Stibbe PG Omgevingswet: Planning Omgevingswet


20160109 planning pgomgevingswet

Klik hier voor de schematische planning.

Hieronder volgt een toelichting op de schematische planning van de Omgevingswet. Het schema en de toelichting daarop zijn gebaseerd op informatie neergelegd in kamerstukken.

Omgevingswet

Op 17 juni 2014 is het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend, waar het op 1 juli 2015 met een ruime meerderheid is aangenomen. Op 22 maart 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen en op 26 april 2016 is de wettekst in het Staatsblad verschenen. De in werking treden van de Omgevingswet stond eerst op 1 januari 2021, maar dit is uitgesteld. De nieuwe voorgestelde datum van in werking treden is 1 januari 2022. Het ontwerp van het Koninklijk Besluit met de nieuwe inwerkingtredingsdatum wordt na de zomer voorgehangen bij de Eerste en Tweede Kamer. Als het parlement akkoord is, wordt de datum van januari 2022 definitief vastgesteld.

Bron: Kamerbrief inwerkingtreding Omgevingswet 

Bron: Kamerbrief Proces tot inwerkingtreding Omgevingswet 1 januari 2021

Bron: Kamerbrief over nieuwe datum inwerkingtreding van de Omgevingswet

Aanvullingswetten

Bodem

Het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem is op 18 december 2018 aangenomen door de Tweede kamer en op 18 februari 2020 door de Eerste Kamer. Op 16 maart 2020 is de Aanvullingswet gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2020, 87).

Geluid

Het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid is op 2 juli 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 18 februari 2020 door de Eerste Kamer 2020. Op 9 maart 2020 is de Aanvullingswet geluid gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2020/83).

Natuur

Het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur is op 4 juli 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is momenteel in schriftelijke voorbereiding bij de Eerste Kamer.

Grondeigendom

Het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom is op 17 oktober 2019 door de Tweede Kamer aangenomen en op 10 maart 2020 door de Eerste Kamer. Op 9 april 2020 werd de Aanvullingswet grondeigendom gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2020, 112).

Invoeringswet

Het wetsvoorstel voor de Invoeringswet is op 7 maart 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 11 februari 2020 aangenomen door de Eerste Kamer. Op 17 juni 2020 is de Invoeringswet gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2020, 172).

Uitvoerings-AMvB's

De uitvoerings-AMvB's zijn het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. Op 22 december 2017 heeft de regering het advies van de Raad van State op deze AMvB’s ontvangen. De 4 AMvB's zijn op 31 Augustus 2018 gepubliceerd in het Staatsblad.

Bron: Brief minister van BZK van 8 maart 2018, p. 4.

Omgevingsbesluit

Besluit kwaliteit leefomgeving

Besluit activiteiten leefomgeving

Besluit bouwwerken leefomgeving

Aanvullingsbesluiten

Bodem

Aanvullingsbesluit bodem is 4 juli 2019 ter voorhang aangeboden bij de Tweede Kamer.

Bron: Brief bij Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

Geluid

Aanvullingsbesluit geluid is 14 oktober 2019 ter voorhang aangeboden aan de Tweede Kamer.

Bron: Brief bij Ontwerp-Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Natuur

Ontwerp Aanvullingsbesluit natuur is op 6 september 2019 aangeboden ter voorhang aan de Tweede Kamer.

Bron: Ontwerp-aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet, voorhangversie

Grondeigendom

De Ontwerp Aanvullingsbesluit grondeigendom is op 21 oktober 2019 ter voorhang aangeboden aan de Tweede Kamer.

Bron: Ontwerp-aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet, voorhangversie

Invoeringsbesluit

Het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet is op 29 mei 2019 aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Het ontwerp-Invoeringsbesluit ligt momenteel voor advies bij de Raad van State. U kunt de voorjaarsversie van maart 2020 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet hier vinden.

Bron: Brief 29-05-2019

Invoeringsregeling

Het sluitstuk van het invoeringsspoor is de Invoeringsregeling. De Invoeringsregeling Omgevingswet is op 13 mei 2020 voor een technische notificatie aan de Europese Commissie (EC) aangeboden. De EC heeft nu tot 14 augustus de tijd om te reageren op mogelijke technische voorschriften in de Omgevingsregeling. De Invoeringsregeling wordt naar verwachting in het najaar van 2020 gepubliceerd.

Bron: Brief minister van BZK van 8 maart 2018, p. 6.

Omgevingsregeling

De ministeriële regeling onder de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, is het sluitstuk van het hoofdspoor en bevat vooral uitvoeringstechnische en administratieve bepalingen ter uitvoering van de Omgevingswet en de vier AMvB’s. Deze Omgevingsregeling bundelt de regels uit diverse bestaande ministeriële regelingen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de verbeterdoelstelling van de stelselherziening van het omgevingsrecht. De ontwikkeling van de Omgevingsregeling is begin 2017 van start gegaan. In 2017 zijn er expert- en werksessies georganiseerd om kennis en expertise vanuit de praktijk bij de ontwikkeling van de regeling te betrekken. De input hiervan is verwerkt in een ontwerp-Omgevingsregeling, die begin 2019 in toetsing en consultatie is gegaan. De Omgevingsregeling is op 21 november 2019 gepubliceerd.

Bron: Brief minister van BZK van 8 maart 2018, p. 5.