Wet normering topinkomens: Wettelijk kader


Wet normering topinkomens

De Wet normering topinkomens (WNT) is op 1 januari 2013 in werking getreden. De wet normeert de bezoldiging van de hoogste leidinggevenden ('topfunctionarissen') in de publieke en semipublieke sector. De wet stelt verschillende bezoldigings- en ontslagvergoedingsmaxima vast en verplicht tot openbaarmaking van afspraken en betalingen die boven de vastgestelde maxima uitgaan. Wat betreft dit laatste vervangt de WNT de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt). De Wopt is met ingang van 1 januari 2013 ingetrokken. Dat wil zeggen dat de Wopt niet van toepassing is op het boekjaar 2012.

Een Engelse vertaling van de WNT is te vinden op de Engelstalige pagina van de rijksoverheid over de WNT: Public and Semi-public Sector Senior Officials (Standard Remuneration) Act.

Uitvoeringsbesluit WNT en Uitvoeringsregeling WNT

Op basis van de WNT is diverse gedelegeerde wetgeving tot stand gekomen, waaronder het  Uitvoeringsbesluit WNT en de Uitvoeringsregeling WNT. Het Uitvoeringsbesluit bevat regels over de uitzonderingen op het verbod van variabele beloningen, de wijze waarop het bedrag van de kosten van openbaarmaking door de betreffende minister van de verplichte gegevens wordt vastgesteld en de aanpassing van de bijlagen bij de WNT. De Uitvoeringsregeling WNT bevat nadere regels over onder andere de componenten van de bezoldiging van de functionaris in dienstbetrekking, de componenten van de bezoldiging van de functionaris zonder dienstbetrekking en de uitkeringen wegens beëindiging dienstverband.

Beleidsregels WNT

In artikel 1.10 WNT is de bevoegdheid van de minister neergelegd om beleidsregels vast te stellen over de uitoefening van de WNT of de daarop rustende bepalingen. De Beleidsregels WNT 2020 gelden vanaf 1 januari 2020. De beleidsregels geven een nadere uitleg over onder meer het toepassingsgebied en de reikwijdte (zoals het bezoldigingsmaximum voor een individuele topfunctionaris) van de WNT. De beleidsregels worden steeds jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Indexering WNT-normen

Ieder jaar worden de WNT-nomen opnieuw geïndexeerd. Voor 2020 is het algemene bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 201.000 (Indexering WNT-normen 2020). De regeling strekt ertoe het bedrag van het algemene wettelijke bezoldigingsmaximum van de WNT voor 2019 vast te stellen, alsook de bedragen die gelden ten aanzien van de bezoldiging van topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de eerste twaalf maanden van hun functievervulling op grond van het Uitvoeringsbesluit WNT.

Sectorale bezoldigingsnormen

Op basis van de WNT stelt de betrokken minister jaarlijks voor de in bijlage 3 bij de WNT genoemde instellingen en rechtspersonen de maximale bezoldigingsnorm via een ministerieel besluit vast.

Hier vindt u een overzicht, waarin de voor 2020 geldende bezoldigingsmaxima die uit de hieronder vermelde sectorale regelingen voortvloeien, blijken. Let op, dergelijke regelingen bestonden ook voor voorgaande jaren.

Overgangsrecht algemeen en per sector

De komende jaren wordt de bezoldiging van diverse topfunctionarissen conform het overgangsrecht afgebouwd. De wijze waarop de bezoldiging moet worden afgebouwd, is nu inzichtelijk gemaakt per sector. Zie hieronder de afbouwschema's inzake:

Controleprotocol WNT

Het Controleprotocol WNT 2020 geeft nadere aanwijzingen over de reikwijdte en de diepgang van de accountantscontrole op de naleving van de bepalingen van en op grond van de WNT.

Toezichthouders WNT

De toezichthouder die de naleving van de WNT controleert, wordt bij apart besluit of regeling van de verantwoordelijke minister aangewezen. Hieronder vindt u een overzicht:

Aanwijzing toezichthouder WNT Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Aanwijzing toezichthouder WNT Ministerie van SZW, Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Buitenlandse Zaken, Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Defensie, Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Financiën, Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Veiligheid en Justitie, Aanwijzing toezichthouders WNT overige instellingen WenR, Besluit aanwijzing EZ-toezichthouder WNT, Besluit aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT, Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT, Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving, Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren.