Stibbe PG Omgevingswet: PG Uitvoeringsregelgeving


Inleiding

Op deze pagina wordt de parlementaire behandeling van de vier AMvB's bijgehouden. U vindt hier alle relevante kamerstukken.

Omgevingsbesluit

Besluit kwaliteit leefomgeving

Besluit activiteiten leefomgeving

Besluit bouwwerken leefomgeving

Overzicht parlementaire documenten

 • 05.07.2017 Vandaag verscheen een kamerbrief over de Voortgang stelsel Omgevingswetgeving.
 • 30.06.2017 De ministerraad heeft ingestemd met de vier ontwerp AMvB’s ter uitvoering van de Omgevingswet. De besluiten gaan nu voor advies naar de Raad van State. Zie hier de ontwerpteksten.
 • 13.06.2017 Vandaag vond in de Eerste Kamer de vergadering plaats over de overige vijf moties die zijn ingediend tijdens de plenaire vergadering van 30 mei 2017 over de ontwerpbesluiten die zijn gebaseerd op de Omgevingswet. Daarbij werd eveneens over een motie gestemd die is ingediend tijdens de vergadering op 6 juni 2017. Hier vindt u het overzicht van de moties die zijn aangenomen, verworpen en aangehouden door de Eerste Kamer.
 • 06.06.2017 Vandaag vond in de Eerste Kamer de vergadering plaats over de negen moties die zijn ingediend tijdens de plenaire vergadering van 30 mei 2017 over de ontwerpbesluiten die zijn gebaseerd op de Omgevingswet.
 • 30.05.2017 Vandaag heeft de Eerste Kamer plenair vergaderd over de ontwerpbesluiten die zijn gebaseerd op de Omgevingswet. Het ongecorrigeerd verslag vindt u hier.
 • 10.05.2017 Vandaag heeft de minister antwoord gegeven op de nadere vragen van de Eerste Kamer over de vier ontwerpbesluiten onder de Omgevingswet. Hier vindt u de aanbiedingsbrief en de bijbehorende Bijlage 1 en Bijlage 2.
 • 18.04.2017 Vandaag heeft de Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening bij brief nadere vragen gesteld aan de minister over de vier ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet.
 • 24.03.2017 Vandaag is het verslag verschenen van een gesprek tussen de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening van de Eerste Kamer en deskundigen op 6 maart 2017 over de ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet.
 • 17.03.2017 Vandaag is het verslag verschenen van een schriftelijk overleg over de beantwoording van Eerste Kamervragen over de vier ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet.
 • 17.01.2017 Vandaag is er een technische briefing geweest over de concept-AMvB's van de Omgevingswet. Hier vindt u de presentaties die hiervoor zijn gebruikt.
 • 22.12.2016 Vandaag heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer haar waardering gegeven voor twee gewijzigde moties over de uitvoeringsregelgeving onder de Omgevingswet.
 • 22.12.2016 Vandaag vonden stemmingen plaats over de 31 moties die zijn ingediend tijdens het notaoverleg van 19 december 2016 over de uitvoeringsregelgeving Omgevingswet. Hier vindt u het overzicht van de 19 moties die zijn aangenomen door de Tweede Kamer.
 • 19.12.2016 Vandaag heeft een notaoverleg plaatsgevonden over de uitvoeringsregelgeving Omgevingswet. Hier vindt u het ongecorrigeerd stenogram.
 • 05.12.2016 De minister heeft in een brief antwoord gegeven op aanvullende kamervragen over het ontwerp-Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).
 • 18.11.2016 De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft in een brief antwoord gegeven op Kamervragen over de ontwerpen van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving. Klik hier voor de bijlagen bij de brief: Ontwerpbesluit activiteiten leefomgeving beantwoording Tweede Kamer, Ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving beantwoording Tweede Kamer, Ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving beantwoording Tweede Kamer.
 • 18.11.2016 De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft de Kamer in een brief geïnformeerd over de uitkomsten van de formele toetsing en consultatie van de vier ontwerp AMvB's onder de Omgevingswet. In deze brief gaat de minister per AMvB nader in op de politiek relevante ingebrachte punten en op de wijze waarop het kabinet voorstelt hiermee om te gaan.
 • 11.11.2016 Naar aanleiding van het mondeling overleg op 11 oktober 2016 over de behandeling van de voorgehangen ontwerpbesluiten behorende bij de Omgevingswet hebben de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening de Minister van Infrastructuur en Milieu bij brief van 26 oktober 2016 laten weten welke behandelingsprocedure van de ontwerpbesluiten zij voor ogen hebben. De Minister heeft op 11 november 2016 gereageerd. Hier vindt u het verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.
 • 08.11.2016 De vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening heeft op 11 oktober 2016 overleg gevoerd met de Minister van Infrastructuur en Milieu over de behandeling van de voorgehangen ontwerpbesluiten Omgevingswet. Hier vindt u het verslag.
 • 03.11.2016 De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag in een brief antwoord gegeven op schriftelijke vragen over de kamerbrief Invoeringswet Omgevingswet en het ontwerp-Omgevingsbesluit. Klik hier voor de bijlagen bij de brief: Antwoorden op vragen van de Tweede Kamer over de kabinetsbrief Invoeringswet Omgevingswet en Beantwoording schriftelijke vragen Tweede Kamer over het ontwerp-Omgevingsbesluit.
 • 27.10.2016 Lijst van vragen over het ontwerpbesluit activiteiten leefomgeving (bijlage bij Kamerstuk 33118, nr. 31).
 • 27.10.2016 Lijst van vragen over het ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving (bijlage bij Kamerstuk 33118, nr. 31).
 • 27.10.2016 Lijst van vragen over het ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving (bijlage bij Kamerstuk 33118, nr. 31).
 • 14.10.2016 Lijst van vragen over het ontwerp-omgevingsbesluit gebaseerd op de Omgevingswet (Kamerstuk 33 118, nr. 31).
 • 10.10.2016 Vandaag zijn het bedrijfsleven, belangenorganisaties, overheid en adviseurs gehoord over de vier ontwerpbesluiten voor de Omgevingswet. Zie hier de agendapunten.
 • 10.10.2016 De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met aanvullende informatie over de AMvB’s onder de Omgevingswet. In de bijlage bij deze brief is enerzijds een tabeloverzicht opgenomen van de wijzigingen in de hoogtes van de huidige en de voorgestelde milieunormen. Anderzijds is in deze bijlage een tabel opgenomen waarin is aangegeven hoe de lokale regels in de huidige en voorgestelde situatie op welk niveau wanneer en voor wie bindend zijn.
 • 07.10.2016 De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet.
 • 06.10.2016 De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft bij brief van 8 september 2016 een reactie gegeven op de voorgenomen behandelingsprocedure ten aanzien van de voorgehangen ontwerpbesluiten behorende bij de Omgevingswet. Naar aanleiding daarvan heeft de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening de Minister op 22 september 2016 een brief gestuurd. De Minister heeft op 5 oktober 2016 gereageerd. Hier vindt u het verslag van de commissie van het gevoerde schriftelijk overleg.
 • 29.09.16. Technische briefing Tweede Kamer concept AMvB’s en Invoeringswet Omgevingswet. De presentaties hiervan vindt u hier.
 • 09.09.2016 Naar aanleiding van de brief van de Minister van 25 mei 2016 heeft de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke ordening de Minister op 26 juli 2016 een brief gestuurd. De Minister heeft op 8 september 2016 gereageerd. Hier vindt u het verslag van de commissie van het gevoerde schriftelijk overleg.
 • 25.05.2016 De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft een brief gestuurd aan de Tweede en Eerste Kamer over de voortgang en planning van de trajecten van uitvoeringsregelgeving, invoeringswet- en regelgeving (inclusief overgangsrecht), aanvullingsregelgeving en implementatie van de Omgevingswet.
 • 18.02.2015 Contouren uitvoeringsregelgeving Omgevingswet
 • 17.06.2014 Brief van de minister over de stelselherziening van het omgevingsrecht
 • 28.10.2013 Voortgangsbrief Stelselherziening Omgevingsrecht
 • 11.07.2013 Hoofdlijnennotitie uitvoeringsregelgeving omgevingswet

Last update: 06.11.2018