Stibbe PG Omgevingswet: PG Omgevingswet


Inleiding

Op deze pagina wordt de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Omgevingswet (Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving) bijgehouden. U kunt in één oogopslag de laatste stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel zien. Tevens vindt u hier alle relevante kamerstukken.

Tijdpad wetgevingsproces wetsvoorstel Omgevingswet

33962-9

Overzicht parlementaire documenten

Parlementaire documenten Omgevingswet

Hieronder vindt u een overzicht van alle parlementaire documenten over de Omgevingswet.

Staatsblad

Eerste Kamer

Tweede Kamer

Vanwege het grote aantal ingediende amendementen en moties zijn deze hieronder niet opgenomen. Wilt u een overzicht van alle ingediende amendementen en moties, zie dan de kopjes Amendementen en Moties hieronder.

Amendementen

Hieronder zijn alle aangenomen amendementen opgenomen. Deze amendementen zijn ook met hun toelichting verzameld in dit document.

Alle ingediende amendementen zijn schematisch weergegeven in dit overzicht, waarbij de amendementen zijn gerangschikt op de stemmingsuitslag in de Tweede Kamer.

 • 01.07.2015 Amendement (nr. 168): gewijzigd amendement van de leden Veldman en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 156, dat regelt dat wordt verduidelijkt dat de voorwaarden waaronder gebruiksruimte is verleend, deel kunnen uitmaken van de maatregelen in een programmatische aanpak en dat die voorwaarden kunnen worden geactualiseerd in het belang van de verdere realisatie van de met het plan of de verordening beoogde ruimtelijke ontwikkelingen, al dan niet naar aanleiding van (on)voorziene externe ontwikkelingen
 • 01.07.2015 Amendement (nr. 167): amendement Van Veldhoven c.s. 33962 nr. 167 t.v.v. nr. 164 dat extra waarborgen voor een zorgvuldige totstandkoming van de AMvB's op grond van de Omgevingswet regelt
 • 01.07.2015 Amendement (nr. 166): amendement van de leden Veldman en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 110 dat regelt dat de kerninstrumenten van de Omgevingswet voor een gebied in samenhang kunnen worden toegepast (koepelconcept) en dat geen beroepsmogelijkheid ontstaat tegen een verordening of programma dat in de coordinatie wordt betrokken
 • 01.07.2015 Amendement (nr. 163): amendement van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder rondom het participatieplan bij windenergieprojecten
 • 01.07.2015 Amendement (nr. 162): amendement van het lid Ronnes ter vervanging van nr. 63 dat regelt dat gemeenten te verwachten archeologische monumenten alleen in hun omgevingsplannen kunnen beschermen indien dit aantoonbaar is
 • 01.07.2015 Amendement (nr. 159): amendement van de leden Albert de Vries en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 71 over het duidelijk maken dat de regels van de wet niet alleen worden gesteld met het oog op duurzame ontwikkeling, maar ook met het oog op bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu
 • 01.07.2015 Amendement (nr. 158): amendement van de leden Albert de Vries en Dik-Faber ter vervanging van nr. 70 over een motiveringsverplichting voor het rekening houden met de beginselen uit artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in algemene maatregelen van bestuur
 • 01.07.2015 Amendement (nr. 157): nader gewijzigd amendement Dik-Faber/Albert de Vries 33962 nr. 157 t.v.v. 98 dat ziet op de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte
 • 29.06.2015 Amendement (nr. 152): amendement van het lid Van Veldhoven c.s. dat regelt dat (de voorschriften van) verleende omgevingsvergunningen kunnen worden gewijzigd of ingetrokken als dit naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is vanwege het treffen van passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid
 • 29.06.2015 Amendement (nr. 151): amendement van het lid Albert de Vries c.s. dat regelt dat ook in bijzondere gevallen kan worden voorzien in een adequate bescherming van de gezondheid
 • 29.06.2015 Amendement (nr. 150): gewijzigd amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 45 dat regelt dat bij de evenwichtige toedeling van functies van locaties in ieder geval rekening wordt gehouden met het belang van het beschermen van de gezondheid
 • 29.06.2015 Amendement (nr. 149): gewijzigd amendement van de leden Ronnes en Veldman ter vervanging van nr. 17 waarmee duidelijk wordt gemaakt dat bij het nemen van besluiten op grond van de Omgevingswet ook gebruik kan worden gemaakt van gegevens uit rapporten die bij de vaststelling van het besluit ouder zijn dan twee jaar als wordt onderbouwd dat de gegevens nog actueel zijn
 • 29.06.2015 Amendement (nr. 125): gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 66, dat regelt dat afwijkingen na afloop van een experiment enkel zijn toegestaan wanneer blijkt dat het in overeenstemming brengen met de regelgeving van bepaalde afwijkingen, onevenredig is in verhouding tot het te beschermen belang van de fysieke leefomgeving
 • 29.06.2015 Amendement (nr. 118): amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat waar regels (kunnen) worden gesteld inzake cultureel erfgoed eveneens regels (kunnen) worden gesteld inzake werelderfgoed, en wel met het oog op de bescherming van het behoud van de uitzonderlijke universele waarde van het werelderfgoed
 • 29.06.2015 Amendement (nr. 114): gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 102, dat beoogt een oplossing te bieden voor het geconstateerde probleem met de revisievergunning
 • 29.06.2015 Amendement (nr. 109): gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 34 waarmee de maatschappelijke participatie bij projectbesluiten wordt versterkt, waarbij wordt aangesloten bij enkele bepalingen uit de Code Maatschappelijke Participatie
 • 23.06.2015 Amendement (nr. 104): gewijzigd amendement van de leden Van Veldhoven en Ronnes ter vervanging van nr. 51 waarmee recreatieve infrastructuur wordt gewaarborgd in de Omgevingswet
 • 23.06.2015 Amendement (nr. 103): nader gewijzigd amendement van de leden Albert de Vries en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 65, dat regelt dat overheden bij het uitoefenen van taken en bevoegdheden op grond van de Omgevingswet rekening houden met het belang van duurzame bescherming van de openbare drinkwatervoorziening
 • 19.06.2015 Amendement (nr. 97): nader gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Albert de Vries ter vervanging van nr. 69 dat de gemeenteraad verplicht om een gemeentelijke omgevingsvisie vast te stellen
 • 19.06.2015 Amendement (nr. 93): gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 36 dat regelt dat de gemeenteraad kennis moet geven van zijn voornemen om een omgevingsplan vast te stellen
 • 19.06.2015 Amendement (nr. 92): gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 91 dat regelt dat voor experimenten op grond van artikel 23.3 niet alleen een (globaal) doel wordt vastgesteld, maar dat ook de beoogde gevolgen voor de fysieke leefomgeving worden bepaald
 • 19.06.2015 Amendement (nr. 89): nader gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 76 over een Digitaal stelsel van informatievoorziening
 • 16.06.2015 Amendement (nr. 88): nader gewijzigd amendement van de leden Veldman en Dik-Faber ter vervanging van nr. 75 over het actief openbaar maken van data
 • 15.06.2015 Amendement (nr. 81): gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 27 dat regelt dat in een algemene maatregel van bestuur nader kan worden aangegeven wanneer sprake is van kleine gebieden en kleine wijzingen
 • 15.06.2015 Amendement (nr. 80): gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 25 dat enkele nadere bepalingen rond de taken van de gemeentelijke adviescommissie bevat
 • 10.06.2015 Amendement (nr. 68): amendement van het lid Veldman over het waarborgen van regels bij amvb om af te wijken van milieunormen ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen
 • 10.06.2015 Amendement (nr. 67): amendement van het lid Veldman over een grondslag voor het stellen van regels over de berekening van legestarieven en heffingen
 • 08.06.2015 Amendement (nr. 64): amendement van de leden Albert de Vries en Dik-Faber ter vervanging van nr. 54 over de toegankelijkheid van nieuw te realiseren bouwwerken en de directe omgeving daarvan voor mensen met een functiebeperking
 • 08.06.2015 Amendement (nr. 62): amendement van het lid Albert de Vries dat zeker stelt dat in de uitvoeringsregeling regels worden gesteld ter uitvoering van het verdrag van Aarhus
 • 04.06.2015 Amendement (nr. 55): gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 21 over een evaluatie van de werking van het wettelijke stelsel op twee momenten
 • 03.06.2015 Amendement (nr. 40): amendement van de leden Albert de Vries en Veldman dat regelt dat ingeval van een experiment, bij de algemene maatregel van bestuur in ieder wordt bepaald hoe de evaluatie van het experiment wordt uitgevoerd en hoe vaak tussentijds wordt gemonitord met het oog op de doelen, bedoeld in het tweede lid van artikel 23.3
 • 03.06.2015 Amendement (nr. 39): amendement van het lid Albert de Vries dat regelt dat bij ministeriële regeling in ieder geval regels worden gesteld over het bij de aanvraag van een omgevingsvergunning verstrekken van gegevens over participatie van en overleg met derden
 • 03.06.2015 Amendement (nr. 37): amendement van de leden Albert de Vries en Veldman dat de afstemming tussen bestuursorganen bij de uitoefening van hun taken en bevoegdheden expliciet in de wet vastlegt
 • 03.06.2015 Amendement (nr. 35): amendement van de leden Albert de Vries en Veldman dat regelt dat een bestuursorgaan bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden slechts treedt in de taken en bevoegdheden van een ander bestuursorgaan voor zover dat nodig is voor de uitvoering van zijn eigen taken en bevoegdheden (het principe van "minst belastende interventie")
 • 29.05.2015 Amendement (nr. 33): amendement van Pechtold en Van Veldhoven (D66) dat voorziet in een instandhoudingsplicht voor eigenaren van monumenten
 • 29.05.2015 Amendement (nr. 29): amendement van Dik-Faber (CU), Van Veldhoven (D66) en Van Tongeren (GL) dat de onafhankelijkheid van de personen betrokken bij de Commissie voor de milieueffectrapportage waarborgt
 • 26.05.2015 Amendement (nr. 20): amendement van Dik-Faber (CU) dat de mogelijkheid tot het vaststellen van meer dan één omgevingsplan per gemeente schrapt
 • 26.05.2015 Amendement (nr. 19): amendement van Dik Faber (CU) dat ziet op een uitbreiding van de inhoud van de omgevingsvisie

Voor een rangschikking van de amendementen per hoofdstuk uit de Omgevingswet zie de pagina van Kenniscentrum InfoMil.

Moties

Hieronder zijn alle aangenomen moties opgenomen. Deze moties zijn ook met hun toelichting verzameld in dit document.

Alle ingediende moties zijn schematisch weergegeven in dit overzicht, waarbij de moties zijn gerangschikt op de stemmingsuitslag in de Tweede Kamer.

 • 01.07.2015 Motie (nr. 176): gewijzigde motie van het lid Van Tongeren c.s. (t.v.v. 33962, nr. 143) over het belang van de transitie hernieuwbare energie
 • 01.07.2015 Motie (nr. 175): gewijzigde motie van de leden Van Veldhoven en Ronnes (t.v.v. 33962, nr. 135) over eventuele negatieve gevolgen voor werelderfgoederen
 • 01.07.2015 Motie (nr. 174): gewijzigde motie van de leden Ronnes en Veldman (t.v.v. 33962, nr. 133) over de gevolgen van afschaffing van de vergunning van rechtswege
 • 01.07.2015 Motie (nr. 173): gewijzigde motie van het lid Albert de Vries c.s. (t.v.v. 33962, nr. 127) over de instandhouding van recreatieve fiets-, wandel- en vaarnetwerken
 • 01.07.2015 Motie (nr. 172): gewijzigde motie van de leden Veldman en Ronnes (t.v.v. 33962, nr. 119) over versimpeling van de ladder voor duurzame verstedelijking
 • 01.07.2015 Motie (nr. 171): nader gewijzigde motie van het lid Veldman c.s. (t.v.v. 33 962, nr. 170) over gemeentelijke belasting niet afhankelijk stellen van het eigendom van een aangesloten object
 • 25.06.2015 Motie (nr. 147): gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. (t.v.v. 30962, nr. 140) over duurzaamheid in de bestaande bouw
 • 25.06.2015 Motie (nr. 146): motie van de leden Bisschop en Veldman over inperken van de onnodige verlenging van de reguliere voorbereidingsprocedure
 • 25.06.2015 Motie (nr. 142): motie van het lid Van Tongeren c.s. over omgevingswaarden in het Besluit kwaliteit leefomgeving
 • 25.06.2015 Motie (nr. 137): motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber over expliciet meenemen van participatie in de evaluatie
 • 25.06.2015 Motie (nr. 136): motie van het lid Van Veldhoven over sturen op de kwaliteit van de leefomgeving door gemeenten
 • 25.06.2015 Motie (nr. 131): motie van het lid Smaling over ontwikkelen van interactieve games
 • 25.06.2015 Motie (nr. 130): motie van het lid Smaling over de invoeringswet van de Omgevingswet
 • 25.06.2015 Motie (nr. 129): motie van het lid Smaling over niet uit elkaar laten lopen van vraag en aanbod van koopwoningen, bedrijventerreinen en kantoren
 • 25.06.2015 Motie (nr. 128): motie van het lid Smaling over handelen uit voorzorg
 • 25.06.2015 Motie (nr. 126): motie van het lid Albert de Vries over regelmatig onderzoeken van de financiële toerusting van overheden
 • 25.06.2015 Motie (nr. 124): motie van het lid Albert de Vries c.s. over vergunningvrije werkzaamheden aan rijksmonumenten
 • 25.06.2015 Motie (nr. 123): motie van het lid Albert de Vries c.s. over de verdere ontwikkeling van de MGR-indicator
 • 25.06.2015 Motie (nr. 122): motie van de leden Albert de Vries en Dik-Faber over het VN-verdrag voor de rechten van gehandicapten
 • 25.06.2015 Motie (nr. 121): motie van het lid Albert de Vries over de bepalingen over grondexploitatie
 • 25.06.2015 Motie (nr. 120): motie van de leden Veldman en Albert de Vries over geleidelijk afbouwen van het welstandstoezicht achteraf
 • 25.06.2015 Motie (nr. 117): motie van het lid Veldman over het opnemen van afwijkingsmogelijkheden in het Besluit kwaliteit leefomgeving
 • 25.06.2015 Motie (nr. 113): motie van het lid Veldman over consulteren van Actal over de regeldruk

Compares

 • Compare van de tekst van het wetsvoorstel zoals deze is ingediend in de Eerste Kamer (A) waarbij deze is vergeleken met de tekst van het wetsvoorstel zoals deze is ingediend in de Tweede Kamer (nr. 2) kunt u hier downloaden.

Eerder verschenen kamerstukken

Overige stukken

Extra informatie

Engelse vertaling

Van de tekst van de Omgevingswet en de memorie van toelichting is een Engelse vertaling beschikbaar.