173/2005 van de Raad inzake de opzet van een FLEGT-vergunningensysteem voor de invoer van hout in de Europese Gemeenschap (PbEU L 277)
   13. Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (PbEU L 2010, 295)
   14. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 607/2012 van de Commissie van 6 juli 2012 houdende gedetailleerde voorschriften betreffende het stelsel van zorgvuldigheidseisen en de frequentie en de aard van de controles op de toezichthoudende organisaties overeenkomstig Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (PbEU L 177)
  2. Tabel 2. Verdragen
   1. Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming, overeenkomst van 10 juni 1970 (Trb. 1970, 155)
   2. Tweede Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot de bescherming van de vogelstand M(76)15
   3. Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot aanwijzing van de wildsoorten en de streken van de Beneluxlanden waar een afschotplan zal gelden M(83)16
   4. Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie strekkende tot de limitatieve opsomming van de te bezigen geweren en munitie bij de jacht op de onderscheiden wildsoorten M(83)17
   5. Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot de jacht en vogelbescherming M(96)8
   6. Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot afschaffing en vervanging van de Beschikking M (72) 18 van 30 augustus 1972 met betrekking tot de bescherming van de vogelstand M(99)9
   7. Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot opheffing en vervanging van de Beschikkingen M (83) 3 van 25 april 1983 en M (99) 10 van 25 oktober 1999 strekkende tot onderlinge erkenning van de jachtexamens M (2007) 3

Aanvullende informatie:

Deze pagina biedt u toegang tot aanvullende informatie over de nieuwe Wet natuurbescherming en bijhorende regelgeving.

Transponeringstabellen EU-wetgeving en verdragen: 

In de Nota van Toelichting bij het Besluit Natuurbescherming is de volgende transponeringstabel opgenomen:

Tabel 1. EU-wetgeving

Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PbEU 2010, L 20)

Vogelrichtlijn

Wet natuurbescherming, Besluit natuurbescherming of Regeling natuurbescherming

Omschrijving beleidsruimte

Toelichting op de keuze(n) bij de invulling van beleidsruimte dan wel op reden waarom geen implementatie nodig is

1, lid 1

Behoeft geen implementatie, betreft omschrijving doel richtlijn

1, lid 2

1.3, derde lid, Wet natuurbescherming

2

1.5, lid 3, onderdeel d; 1.8; 1.10; 1.11; 2.1, Wet natuurbescherming

Invulling maatregelen

Memorie van toelichting, 5.1, 5.2, 6.2.5, artikelsgewijze toelichting artikelen 1.7, 1.9, 1.12

3, lid 1

2.1, lid 1, 2.2, lid 1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, Wet natuurbescherming

Invulling maatregelen

Memorie van toelichting, 6.3.1, 6.3.3

3, lid 2

2.1, lid 1, 2.2, lid 2, 2.3, 2.4, 2.6, Wet natuurbescherming

Invulling maatregelen

Memorie van toelichting, 6.3.1, 6.3.3

4, lid 1

2.1, lid 1, 2.2, lid 1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, Wet natuurbescherming

Invulling beschermingsmaatregelen

Memorie van toelichting, 6.3.1, 6.3.3

4, lid 2

2.1, lid 1, 2.2, lid 1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, Wet natuurbescherming

Invulling beschermingsmaatregelen

Memorie van toelichting, 6.3.1, 6.3.3

4, lid 3

1.8, lid 3, Wet natuurbescherming

4, lid 4

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, Wet natuurbescherming

Invulling passende maatregelen

Memorie van toelichting, 6.4.1, 6.4.3

5

3.1, 3.2, lid 6, Wet natuurbescherming

6, lid 1

3.2, lid 1, Wet natuurbescherming

6, lid 2

3.2, lid 2, Wet natuurbescherming

6, lid 3, eerste volzin

3.2, lid 3, Wet natuurbescherming

6, lid 3, overige zinnen

Behoeft geen implementatie, Nederlandse minister kan door middel van feitelijk handelen voldoen, bevoegdheden of verplichtingen EU-instellingen

7, lid 1

§3.5, met name 3.20, lid 2, Wet natuurbescherming

Invulling jachtregelgeving

Memorie van toelichting paragraaf 7.3.4

7, lid 2

§3.5, met name 3.20, lid 2, Wet natuurbescherming

Aanwijzing bejaagbare soorten

Memorie van toelichting paragraaf 7.3.4

7, lid 3

§3.5, met name 3.20, lid 2, Wet natuurbescherming

Aanwijzing bejaagbare soorten

Memorie van toelichting paragraaf 7.3.4

7, lid 4, eerste drie volzinnen

3.20, lid 3, 3.22, lid 3, Wet natuurbescherming

Invulling jachtregelgeving

Memorie van toelichting paragraaf 7.3.4

7, lid 4, laatste volzin

1.8, lid 3, Wet natuurbescherming

8, lid 1

3.4, lid 1, Wet natuurbescherming; 3.9, lid 3, Besluit natuurbescherming

Paragraaf 4.3.2 van de nota van toelichting

8, lid 2

3.4, lid 1, Wet natuurbescherming

9, lid 1

3.3, 3.4, leden 2 en 3, Wet natuurbescherming

9, lid 2

3.3, leden 1, 2, 3 en 5, Wet natuurbescherming; 3.9, lid 1, 2, 4-9, Besluit natuurbescherming

Paragraaf 4.3.2 van de nota van toelichting

9, lid 3

1.8, lid 3, Wet natuurbescherming

9, lid 4

Behoeft geen implementatie, bevoegdheden of verplichtingen EU-instellingen

10, lid 1

Behoeft geen implementatie, kan aan worden voldaan door feitelijk handelen

10, lid 2

1.8, lid 3, Wet natuurbescherming

11

7.1, 3.18, lid 4, 3.19, 3.39, Wet natuurbescherming

12, lid 1

1.8, lid 3, Wet natuurbescherming

12, lid 2

Behoeft geen implementatie, bevoegdheden of verplichtingen EU-instellingen

13

3.3, lid 4, onder c, Wet natuurbescherming

14

Strengere maatregelen mogelijk

Behoeft geen toepassing, zie memorie van toelichting H6 (bescherming gebieden) en H7 (bescherming soorten)

15

Behoeft geen implementatie, bepalingen over EU-besluitvormingsprocedures

16, lid 1

Behoeft geen implementatie, bepalingen over EU-besluitvormingsprocedures

16, lid 2

Behoeft geen implementatie, bepalingen over EU-besluitvormingsprocedures

17

Behoeft geen implementatie, betreft notificatie

18

Behoeft geen implementatie, betreft intrekking oude richtlijn

19

Behoeft geen implementatie, betreft inwerkingtreding richtlijn

20

Behoeft geen implementatie, betreft adressaat richtlijn

Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206)

Habitatrichtlijn

Wet natuurbescherming, Besluit natuurbescherming of Regeling natuurbescherming

Omschrijving beleidsruimte

Toelichting op de keuze(n) bij de invulling van beleidsruimte dan wel op reden waarom geen implementatie nodig is

1

1.1, 1.3, derde lid, Wet natuurbescherming

2, lid 1

Behoeft geen implementatie, betreft omschrijving doel richtlijn

2, lid 2

1.8, lid 1, Wet natuurbescherming

2, lid 3

1.10, Wet natuurbescherming

3, lid 1

1.8, lid 1, Wet natuurbescherming

3, lid 2

2.1, Wet natuurbescherming

3, lid 3

4, lid 1

Behoeft geen implementatie in wetgeving

4, lid 2

Behoeft geen implementatie, bevoegdheden of verplichtingen EU-instellingen

4, lid 3

Behoeft geen implementatie, bevoegdheden of verplichtingen EU-instellingen

4, lid 4

2.1, Wet natuurbescherming

4, lid 5

1.1, lid 1, definitie Natura 2000-gebied, onderdeel b, Wet natuurbescherming

5, lid 1

Behoeft geen implementatie, bevoegdheden of verplichtingen EU-instellingen

5, lid 2

Behoeft geen implementatie, bepalingen over EU-besluitvormingsprocedures

5, lid 3

Behoeft geen implementatie, bepalingen over EU-besluitvormingsprocedures

5, lid 4

2.11, eerste lid, onderdeel b, en derde lid, Wet natuurbescherming

6, lid 1

2.2, lid 1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, Wet natuurbescherming

Invulling instandhoudingsmaatregelen

Memorie van toelichting, 6.3.1–6.3.3

6, lid 2

art. 2.2, lid 2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 5.4, lid 2, Wet natuurbescherming

Invulling passende maatregelen

Memorie van toelichting, 6.4.1–6.4.3

6, lid 3

2.7, 2.8, Wet natuurbescherming

6, lid 4

2.8, leden 4 t/m 8, Wet natuurbescherming

7

2.2 – 2.8, Wet natuurbescherming

8, lid 1

Behoeft geen implementatie, kan aan worden voldaan door feitelijk handelen

8, lid 2

Behoeft geen implementatie, bevoegdheden of verplichtingen EU-instellingen

8, lid 3

Behoeft geen implementatie, bevoegdheden of verplichtingen EU-instellingen

8, lid 4

Behoeft geen implementatie, bevoegdheden of verplichtingen EU-instellingen

8, lid 5

Behoeft geen implementatie, bepalingen over EU-besluitvormingsprocedures

8, lid 6

Behoeft geen implementatie, kan aan worden voldaan door feitelijk handelen

9

Behoeft geen implementatie, bevoegdheden of verplichtingen EU-instellingen

10

Invulling natuurbeleid

Memorie van toelichting 2.2 en 7.2.3 (o.m. ecologische hoofdstructuur)

11

1.8, Wet natuurbescherming

12, lid 1

3.5, leden 1-4, Wet natuurbescherming

12, lid 2

3.6, lid 1, 9.7, lid 3, Wet natuurbescherming

12, lid 3

1.1, leden 2 en 3, Wet natuurbescherming

12, lid 4

1.7, 7.1, Wet natuurbescherming

13, lid 1

3.5, lid 5, Wet natuurbescherming

13, lid 2

1.1, leden 2 en 3, Wet natuurbescherming

14, lid 1

 

14, lid 2

 

15

3.7, Wet natuurbescherming

16, lid 1

3.8, Wet natuurbescherming

16, lid 2

1.7, lid 3, Wet natuurbescherming

16, lid 3

17, lid 1

1.7, lid 3, Wet natuurbescherming

17, lid 2

Behoeft geen implementatie, bevoegdheden of verplichtingen EU-instellingen

17, lid 3

Behoeft geen implementatie, kan aan worden voldaan door feitelijk handelen

18, lid 1

1.7, lid 2, Wet natuurbescherming

18, lid 2

1.7, lid 2, Wet natuurbescherming

19

Behoeft geen implementatie, bepalingen over EU-besluitvormingsprocedures

20

Behoeft geen implementatie, bepalingen over EU-besluitvormingsprocedures

21, lid 1

Behoeft geen implementatie, bepalingen over EU-besluitvormingsprocedures

21, lid 2

Behoeft geen implementatie, bepalingen over EU-besluitvormingsprocedures

22, onder a

Behoeft geen implementatie, kan aan worden voldaan door feitelijk handelen

22, onder b

1.7, lid 1, 3.34, 7.1, Wet natuurbescherming

22, onder c

Behoeft geen implementatie, kan aan worden voldaan door feitelijk handelen

23, lid 1

Behoeft geen implementatie, kan aan worden voldaan door feitelijk handelen en notificatie

23, lid 2

considerans Wet natuurbescherming

23, lid 3

Behoeft geen implementatie, betreft notificatie

24

Behoeft geen implementatie, betreft adressaat richtlijn

Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG L 61)

Bepaling

Wet natuurbescherming, Besluit natuurbescherming of Regeling natuurbescherming

Omschrijving beleidsruimte

Toelichting op de keuze(n) bij de invulling van beleidsruimte dan wel op reden waarom geen uitvoering in regelgeving nodig is

1

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft omschrijving doel verordening

2

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft definities

3

 

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft toepassingsgebied verordening

4, lid 1

Aangewezen in Regeling natuurbescherming op grond van artikel 3.37, eerste lid, Wet natuurbescherming

4, lid 2

Aangewezen in Regeling natuurbescherming op grond van artikel 3.37, eerste lid, Wet natuurbescherming

4, lid 3

Aangewezen in Regeling natuurbescherming op grond van artikel 3.37, eerste lid, Wet natuurbescherming

4, lid 4

Aangewezen in Regeling natuurbescherming op grond van artikel 3.37, eerste lid, Wet natuurbescherming

4, lid 5

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft voorwaarden afgifte invoervergunning

4, lid 6

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft grondslag uitvoeringshandelingen Commissie

4, lid 7

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft grondslag uitvoeringshandelingen Commissie

5, lid 1

Aangewezen in Regeling natuurbescherming op grond van artikel 3.37, eerste lid, Wet natuurbescherming

5, lid 2

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft voorwaarden afgifte uitvoervergunning

5, lid 3

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft voorwaarden afgifte wederuitvoercertificaat

5, lid 4

Aangewezen in Regeling natuurbescherming op grond van artikel 3.37, eerste lid, Wet natuurbescherming

5, lid 5

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft grondslag uitvoeringshandelingen Commissie

5, lid 6

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft uitzondering op vergunningplicht en certificaatplicht

6, lid 1

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft procedurele voorschriften vergunningen en certificaten

6, lid 2

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft informatie-uitwisseling Commissie en lidstaten

6, lid 3

Aangewezen in Regeling natuurbescherming op grond van artikel 3.37, eerste lid, Wet natuurbescherming

7

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft uitzonderingen op vergunningplicht en certificaatplicht

8, lid 1

Aangewezen in Regeling natuurbescherming op grond van artikel 3.37, eerste lid, Wet natuurbescherming

8, lid 2

Artikel 3.24, tweede en derde lid, van het Besluit natuurbescherming

Mogelijkheid om een bezitsverbod in te stellen

Nota van toelichting paragraaf 4.4.5

8, lid 3

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft voorwaarden afgifte certificaat

8, lid 4

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft grondslag uitvoeringshandelingen Commissie

8, lid 5

Aangewezen in Regeling natuurbescherming op grond van artikel 3.37, eerste lid, Wet natuurbescherming

8, lid 6

Artikel 7.4 van de Wet natuurbescherming

Memorie van toelichting, paragraaf 9.4

9, lid 1

Aangewezen in Regeling natuurbescherming op grond van artikel 3.37, eerste lid, Wet natuurbescherming

9, lid 2

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft voorwaarden afgifte certificaat

9, lid 3

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft uitzonderingen op certificaatplicht

9, lid 4

Aangewezen in Regeling natuurbescherming op grond van artikel 3.37, eerste lid, Wet natuurbescherming

9, lid 5

Aangewezen in Regeling natuurbescherming op grond van artikel 3.37, eerste lid, Wet natuurbescherming

9, lid 6

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft grondslag uitvoeringshandelingen Commissie

10

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft procedureel voorschrift vergunningen en certificaten

11

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft procedurele voorschriften vergunningen en certificaten

12

Artikel 3.29 van het Besluit natuurbescherming

Aanwijzing plaatsen van binnen en buiten het Nederlandse grondgebied brengen

Nota van toelichting, hoofdstuk 8

13

Artikel 3.37, tweede lid, van de Wet natuurbescherming

Bevoegde instantie

Memorie van toelichting, paragraaf 7.5.4

14

Hoofdstuk 7 van de Wet natuurbescherming

Toezicht en handhaving door de lidstaten

Memorie van toelichting, hoofdstuk 9

15

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft informatie-uitwisseling Commissie en lidstaten

16

Hoofdstuk 7 van de Wet natuurbescherming, Wet op de economische delicten, Wetboek van strafvordering en artikel 4.1 Besluit natuurbescherming

Sancties

Memorie van toelichting, hoofdstuk 9

17

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft wetenschappelijke studiegroep

18

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft comitologieprocedure

19

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft uitvoeringshandelingen Commissie

20

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft informatie-uitwisseling Commissie en lidstaten

21

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft intrekking verordening

22

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft inwerkingtreding verordening

Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Europese Commissie van 4 mei 2006, houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG, L 166)

Bepaling

Wet natuurbescherming, Besluit natuurbescherming of Regeling natuurbescherming

Omschrijving beleidsruimte

Toelichting op de keuze(n) bij de invulling van beleidsruimte dan wel op reden waarom geen uitvoering in regelgeving nodig is

1

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft definities

4–15

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft voorschriften over documenten

16

Regels gesteld in Regeling natuurbescherming op grond van artikel 3.37, derde lid, van de Wet natuurbescherming

Lidstaten kunnen fytosanitaire certificaten accepteren in plaats van uitvoervergunningen

Toelichting bij Regeling natuurbescherming

17–19

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft voorschriften over documenten

20–23

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft procedurele voorschriften over invoervergunningen

24–25

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft procedurele voorschriften over kennisgevingen van invoer

26–29

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft procedurele voorschriften over uitvoervergunningen en wederuitvoercertificaten

30–36

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft procedurele voorschriften over certificaten voor reizende tentoonstellingen

37–44

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft procedurele voorschriften over certificaten van persoonlijke eigendom

44 bis–44 octies

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft procedurele voorschriften over certificaten van monsterverzameling

44 nonies–44 septdecies

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft procedurele voorschriften over muziekinstrumentencertificaten

45

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft voorschriften over douaneprocedure

46–51

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft procedurele voorschriften over vergunningen, kennisgevingen en certificaten

52

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft procedurele voorschriften over gebruik van etiketten

53

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft afwijkingen van douaneprocedures

54–56

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft procedurele voorschriften over vaststellen van fok of kweek

57–58 bis

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft nadere regels over uitzondering voor persoonlijke bezittingen en huisraad

59–63

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft procedurele voorschriften voor ontheffingen en afwijkingen

64–68

Artikel 3.28 van het Besluit natuurbescherming

Nota van toelichting, paragraaf 4.4.2.1

69–70

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft voorschriften over informatie en rapportage

71

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft procedurele voorschriften voor invoervergunning

72

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft overgangsmaatregelen

73

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft informatie-uitwisseling Commissie en lidstaten

74

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft intrekking verordening

75

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft inwerkingtreding

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/736 van de Commissie van 7 mei 2015 tot instelling van een verbod op het binnenbrengen in de Unie van specimens van bepaalde in het wild levende dier- en plantensoorten (PbEU, L 117)

Bepaling

Wet natuurbescherming, Besluit natuurbescherming of Regeling natuurbescherming

Omschrijving beleidsruimte

Toelichting op de keuze(n) bij de invulling van beleidsruimte dan wel op reden waarom geen uitvoering in regelgeving nodig is

1

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft gevallen waarin invoervergunning geweigerd wordt

2

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft intrekking verordening

3

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft inwerkingtreding

Verordening (EEG) nr. 3254/91 van de Raad van 4 november 1991 houdende een verbod op het gebruik van de wildklem in de Gemeenschap en op het binnenbrengen in de Gemeenschap van pelzen en produkten die vervaardigd zijn van bepaalde in het wild levende diersoorten uit landen waar gebruik wordt gemaakt van de wildklem of andere vangmethoden die niet stroken met de internationale normen voor humane vangst met behulp van vallen (PbEG 1991, L 308)

Bepaling

Wet natuurbescherming, Besluit natuurbescherming of Regeling natuurbescherming

Omschrijving beleidsruimte

Toelichting op de keuze(n) bij de invulling van beleidsruimte dan wel op reden waarom geen uitvoering in regelgeving nodig is

1

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft definities

2

Artikel 3.10 Besluit natuurbescherming

Nota van toelichting, paragraaf 4.3.3

3

Aangewezen in Regeling natuurbescherming op grond van artikel 3.37, eerste lid, Wet natuurbescherming

4

Aangewezen in Regeling natuurbescherming op grond van artikel 3.37, eerste lid, Wet natuurbescherming

5

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft comitologieprocedure

6

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft inwerkingtreding verordening

Verordening (EG) nr. 1007/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 september 2009 betreffende de handel in zeehondenproducten (PbEU L 286)

Bepaling

Wet natuurbescherming, Besluit natuurbescherming of Regeling natuurbescherming

Omschrijving beleidsruimte

Toelichting op de keuze(n) bij de invulling van beleidsruimte dan wel op reden waarom geen uitvoering in regelgeving nodig is

1

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft doel verordening

2

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft definities

3

Aangewezen in Regeling natuurbescherming op grond van artikel 3.37, eerste lid, Wet natuurbescherming

4

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft opdracht aan lidstaten

5

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft comitologieprocedure

6

Hoofdstuk 7 van de Wet natuurbescher-ming, Wet op de economische delicten, Wetboek van strafvordering

Sancties en handhaving

Memorie van toelichting, hoofdstuk 9

7

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft informatie-uitwisseling Commissie en lidstaten

8

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft inwerkingtreding verordening

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1850 van de Commissie van 13 oktober 2015 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1007/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handel in zeehondenproducten (PbEU L 271)

Bepaling

Wet natuurbescherming, Besluit natuurbescherming of Regeling natuurbescherming

Omschrijving beleidsruimte

Toelichting op de keuze(n) bij de invulling van beleidsruimte dan wel op reden waarom geen uitvoering in regelgeving nodig is

1

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft onderwerp verordening

2

 

 

 

3

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft erkenning instanties door Europese Commissie

4–5

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft verklaringen door erkende instanties

6

Artikel 3.37, tweede lid, van de Wet natuurbescherming

Bevoegde instantie

Memorie van toelichting, paragraaf 7.5.4

7–8

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft informatie-uitwisseling Commissie en lidstaten

9–10

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft overgangsbepaling en inwerkingtreding

Richtlijn 83/129/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende de invoer in de Lid-staten van huiden van bepaalde zeehondenjongen en daarvan vervaardigde produkten (PbEG 1983, L 91)

Bepaling

Wet natuurbescherming, Besluit natuurbescherming of Regeling natuurbescherming

Omschrijving beleidsruimte

Toelichting op de keuze(n) bij de invulling van beleidsruimte dan wel op reden waarom geen uitvoering in regelgeving nodig is

1

In Regeling natuurbescherming op grond van artikel 3.37, derde lid, Wet natuurbescherming

2

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft geldigheid richtlijn

3

In Regeling natuurbescherming op grond van artikel 3.37, derde lid, Wet natuurbescherming

4

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft toepassing richtlijn

Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (PbEU L 317)

Bepaling

Wet natuurbescherming, Besluit natuurbescherming of Regeling natuurbescherming

Omschrijving beleidsruimte

Toelichting op de keuze(n) bij de invulling van beleidsruimte dan wel op reden waarom geen uitvoering in regelgeving nodig is

1

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft omschrijving onderwerp verordening

2

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft toepassingsgebied verordening

3

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft definities

4

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft taak van Europese Commissie

5

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft taak van Europese Commissie

6

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft bepalingen voor ultraperifere gebieden; Nederland heeft geen ultraperifere gebieden.

7, eerste lid

Aangewezen in Regeling natuurbescherming op grond van artikel 3.37, eerste lid, Wet natuurbescherming

7, tweede lid

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft taak van de lidstaten

8, eerste lid

Artikel 3.37, tweede lid, van de Wet natuurbescherming

Bevoegde instantie

Memorie van toelichting, paragraaf 7.5.4

8, tweede lid

Artikel 3.37, tweede lid, van de Wet natuurbescherming

Bevoegde instantie

Memorie van toelichting, paragraaf 7.5.4

8, derde lid

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft taak van de lidstaten.

8, vierde lid

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, bepaling waaraan vergunningaanvraag aan moet voldoen.

8, vijfde lid

Bepaling behoeft geen uitvoering in regelgeving, jurisprudentie voorziet in redenen voor intrekking:

– vergunning is op grond van onjuiste gegevens verleend;

– de juiste gegevens hadden tot een weigering van de vergunning geleid;

– betrokkene kan van die onjuiste of onvolledige opgave in redelijkheid een verwijt worden gemaakt;

– verandering van beleid of inzichten;

– er wordt niet meer aan wettelijke vereisten voldaan;

– betrokkene handelt in strijd met vergunning.

8, zesde lid

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft taak van Europese Commissie.

8, zevende lid

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft taak van de lidstaten.

8, achtste lid

Hoofdstuk 7 Wet natuurbescherming

Inspecties

Memorie van toelichting, hoofdstuk 9

9, eerste lid

Artikel 3.37, tweede lid, van de Wet natuurbescherming

Bevoegde instantie

Memorie van toelichting, paragraaf 7.5.4

9, tweede t/m achtste lid

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft taak van Europese Commissie.

10, eerste lid

Artikel 3.31 Besluit natuurbescherming

Noodmaatregelen door lidstaten

Nota van toelichting, paragraaf 4.5

10, tweede lid en derde lid

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft taak van de lidstaten.

10, vierde lid t/m zevende lid

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft taak van Europese Commissie.

11

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft taak van de lidstaten.

12, eerste lid

Grondslag om nationale lijst met invasieve uitheemse soorten vast te stellen

Nota van toelichting, paragraaf 4.5

12, tweede lid

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft taak van de lidstaten.

13

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft taak van de lidstaten.

14

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft taak van de lidstaten.

15, eerste lid

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft taak van de lidstaten.

15, tweede en derde lid

Hoofdstuk 7 van de Wet natuurbescherming, Wet op de economische delicten, Algemene douanewet

Toezicht en controles

Memorie van toelichting, hoofdstuk 9

15, vierde lid

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft feitelijk handelen.

15, vijfde en zesde lid

Artikel 7.4 van de Wet natuurbescherming

Memorie van toelichting, paragraaf 9.4

15, zevende lid

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft taak van de lidstaten.

15, achtste lid

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft taak van Europese Commissie.

15, negende lid

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft taak van de lidstaten.

16

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft taak van de lidstaten.

17, eerste lid

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft taak van de lidstaten.

17, tweede t/m vierde lid

Artikel 3.18 Wet natuurbescherming en in Regeling natuurbescherming op grond van artikel 3.39 Wet natuurbescherming

Uitroeiingsmaatregelen

Nota van toelichting, paragraaf 4.5

18 en 19

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft taak van de lidstaten, dan wel de Europese Commissie

20

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft taak van de lidstaten.

21

Artikel 7.2, tweede lid, Wet natuurbescherming en Algemene wet bestuursrecht

Kostenverhaal

Behoeft geen uitvoering in Memorie van toelichting, hoofdstuk 9

22

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft taak van de lidstaten.

23

In Regeling natuurbescherming op grond van artikel 3.39 Wet natuurbescherming

Strengere nationale regels

Nota van toelichting, paragraaf 4.5

24, eerste en tweede lid

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft taak van de lidstaten.

24, derde en vierde lid

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft taak van Europese Commissie.

25

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft taak van Europese Commissie.

26

Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

Participatie publiek

27 t/m 29

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft taak van Europese Commissie, dan wel Europees Parlement of Raad.

30

Hoofdstuk 7 van de Wet natuurbescherming, Wet op de economische delicten, Wetboek van strafvordering

Sancties

Memorie van toelichting, hoofdstuk 9

31 en 32

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft overgangsbepalingen

33

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft inwerkingtreding verordening

Verordening (EG) nr. 2173/2005 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 2005 inzake de opzet van een FLEGT-vergunningen-systeem voor de invoer van hout in de Europese Gemeenschap (PbEU L 2005, 347)

Bepaling

Wet natuurbescherming, Besluit natuurbescherming of Regeling natuurbescherming

Omschrijving beleidsruimte

Toelichting op de keuze(n) bij de invulling van beleidsruimte dan wel op reden waarom geen uitvoering in regelgeving nodig is

1

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft onderwerp verordening

2

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft definities

3

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft reikwijdte vergunningensysteem

4, lid 1

Aangewezen in Regeling natuurbescherming op grond van artikel 3.37, eerste lid, Wet natuurbescherming

4, lid 2

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft taak van Europese Commissie

4, lid 3

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft vrijstelling vergunningplicht

5

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft procedurele voorschriften vergunningen

6

Hoofdstuk 7 Wet natuurbescherming

Toezicht en handhaving

Memorie van toelichting, hoofdstuk 9

7

Artikel 3.37, tweede lid, Wet natuurbescherming

Bevoegde autoriteit

Memorie van toelichting, paragraaf 7.5.4

8

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft informatie-uitwisseling Europese Commissie en lidstaten

9

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft taak van Europese Commissie

10–11 bis

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft gedelegeerde handelingen Europese Commissie en comitologieprocedure

12

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft inwerkingtreding verordening

Verordening (EG) nr. 1024/2008 van de Commissie van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2173/2005 van de Raad inzake de opzet van een FLEGT-vergunningensysteem voor de invoer van hout in de Europese Gemeenschap (PbEU L 277)

Bepaling

Wet natuurbescherming, Besluit natuurbescherming of Regeling natuurbescherming

Omschrijving beleidsruimte

Toelichting op de keuze(n) bij de invulling van beleidsruimte dan wel op reden waarom geen uitvoering in regelgeving nodig is

1

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft onderwerp verordening

2

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft definities

3–13

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft procedurele voorschriften vergunningen

14–15

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft elektronische systemen

16

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft gegevensbescherming in EU-wetgeving

17

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft inwerkingtreding verordening

Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (PbEU L 2010, 295)

Bepaling

Wet natuurbescherming, Besluit natuurbescherming of Regeling natuurbescherming

Omschrijving beleidsruimte

Toelichting op de keuze(n) bij de invulling van beleidsruimte dan wel op reden waarom geen uitvoering in regelgeving nodig is

1

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft onderwerp verordening

2

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft definities

3

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft tot CITES-basisverordening en FLEGT-verordening

4–5

Aangewezen in Regeling natuurbescherming op grond van artikel 3.37, eerste lid, Wet natuurbescherming

6

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft nadere invulling zorgvuldigheidseisen

7

Artikel 3.37, tweede lid, Wet natuurbescherming

Bevoegde autoriteit

Memorie van toelichting, paragraaf 7.5.4

8–9

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft erkenning door Europese Commissie van toezichthoudende organisaties

10–11

Hoofdstuk 7 van de Wet natuurbescherming, Wet op de economische delicten, Algemene douanewet

Toezicht en controles

Memorie van toelichting, hoofdstuk 9

12–13

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft taken van de lidstaten

14–18

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft gedelegeerde handelingen Europese Commissie en comitologieprocedure

19

Hoofdstuk 7 van de Wet natuurbescherming, Wet op de economische delicten, Wetboek van strafvordering

Sancties

Memorie van toelichting, hoofdstuk 9

20

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft informatie-uitwisseling Europese Commissie en lidstaten

21

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft inwerkingtreding verordening

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 607/2012 van de Commissie van 6 juli 2012 houdende gedetailleerde voorschriften betreffende het stelsel van zorgvuldigheidseisen en de frequentie en de aard van de controles op de toezichthoudende organisaties overeenkomstig Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (PbEU L 177)

Bepaling

Wet natuurbescherming, Besluit natuurbescherming of Regeling natuurbescherming

Omschrijving beleidsruimte

Toelichting op de keuze(n) bij de invulling van beleidsruimte dan wel op reden waarom geen uitvoering in regelgeving nodig is

1

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft onderwerp verordening

2–5

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft nadere invulling zorgvuldigheidseisen

6–7

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft nadere invulling controles

8

Behoeft geen uitvoering in regelgeving, betreft inwerkingtreding verordening

Tabel 2. Verdragen

Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming, overeenkomst van 10 juni 1970 (Trb. 1970, 155)

Bepaling

Wet natuurbescherming, Besluit natuurbescherming of Regeling natuurbescherming

Omschrijving beleidsruimte

Toelichting op de keuze(n) bij de invulling van beleidsruimte dan wel op reden waarom geen implementatie nodig is

1

Behoeft geen implementatie, betreft definities

2

Behoeft geen implementatie, betreft opdracht aan partijen

3

Artikel 3.26, eerste lid, onderdeel b, Wet natuurbescherming en artikel 3.12 Besluit natuurbescherming

Omvang jachtvelden

Nota van toelichting, paragraaf 4.3.4.2

4, lid 1

Artikelen 3.6, eerste lid, en 3.7 Besluit natuurbescherming

Jacht voor zonsopgang en na zonsondergang

Nota van toelichting, paragraaf 4.2.4

4, lid 2–4

Behoeft geen implementatie, betreft grondslag voor gedelegeerde regelgeving

4, lid 5

Behoeft geen implementatie, betreft opdracht aan partijen

5

Artikel 3.25 Besluit natuurbescherming

Nota van toelichting, paragraaf 4.4.3

7–9

§ 3.1 Wet natuurbescherming

Memorie van toelichting, paragraaf 7.2.1.3

10

Behoeft geen implementatie, betreft opdracht aan partijen

11

Behoeft geen implementatie, betreft procedure gedelegeerde regelgeving

12

Behoeft geen implementatie, betreft bepaling dat partijen strengere maatregelen mogen nemen

13

Behoeft geen implementatie, betreft grondslag voor afwijkingen van overeenkomst

14

Behoeft geen implementatie, betreft procedurele bepaling

15

Behoeft geen implementatie, betreft bepaling dat overeenkomst op Europees gedeelte van grondgebied Nederland geldt

16

Behoeft geen implementatie, betreft totstandkoming overeenkomst

Tweede Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot de bescherming van de vogelstand M(76)15

Bepaling

Wet natuurbescherming, Besluit natuurbescherming of Regeling natuurbescherming

Omschrijving beleidsruimte

Toelichting op de keuze(n) bij de invulling van beleidsruimte dan wel op reden waarom geen implementatie nodig is

1

Behoeft geen implementatie, betreft definitie

2, onder a

Artikel 3.11 Besluit natuurbescherming

Nota van toelichting, hoofdstuk 8

2, onder b

Artikel 3.25, vierde lid, Wet natuurbescherming

Nota van toelichting, hoofdstuk 8

3

Behoeft geen implementatie, betreft inwerkingtreding beschikking

Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot aanwijzing van de wildsoorten en de streken van de Beneluxlanden waar een afschotplan zal gelden M(83)16

Bepaling

Wet natuurbescherming, Besluit natuurbescherming of Regeling natuurbescherming

Omschrijving beleidsruimte

Toelichting op de keuze(n) bij de invulling van beleidsruimte dan wel op reden waarom geen implementatie nodig is

1

Artikelen 3.12 en 3.17 Wet natuurbescherming

Memorie van toelichting, paragraaf 7.3.4.3

2

Behoeft geen implementatie, betreft opdracht aan partijen

3

Behoeft geen implementatie, betreft inwerkingtreding beschikking

Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie strekkende tot de limitatieve opsomming van de te bezigen geweren en munitie bij de jacht op de onderscheiden wildsoorten M(83)17

Bepaling

Wet natuurbescherming, Besluit natuurbescherming of Regeling natuurbescherming

Omschrijving beleidsruimte

Toelichting op de keuze(n) bij de invulling van beleidsruimte dan wel op reden waarom geen implementatie nodig is

1

Artikel 3.13 Besluit natuurbescherming

Nota van toelichting, paragraaf 4.3.4.3

2–3

Artikel 3.14 Besluit natuurbescherming

Nota van toelichting, paragraaf 4.3.4.3

4

Behoeft geen implementatie, betreft bepaling dat partijen strengere maatregelen mogen nemen

5

Behoeft geen implementatie, betreft inwerkingtreding beschikking

Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot de jacht en vogelbescherming M(96)8

Bepaling

Wet natuurbescherming, Besluit natuurbescherming of Regeling natuurbescherming

Omschrijving beleidsruimte

Toelichting op de keuze(n) bij de invulling van beleidsruimte dan wel op reden waarom geen implementatie nodig is

1–3

Artikel 3.21 Wet natuurbescherming

Keuze toegestane jachtmiddelen

Memorie van toelichting, paragraaf 7.3.4.6

4

Behoeft geen implementatie, betreft inwerkingtreding beschikking

Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot afschaffing en vervanging van de Beschikking M (72) 18 van 30 augustus 1972 met betrekking tot de bescherming van de vogelstand M(99)9

Bepaling

Wet natuurbescherming, Besluit natuurbescherming of Regeling natuurbescherming

Omschrijving beleidsruimte

Toelichting op de keuze(n) bij de invulling van beleidsruimte dan wel op reden waarom geen implementatie nodig is

1–5

§ 3.1 Wet natuurbescherming

Memorie van toelichting, paragraaf 7.2.1.3

6

Behoeft geen implementatie, betreft inwerkingtreding beschikking

Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot opheffing en vervanging van de Beschikkingen M (83) 3 van 25 april 1983 en M (99) 10 van 25 oktober 1999 strekkende tot onderlinge erkenning van de jachtexamens M (2007) 3

Bepaling

Wet natuurbescherming, Besluit natuurbescherming of Regeling natuurbescherming

Omschrijving beleidsruimte

Toelichting op de keuze(n) bij de invulling van beleidsruimte dan wel op reden waarom geen implementatie nodig is

1

Artikelen 3.18, 3.9 en 3.22 Besluit natuurbescherming

Nota van toelichting, paragraaf 4.3.5

2

Aangewezen in Regeling natuurbescherming op grond van artikel 3.28, tweede lid, onderdeel b, Wet natuurbescherming

Memorie van toelichting, hoofdstuk 13

3–6

Behoeft geen implementatie, betreft opdracht aan partijen

7

Behoeft geen implementatie, betreft inwerkingtreding beschikking