Stibbe PG Omgevingswet: Planning Omgevingswet


20160109 planning pgomgevingswet

Klik hier voor de schematische planning.

Hieronder volgt een toelichting op de schematische planning van de Omgevingswet. Het schema en de toelichting daarop zijn gebaseerd op informatie neergelegd in kamerstukken.

Omgevingswet

Op 17 juni 2014 is het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend, waar het op 1 juli 2015 met een ruime meerderheid is aangenomen. Op 22 maart 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen en op 26 april 2016 is de wettekst in het Staatsblad verschenen. De Omgevingswet zal volgens de huidige planning op 1 januari 2021 in werking treden.

Bron: Kamerbrief Proces tot inwerkingtreding Omgevingswet 1 januari 2021

Aanvullingswetten

Bodem

De Aanvullingswet bodem is op 8 December 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Geluid

De Aanvullingswet geluid is op 2 juli 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Natuur

De Aanvullingswet Natuur is op 4 juli 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Grondeigendom

De Aanvullingswet grondeigendom is op 1 februari 2019 bij de Tweede Kamer ingediend.

Invoeringswet

De Invoeringswet is op 29 juni 2018 bij de Tweede Kamer ingediend.

Uitvoerings-AMvB's

De uitvoerings-AMvB's zijn het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. Op 22 december 2017 heeft de regering het advies van de Raad van State op deze AMvB’s ontvangen. Na verwerking van het advies worden de AMvB’s gepubliceerd in het Staatsblad. Verwacht wordt dat de AMvB’s rond de zomer 2018 worden gepubliceerd.

Bron: Brief minister van BZK van 8 maart 2018, p. 4.

Aanvullingsbesluiten

Bodem

In de zomer 2018 zal gestart worden met de toetsing en consultatie van het Aanvullingsbesluit bodem. Na verwerking van deze reacties zal dit besluit voor het zomerreces van 2019 ter voorhang worden aangeboden.

Bron: Brief minister van BZK van 8 maart 2018, p. 7.

Geluid

In de zomer van 2018 zal gestart worden met de toetsing en consultatie. Na verwerking van de reacties zal dit besluit in de tweede helft van 2019 ter voorhang worden aangeboden.

Bron: Brief minister van BZK van 8 maart 2018, p. 7; Brief van de minister van BZK van 26 juni 2018, p. 2.

Natuur

De voorhang van het Aanvullingsbesluit natuur is voorzien voor de tweede helft van 2019.

Bron: Brief minister van BZK van 26 juni 2018 p. 2.

Grond

De start van de voorhang van het Aanvullingsbesluit grondeigendom staat gepland voor de tweede helft van 2019.

Bron: Brief minister van BZK van 26 juni 2018, p. 2.

Invoeringsbesluit

Het besluit zal eind 2018 ter toetsing en consultatie worden voorgelegd. Voorhang van het ontwerp Invoeringsbesluit is voorzien voor voorjaar 2019.

Bron: Brief minister van BZK van 8 maart 2018, p. 6.

Invoeringsregeling

Het sluitstuk van het invoeringsspoor is de Invoeringsregeling. De ambtelijke voorbereiding hiervan zal in de zomer van 2018 worden opgestart.

Bron: Brief minister van BZK van 8 maart 2018, p. 6.

Omgevingsregeling

De ministeriële regeling onder de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, is het sluitstuk van het hoofdspoor en bevat vooral uitvoeringstechnische en administratieve bepalingen ter uitvoering van de Omgevingswet en de vier AMvB’s. Deze Omgevingsregeling bundelt de regels uit diverse bestaande ministeriële regelingen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de verbeterdoelstelling van de stelselherziening van het omgevingsrecht. De ontwikkeling van de Omgevingsregeling is begin 2017 van start gegaan. In 2017 zijn er expert- en werksessies georganiseerd om kennis en expertise vanuit de praktijk bij de ontwikkeling van de regeling te betrekken. De input hiervan is verwerkt in een ontwerp-Omgevingsregeling, die begin 2019 in toetsing en consultatie is gegaan. De Omgevingsregeling is op 21 november 2019 gepubliceerd.

Bron: Brief minister van BZK van 8 maart 2018, p. 5.