Wet normering topinkomens: Wetswijzigingen


Naderende wijzigingen

 • Internetconsultatie van de wijziging van de WNT.
  Het doel van het (concept) wetsvoorstel is om de toepassing van de WNT in de zorg te verbeteren en een drietal mogelijkheden om de WNT te ontwijken aan te pakken. De consultatie loopt tot en met 18 juli 2019.

 • Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT (WNT 3)
  Initiatiefwet van het lid Öztürk. Het doel van WNT 3 is om, naast topfunctionarissen, ook de bezoldiging van (de overige) werknemers binnen de (semi)publieke sector te normeren.

Aanvankelijk was de regering voornemens om WNT 3 zelf bij de Tweede Kamer in te dienen. Het kabinet Rutte III heeft daar echter vanaf gezien. Hier vindt u het ontwerp-wetsvoorstel, het advies van de Raad van State en het nader rapport.

Belangrijkste wijzigingen

Hier vindt u een selectie van de belangrijkste wijzigingen van de WNT. U kunt alle wetswijzigingen hier raadplegen.

 • Wet van 22 maart 2017 tot wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector naar aanleiding van de wetsevaluatie (Evaluatiewet WNT)

De Evaluatiewet WNT treedt deels in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 (of zelfs 2015 resp. 2013) en deels pas op 1 januari 2018. Zie over de bekendmakingsregeling dit blogbericht.

 • Wet van 23 december 2014, houdende aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een Minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT)
 • Wet van 12 november 2014, houdende wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering van de wet (Reparatiewet WNT)
 • Wet van 19 juni 2014 tot aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT)
 • Wet van 15 november 2012, houdende regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)