Wet normering topinkomens: Nieuws


Menu
Loading...
Index

Op deze nieuwspagina kunt u in één oogopslag de laatste stand van zaken zien inzake de Wet normering topinkomens.

 • 22.06.2020 Publicatie Regeling Controleprotocol WNT 2020.

 • 07.05.2020 De motie van Alkaya en Van Raan om de KLM onder de WNT te laten vallen, is verworpen.

 • 19.12.2019 De motie van Van Aalst om alle beloningen bij Nederlandse staatsdeelnemingen onder de WNT-norm te laten vallen, is verworpen.

 • 17.12.2019 Kamerbrief over voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-Jaarrapportage 2018.

 • 16.12.2019 Kamerbrief met afschrift brief Adviescollege Toetsing Regeldruk over wijziging Uitvoeringsregeling Wet normering topinkomens.

 • 13.09.2019 Kamerbrief met antwoorden op vragen over constructies om het salarisplafond (WNT-norm) bij de publieke omroep te omzeilen.

 • 21.08.2019 Het Controleprotocol WNT 2019 is gepubliceerd.

 • 05.07.2019 Internetconsultatie wetsvoorstel aanscherping beloningsregels voor de financiële sector. Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over het wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële sector. Die moeten ervoor zorgen dat perverse prikkels verbonden aan beloningen in de financiële sector worden tegengegaan en het vertrouwen in de financiële sector wordt vergroot. Dat schrijft minister Hoekstra in een brief aan de Tweede Kamer.

 • 27.06.2019 Het verantwoordingsmodel voor de openbaarmaking van de WNT-gegevens over kalenderjaar 2019 is gepubliceerd.

 • 21.06.2019 De internetconsultatie van de wijziging van de WNT (tegengaan ontwijking en versterking toepassing in de zorgsector) is gestart. Het doel van het (concept) wetsvoorstel is om de toepassing van de WNT in de zorg te verbeteren en een drietal mogelijkheden om de WNT te ontwijken aan te pakken. De consultatie loopt tot en met 18 juli 2019.

 • 04.06.2019 Internetconsultatie Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers. De bedoeling van dit wetsvoorstel is een permanent adviescollege op het terrein van de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers in te stellen. Het voorstel is het adviescollege te laten adviseren over de financiële aspecten van de arbeidsvoorwaarden van benoemde en gekozen politieke ambtsdragers (bijvoorbeeld ministers, wethouders en raadsleden). Het adviescollege kan voorafgaand aan de politieke discussie een onafhankelijk advies geven over de aanspraken van politieke ambtsdragers.

 • 26.03.2019 Kamerbrief over proactief WNT-toezicht. Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeren de Tweede Kamer over de tweede risicoanalyse in het kader van het proactief WNT-toezicht. Hiermee is onderzocht of de onderwijsinstellingen de juiste bezoldigingsklasse hanteren.

 • 21.01.2019 Kamerbrief over vertraging wetsvoorstel tegengaan ontwijking WNT. Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer dat het wetsvoorstel tegengaan ontwijking WNT vertraging heeft opgelopen en informeert over het vervolgtraject.

 • 20.12.2018 Kamerbrief Voortgang WNT en WNT-jaarrapportage 2017. Minister Ollongren ( BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het topinkomensbeleid van het kabinet in de (semi-)publieke sector.

 • 21.11.2018 De Uitvoeringsregeling WNT 2019 en Beleidsregels WNT 2019 zijn vastgesteld.

 • 31.10.2018 Vandaag is gepubliceerd het Besluit van 16 oktober 2018 tot wijziging van de bijlagen 1 en 4 bij de Wet normering topinkomens in verband met wijziging van de namen van enkele ministeries, de overgang van WNT-instellingen naar andere ministeries en het toevoegen, verwijderen of doorvoeren van naamswijzigingen van WNT-instellingen.

 • 31.10.2018 Vandaag is het Controleprotocol WNT 2018 gepubliceerd. Dit protocol beschrijft limitatief de werkzaamheden en daarmee de reikwijdte en de diepgang van de accountantscontrole op de WNT-verantwoording.

 • 10.10.2018 Het Plan van aanpak tweede wetsevaluatie WNT (2015-2020) is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het plan van aanpak beschrijft de inhoudelijke opzet, het totstandkomingsproces en de planning van de tweede wetsevaluatie WNT 2020.

 • 13.09.2018 Vandaag is de ministeriële regeling gepubliceerd die ertoe strekt het algemeen bezoldigingsmaximum van de WNT voor 2018 aan te passen en voor 2019 vast te stellen, alsmede de bedragen die gelden ten aanzien van de bezoldiging van topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de eerste twaalf maanden van hun functievervulling op grond van het Uitvoeringsbesluit WNT.

 • 27.08.2018 Beantwoording Kamervragen over uitvoering moties over WNT. Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Middendorp (VVD) over de uitvoering van de moties ingediend tijdens het verslag algemeen overleg over de WNT van 17 mei 2018.

 • 06.07.2018 Het verantwoordingsmodel voor de openbaarmaking van de WNT-gegevens over kalenderjaar 2018 is gepubliceerd.

 • 26.06.2018 Kamerbrief over uitvoering moties WNT. Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van 2 aangenomen moties. De 1e motie vraagt de regering om de WNT-jaarrapportage te verrijken met informatie over de effecten van de WNT. De 2e motie vraagt de regering de Kamer niet alleen te informeren over toegekende uitzonderingen, maar ook over afgewezen uitzonderingen op het WNT-maximum.

 • 13.06.2018 Tweede lid artikel 1.9 WNT geschrapt. Met ingang van 13 juni 2018 is het tweede lid van artikel 1.9 WNT vervallen (Stb. 2018, 106; Stb. 2018, 159). In de memorie van toelichting (p. 4) is hierover het volgende te lezen. Met de inwerkingtreding van artikel I, onderdelen Q en W, van de Evaluatiewet WNT (Stb. 2017, 151) per 1 juli 2017 is het bonusverbod uit de WNT vervallen. In het tweede lid van artikel 1.9 van de WNT is de mogelijkheid opgenomen om bij algemene maatregel van bestuur variabele onderdelen van de bezoldiging van dat bonusverbod uit te zonderen. In de Evaluatiewet WNT is in dit lid de verwijzing naar de bepalingen waarin het bonusverbod was vastgelegd uit het tweede lid verwijderd. Aangezien het eerste lid reeds een delegatiegrondslag bevat voor het uitzonderen van onderdelen van de bezoldiging kan het tweede lid bij nader inzien in zijn geheel vervallen.

 • 22.05.2018 Vandaag zijn de volgende moties aangenomen, die op 17 mei 2018 zijn ingediend bij het VAO WNT.

 • 09.05.2018 Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeren de Tweede Kamer in een brief over de uitkomsten van een risicoanalyse in het kader van de WNT en de regeling voor onderwijssectoren.

 • 08.05.2018 Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief waarin zij nader ingaat op de vraag van het lid Middendorp (VVD) over de relatie tussen het ministersalaris en het bezoldigingsmaximum.

 • 19.04.2018 Op 19 april 2018 heeft de vaste commissie voor BZK overleg gevoerd met minister Ollongren (BZK) over de voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-jaarrapportage 2016 en over de ontwijkingsconstructies WNT. Zie hier het ongecorrigeerd stenogram van het verslag.

 • 16.04.2018 Minister Ollongren (BZK) beantwoordt in een brief de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over corporatiedirecteuren die boven de norm verdienen.
   
 • 03.04.2018 De minister heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet op welke manier uitvoering wordt gegeven aan de motie over het aanspreken van zorgbestuurders op salarisstijging.

 • 14.03.2018 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag een uitspraak gedaan over het verzoek van de NVZ om de leden van de NVZ uit te zonderen van de maximumbezoldiging als bedoeld in artikel 2.3 van de WNT. De minister had dit verzoek afgewezen. Het hoger beroep van NVZ is ongegrond verklaard.

 • 22.02.2018 Minister Ollongren (BZK) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over het aanpakken van ontwijking van de WNT in de zorg door het gebruik van onderaannemingsconstructies. Tevens wordt ingegaan op de aanpak van andere constructies om de WNT te ontwijken.

 • 21.02.2018 Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een factsheet gepubliceerd over de normering van topinkomens bij subsidies en aanbestedingen.

 • 19.12.2017 Kamerbrief over voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-jaarrapportage 2016.