Wet normering topinkomens: Wetswijzigingen


Naderende wijzigingen

  • Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT (WNT 3)
    Initiatiefwet van het lid Öztürk. Het doel van WNT 3 is om, naast topfunctionarissen, ook de bezoldiging van (de overige) werknemers binnen de (semi)publieke sector te normeren.

Aanvankelijk was de regering voornemens om WNT 3 zelf bij de Tweede Kamer in te dienen. Het kabinet Rutte III heeft daar echter vanaf gezien. Hier vindt u het ontwerp-wetsvoorstel, het advies van de Raad van State en het nader rapport.

De Evaluatiewet WNT treedt deels in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 (of zelfs 2015 resp. 2013) en deels pas op 1 januari 2018. Zie over de bekendmakingsregeling dit blogbericht.

Belangrijkste wijzigingen

Hier vindt u een selectie van de belangrijkste wijzigingen van de WNT. U kunt alle wetswijzigingen hier raadplegen.

  • Wet van 23 december 2014, houdende aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een Minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT)
  • Wet van 12 november 2014, houdende wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering van de wet (Reparatiewet WNT)
  • Wet van 19 juni 2014 tot aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT)
  • Wet van 15 november 2012, houdende regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)