Stibbe PG Omgevingswet: Planning Omgevingswet


20160109 planning pgomgevingswet

Klik hier voor de schematische planning.

Hieronder volgt een toelichting op de schematische planning van de Omgevingswet. Het schema en de toelichting daarop zijn gebaseerd op informatie neergelegd in kamerstukken.

Omgevingswet

Op 17 juni 2014 is het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend, waar het op 1 juli 2015 met een ruime meerderheid is aangenomen. Op 22 maart 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen en op 26 april 2016 is de wettekst in het Staatsblad verschenen. De in werking treden van de Omgevingswet stond eerst op 1 januari 2021, maar dit is uitgesteld. De nieuwe datum van in werking treden is nog onduidelijk. 

Bron: Kamerbrief inwerkingtreding Omgevingswet 

Bron: Kamerbrief Proces tot inwerkingtreding Omgevingswet 1 januari 2021

 

Aanvullingswetten

Bodem

De Aanvullingswet bodem is op 8 december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer en op 18 februari 2020 door de Eerste Kamer.

Geluid

De Aanvullingswet geluid is op 2 juli 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 18 Februari 2020 aangenomen door de Eerste kamer. [DdG1] De Aanvullingswet geluid is 9 maart 2020 gepubliceerd in het Staatsblad.

Natuur

De Aanvullingswet Natuur is op 4 juli 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Grondeigendom

De Aanvullingswet grondeigendom is op 1 februari 2019 bij de Tweede Kamer ingediend en op 17 Oktober 2019 aangenomen door de Tweede kamer.

Invoeringswet

De Invoeringswet is op 7 maart aangenomen door de Tweede Kamer en op 11 februari 2020 aangenomen door de Eerste Kamer.

Uitvoerings-AMvB's

De uitvoerings-AMvB's zijn het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. Op 22 december 2017 heeft de regering het advies van de Raad van State op deze AMvB’s ontvangen. Na verwerking van het advies worden de AMvB’s gepubliceerd in het Staatsblad. Verwacht wordt dat de AMvB’s rond de zomer 2018 worden gepubliceerd.

Bron: Brief minister van BZK van 8 maart 2018, p. 4.

De 4 AMvB's zijn op 31 Augustus 2018 gepubliceerd in het Staatsblad.

Omgevingsbesluit

Besluit kwaliteit leefomgeving

Besluit activiteiten leefomgeving

Besluit bouwwerken leefomgeving

Aanvullingsbesluiten

Bodem

Aanvullingsbesluit bodem is 4 juli 2019 ter voorhang aangeboden bij de Tweede Kamer.

Bron: Brief bij Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

Geluid

Aanvullingsbesluit geluid is 14 oktober 2019 ter voorhang aangeboden aan de Tweede Kamer.

Bron: Brief bij Ontwerp-Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Natuur

Ontwerp Aanvullingsbesluit natuur is op 6 september 2019 aangeboden ter voorhang.

Bron: Ontwerp-aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet, voorhangversie

Grond

De internetconsultatie van het Aanvullingsbesluit grondeigendom heeft van 3 maart tot 19 april 2019 plaatsgevonden.   

Bron: Internetconsultatie Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet

Invoeringsbesluit

Het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet is op 29 mei 2019 aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Bron: Brief 29-05-2019

Invoeringsregeling

Het sluitstuk van het invoeringsspoor is de Invoeringsregeling. De ambtelijke voorbereiding hiervan zal in de zomer van 2018 worden opgestart.

Bron: Brief minister van BZK van 8 maart 2018, p. 6.

Omgevingsregeling

De ministeriële regeling onder de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, is het sluitstuk van het hoofdspoor en bevat vooral uitvoeringstechnische en administratieve bepalingen ter uitvoering van de Omgevingswet en de vier AMvB’s. Deze Omgevingsregeling bundelt de regels uit diverse bestaande ministeriële regelingen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de verbeterdoelstelling van de stelselherziening van het omgevingsrecht. De ontwikkeling van de Omgevingsregeling is begin 2017 van start gegaan. In 2017 zijn er expert- en werksessies georganiseerd om kennis en expertise vanuit de praktijk bij de ontwikkeling van de regeling te betrekken. De input hiervan is verwerkt in een ontwerp-Omgevingsregeling, die begin 2019 in toetsing en consultatie is gegaan. De Omgevingsregeling is op 21 november 2019 gepubliceerd.

Bron: Brief minister van BZK van 8 maart 2018, p. 5.