Stibbe PG Omgevingswet: Nieuws


Menu
Loading...
Index

Op deze nieuwspagina kunt u in één oogopslag de laatste stand van zaken zien inzake de Omgevingswet.

 • 12.05.2020 Beantwoording Kamervragen over de Omgevingswet. 

 • 12.05.2020 Kamerbrief van minister Ollongren over voorhang over aanpassing van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

 • 11.05.2020 Kamerbrief van de Staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat over de wijziging van enkele wetten.

 • 04.05.2020 Kamerbrief over voortgang Omgevingswet.

 • 01.04.2020 Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd 

 • 16.03.2020 Aanvullingswet bodem gepubliceerd in het Staatsblad

 • 09.03.2020 Wijziging wet van 19 februari 2020 Aanvullingswet geluid Omgevingswet.

 • 04.03.2020 Minister Van Veldhoven stuurt de Tweede Kamer een brief over de uitvoeringstoetsen van de ILT voor de Omgevingswet.

 • 03.03.2020 Internetconsultatie wijziging enige algemene maatregelen op grond van de Wet luchtvaart in verband met technische aanpassing aan Omgevingswet.

 • 18.02.2020 Aanvullingswet geluid is aangenomen door de Eerste kamer.

 • 18.02.2020 Aanvullingsweg bodem is aangenomen door de Eerste kamer.

 • 12.02.2020 Brief van de minister voor M&W over het voornemen om het Aanvullingsbesluit grondeigendom aan te passen aan de gegroeide praktijk.

 • 11.02.2020 Debat Aanvullingswet bodem Omgevingswet.

 • 11.02.2020 Debat Aanvullingswet geluid Omgevingswet: integraal verslag.

 • 11.02.2020 Debat Aanvullingswet geluid Omgevingswet: voortzetting.

 • 11.02.2020 Eerste kamer stemt, na een vierde termijn, in met Invoeringswet.

 • 03.02.2020 Minister Van Veldhoven-van der Meer (MenW) stuurt de Tweede Kamer een brief over het ontwerp voor het Aanvullingsbesluit grondeigendom.

 • 03.02.2020 Minister Van Veldhoven – Van der Meer (MenW) stuurt de Eerste Kamer een kamerbrief met een overzicht van gedane toezeggingen inzake de ontwerp-regelgeving voor de invoering van de Omgevingswet.

 • 10.01.2020 Decentrale ruimte in zicht: eindrapportage over een lastenluwe decentrale uitvoering van de Omgevingswet (KokxDe Voogd).

 • 14.01.2020 Integrale Adviescommissie Omgevingswet rondt opdracht af. De Integrale Adviescommissie Omgevingswet heeft haar slotadvies uitgebracht over de stelselwijziging van het omgevingsrecht. Daarmee is haar opdracht afgerond. Tijdens een gesprek op 13 januari bedankte minister Stientje van Veldhoven voor Wonen en Milieu de commissieleden voor hun werk van de afgelopen jaren. Ook bespraken zij het slotadvies. Lees hier verder.

 • 18.12.2019 Start internetconsultatie Wijziging Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en Omgevingsbesluit.

 • 18.12.2019 Brief van de minister voor M&W met een reactie op het interview in NRC met de Nationale ombudsman over Omgevingswet.

 • 17.12.2019 Kamerbrief aanbieding ontwerpbesluit certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

 • 17.12.2019 Start internetconsultatie Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet.

 • 16.12.2019 Brief van de minister voor M&W met de stand van zaken van de oplevering DSO-LV, fase 2.

 • 09.12.2019 Vandaag is de internetconsultatie gestart van de Invoeringsregeling Omgevingswet. De Invoeringsregeling wijzigt 72 regelingen en trekt 62 regelingen in die zijn opgegaan in de Omgevingswet, de 4 AMvB’s of Omgevingsregeling. Deze regeling wijzigt de Omgevingsregeling en vult die aan op de 6 bestaande thema’s en voegt een nieuw thema toe: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Deze regeling regelt het overgangsrecht voor de te wijzigen en in te trekken regelingen voor zover dat al niet geregeld wordt in de Invoeringswet OW en het Invoeringsbesluit OW. De internetconsulatie loopt tot 13 januari 2020.

 • 03.12.2019 Brief regering over consequenties van het uitstellen van het Algemeen Overleg Omgevingswet i.v.m. de voorhang van het Invoeringsbesluit.

 • 29.11.2019 Kamerbrief Voortgang stelselherziening Omgevingsrecht

 • 20.11.2019 De minister voor MenW stuurt een brief met de stand van zaken van de oplevering van DSO-LV fase 1.

 • 15.11.2019 Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor infrastructuur, waterstaat en omgeving van de Eerste Kamer aan de minister voor M&W over het tijdpad van behandeling van de stelselherziening omgevingsrecht.

 • 08.11.2019 Kamerbrief over stelselherziening omgevingsrecht en alternatieve (externe) toetsingsopties DSO-LV

 • 07.11.2019 Kamerbrief Beleidsrijkheid van wetsvoorstellen Invoeringswet Omgevingswet en aanvullingswetten

 • 01.11.2019 Aanbieding ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet.

 • 17.10.2019 Aanvullingswet grondeigendom aangenomen door Tweede Kamer. Zie stemming.

 • 11.10.2019 Brief van de minister van BZK over beleidsrijkheid van ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet en ontwerp-aanvullingsbesluiten Omgevingswet. Zie hier de bijlage bij de brief.

 • 04.10.2019 Kamerbrief over aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

 • 03.10.2019 Minister Ollongren stuurt de Eerste Kamer de Adviezen Aanvullingswetten geluid en natuur en Aanvullingsbesluit natuur.

 • 20.09.2019 Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de planning van de behandeling van de stelselherziening omgevingsrecht.

 • 16.09.2019 Minister Ollongren beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer over het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet. Zie hier.

 • 06.09.2019 De minister van BZK heeft het ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur aangeboden aan de Tweede Kamer in het kader van de voorhangprocedure.

 • 11.07.2019 Brief regering over Monitor invoering Omgevingswet.

 • 11.07.2019 Brief regering met reactie op verzoek commissie om omzettingstabel van huidige geluidwetgeving naar Omgevingswet.

 • 04.07.2019 Minister Ollongren beantwoordt de Kamervragen over de voortgang van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de Aanvullingswet Grondeigendom (Awg). Zie hier.

 • 02.07.2019 De Aanvullingswet geluid Omgevingswet is vandaag door de Tweede Kamer aangenomen.

 • 01.07.2019 Voorhang van het Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

 • 27.06.2019 Kamerbrief over de uitkomsten van de monitor invoering Omgevingswet.

 • 26.06.2019 Kamerbrief met omzettingstabel van huidige geluidwetgeving naar Omgevingswet

 • 25.04.2019 Kamerbrief Proces tot inwerkingtreding Omgevingswet 1 januari 2021. Minister Ollongren informeert de Eerste Kamer over het proces tot inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021.

 • 22.03.2019 Internetconsultatie Aanvullingsbesluit grondeigendom. Het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet is onderdeel van een van de vier aanvullingssporen bij de Omgevingswet. Het regelt een aantal onderdelen van het onderwerp grondeigendom, zoals inhoudelijke en procedurele bepalingen voor de voorkeursrecht- en de onteigeningsbeschikking, bepalingen voor de landinrichting en aanpassingen in de regeling voor het verhalen van kosten. De nieuwe bepalingen zullen worden toegevoegd aan de algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet. De consultatieperiode loopt van 22 maart 2019 – 19 april 2019.

 • 19.03.2019 Herleidbare geconsolideerde versie Omgevingswet beschikbaar op Omgevingswetportaal.nl. Op veler verzoek is een speciale versie van de Omgevingswet opgesteld. Deze 'herleidbare geconsolideerde versie' biedt inzicht in de herkomst van de wijzigingen die sinds de aanbieding van de wet aan het Parlement zijn aangebracht. Bijvoorbeeld via de Nota van Verbetering, Amendementen, het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet, en de Aanvullingssporen.

 • 15.03.2019 Kamerbrief over advisering Integrale Adviescommissie Omgevingswet en over vervolgproces EK behandeling stelselherziening. Minister Ollongren (BZK) geeft informatie aan de Eerste Kamer over de werkwijze en rolopvatting van de Integrale Adviescommissie en stuurt ze de adviezen van de Integrale Adviescommissie.

 • 08.03.2019 Tweede Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet. Zie hier.

 • 06.03.2019 Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de waardering van de na het debat nieuw ingediende of gewijzigde amendementen over de Invoeringswet Omgevingswet.

 • 25.02.2019 Internetconsultatie Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet. Dit ontwerpbesluit is een uitwerking van het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet dat momenteel aanhangig is in de Tweede Kamer. Met het ontwerpbesluit worden regels voor het geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen geïntegreerd in het stelsel van de Omgevingswet. De consultatieperiode is van 25 februari 2019 tot en met 8 april 2019.

 • 21.02.2019 Kamerbrief over voortgang stelselherziening omgevingsrecht. Minister Ollongren (BZK) informeert de Eerste Kamer over de voortgang van de stelselherziening van het Omgevingsrecht.

 • 15.02.2019 Minister Ollongren (BZK) stuurt de Eerste Kamer een brief over een aanvullende technische briefing inzake Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

 • 01.02.2019 Internetconsultatie Omgevingsregeling. De Omgevingsregeling bevat regels die nodig zijn voor de toepassing van de Omgevingswet en de daarbij behorende vier algemene maatregelen van bestuur: het Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Het gaat daarbij om locatie gebonden, uitvoeringstechnische, administratieve of meet- en rekentechnische voorschriften.

 • 01.02.2019 Kamerbrief over het Aanvullingsbesluit natuur en de Aanvullingswet natuur Omgevingswet. Minister Schouten (LNV) geeft haar reactie op het verzoek over de behandeling van het ontwerp van het Aanvullingsbesluit natuur en de Aanvullingswet natuur.

 • 29.01.2019 Internetconsultatie Aanvullingsbesluit natuur. Het kabinet is voornemens de Wet natuurbescherming te integreren in de Omgevingswet, zodra de Omgevingswet in werking treedt (1-1-2021). De meeste regels van de Wet natuurbescherming en het Besluit natuurbescherming belanden in de AMvB 's van de Omgevingswet (Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving, Omgevingsbesluit). Daarin voorziet het voorliggende ontwerp van het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet. De overgang gebeurt beleidsneutraal.

 • 28.01.2019 Tweede nota van wijziging wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet.

 • 25.01.2019 Kamerbrief beheerovereenkomst Digitaal Stelsel Omgevingswet. Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer beheerovereenkomst Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke voorziening (2019) aan. Eenzelfde brief is verzonden naar de Eerste Kamer.

 • 22.01.2019 Brief van de vaste commissie voor infrastructuur, waterstaat en omgeving aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de voorgenomen behandeling van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet.

 • 22.01.2019 Brief van de vaste commissie voor infrastructuur, waterstaat en omgeving aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de behandeling van wetgevingsproducten stelselherziening Omgevingswet.

 • 14.01.2019 Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het proces van behandeling van de wetgevingsproducten van het stelsel van de Omgevingswet.

 • 21.12.2018 Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer bij brief over de voortgang stelselherziening omgevingsrecht.

 • 18.12.2018 Vandaag heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet aangenomen.

 • 17.12.2018 Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging Aanvullingswetsvoorstel natuur Omgevingswet.

 • 13.12.2018 Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging Invoeringswet Omgevingswet.

 • 06.12.2018 Vandaag is het Verslag Aanvullingswet geluid gepubliceerd.

 • 30.10.2018 Nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging over wetsvoorstel Aanvullingswet bodem. Zie hier.

 • 28.10.2018 Internetconsultatie Invoeringsbesluit Omgevingswet. Het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet wijzigt de vier AMvB's onder de Omgevingswet en 40 andere besluiten, trekt 35 besluiten in en regelt overgangsrecht, waaronder een set van voormalige rijksregels voor het omgevingsplan en de waterschapsverordening. De consultatieperiode loopt tot 21 december 2018.

 • 25.10.2018 Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het verzoek voor een technische briefing over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

 • 22.10.2018 Kamerbrief met reactie op NJB-artikel “Constitutionele aardverschuivingen in het omgevingsrecht?”.

 • 18.10.2018 Kamerbrief over proces van invoering Omgevingswet.

 • 05.10.2018 Vandaag is het wetsvoorstel van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer.

 • 27.09.2018  De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de Aanvullingswet geluid: vereenvoudigd normenkader als onderdeel van verbetering werking van de geluidregels.

 • 26.09.2018 Verslag van een mondeling overleg dat de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving op 11 september 2018 heeft gevoerd met Minister Ollongren (BZK) over de stelselherziening omgevingsrecht.

 • 24.09.2018 Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de 4 Algemene maatregelen van Bestuur (Amvb's) bij de Omgevingswet, zoals deze onlangs zijn vastgesteld en in het Staatsblad zijn gepubliceerd. Ook stuurt zij de gelijkluidende adviezen van de Afdeling advisering van de Raad van State en de eveneens gelijkluidende nadere rapporten. Meer informatie vindt u hier.

 • 31.08.2018 Vandaag zijn de vier AMvB’s ter uitvoering van de Omgevingswet in het Staatsblad geplaatst. In deze AMvB’s worden per doelgroep (burgers, bedrijven en overheden) de regels over de leefomgeving bij elkaar gebracht. Lees hierover meer in dit blogbericht.

 • 10.07.2018 Internetconsultatie Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken bereiden het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet voor. Dit ontwerpbesluit is een uitwerking van het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet dat momenteel aanhangig is in de Tweede Kamer. De consultatieperiode loopt van 10 juli 2018 tot 11 september 2018.

 • 09.07.2018 Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer bij brief over de hoofdlijnen van het ontwerp voor het Invoeringsbesluit Omgevingswet.

 • 05.07.2018 Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer bij brief over de voortgang op de implementatie van de Omgevingswet.

 • 29.06.2018 Vandaag zijn de Invoeringswet Omgevingswet en de Aanvullingswet natuur Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer.

 • 26.06.2018 Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de planning en de taakverdeling van de stelselherziening van het Omgevingsrecht.

 • 26.06.2018 Kamerbrief over planning stelselherziening Omgevingsrecht. Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de planning van de stelselherziening Omgevingsrecht en een reactie op de motie van de Kamerleden Ronnes en Van Tongeren. Deze motie vraagt de Invoeringswet Omgevingswet als sluitstuk van het wetgevingstraject aan de Tweede Kamer voor te leggen.

 • 29.05.2018 Omgevingswet kan door volgens plan. In een nieuwsbericht is bekendgemaakt dat er 90 miljoen beschikbaar is gemaakt voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het digitaal stelsel. Dit staat in de begroting van het ministerie van BZK. De planning blijft daarmee op schema lopen; alles blijft gericht op de inwerkingtreding en implementatie per 1 januari 2021. Dat doet BZK samen met alle decentrale overheden op basis van het ‘Bestuursakkoord implementatie Omgevingswet’ uit 2015 en de daarbij gemaakte financiële afspraken.
   
 • 29.03.2018 Deze week is het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet voor advies aangeboden aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Lees hier verder
   
 • 28.03.2018 Vandaag heeft in de Tweede Kamer een algemeen overleg Omgevingsrecht plaatsgevonden waarin diverse onderwerpen rondom de Omgevingswet zijn besproken. Hier vindt u het conceptverslag.

 • 16.03.2018 Vandaag is het verslag van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet vastgesteld.

 • 08.03.2018 Minister Ollongren (BZK) heeft vandaag de Tweede kamer geïnformeerd over de planning van de Omgevingswet en de daarmee samenhangende wetgevingstrajecten, de stand van zaken van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de departementale herindeling tussen de departementen van BZK en IenW. De kamerbrief vindt u hier.

 • 23.02.2018 Drs. E.J. (Erik Jan) van Kempen wordt programma-directeur-generaal Omgevingswet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 maart 2018. Zie hier voor verdere informatie.

 • 19.02.2018 Van 19 februari tot en met 30 maart 2018 ligt versie 0.85 van de Standaarden Omgevingswet ter consultatie.

 • 23.01.2018 Vandaag is de Aanvullingswet bodem Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. Hier vindt u het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State.

 • 18.01.2018 Tijdens het algemeen overleg Ruimtelijke ordening is de Minister van BZK onder meer ingegaan op het tekort van 200 miljoen Euro dat is ontstaan als gevolg van de overgang van de Omgevingswet van het ministerie van IenM naar het ministerie van BZK. Naar aanleiding van de Voorjaarsnota zal de minister hierover meer duidelijkheid geven.
   
 • 22.12.2017 Vandaag heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over de ontwerp-AMvB’s op grond van de Omgevingswet en het voorstel voor de Invoeringswet. Lees hier verder.

 • 08.12.2017 De minister (BZK) informeert de Tweede Kamer bij brief over de overdracht van de Omgevingswet van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 • 28.11.2017 Het ministerie van LNV is gestart met het Aanvullingsbesluit natuur. Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet zal dit besluit opgaan in de AMvB’s van de Omgevingswet.

 • 25.10.2017 De minister heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de planning voor het indienen van de Aanvullingswet grondeigendom.

 • 06.10.2017 De nieuwe datum van inwerkingtreding van de stelselherziening wordt 1 januari 2021. Dat schrijft de minister in een Kamerbrief over de herplanning van de stelselherziening en reactie op het BIT-advies over het DSO.

 • 21.09.2017 Vandaag verscheen een brief van de minister met beantwoording van Kamervragen over de planning van de inwerkingtreding Omgevingswet.

 • 05.07.2017 Vandaag verscheen een kamerbrief over de Voortgang stelsel Omgevingswetgeving.

 • 30.06.2017 De ministerraad heeft ingestemd met de vier ontwerp AMvB’s ter uitvoering van de Omgevingswet. De besluiten gaan nu voor advies naar de Raad van State. Zie hier de ontwerpteksten.

 • 13.06.2017 Vandaag vond in de Eerste Kamer de vergadering plaats over de overige vijf moties die zijn ingediend tijdens de plenaire vergadering van 30 mei 2017 over de ontwerpbesluiten die zijn gebaseerd op de Omgevingswet. Daarbij werd eveneens over een motie gestemd die is ingediend tijdens de vergadering op 6 juni 2017. Hier vindt u het overzicht van de moties die zijn aangenomen, verworpen en aangehouden door de Eerste Kamer.

 • 12.06.2017 Vandaag is een notitie verschenen met de financiële effecten van de moties inzake de Omgevingswet.

 • 06.06.2017 2017 Vandaag vond in de Eerste Kamer de vergadering plaats over de negen moties die zijn ingediend tijdens de plenaire vergadering van 30 mei 2017 over de ontwerpbesluiten die zijn gebaseerd op de Omgevingswet.

 • 30.05.2017 Vandaag heeft de Eerste Kamer plenair vergaderd over de ontwerpbesluiten die zijn gebaseerd op de Omgevingswet. Het ongecorrigeerd verslag vindt u hier.

 • 10.05.2017 Vandaag heeft de minister antwoord gegeven op de nadere vragen van de Eerste Kamer over de vier ontwerpbesluiten onder de Omgevingswet. Hier vindt u de aanbiedingsbrief en de bijbehorende Bijlage 1 en Bijlage 2.

 • 18.04.2017 Vandaag heeft de Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening bij brief nadere vragen gesteld aan de minister over de vier ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet.

 • 24.03.2017 Vandaag is het verslag verschenen van een gesprek tussen de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening van de Eerste Kamer en deskundigen op 6 maart 2017 over de ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet.

 • 17.03.2017 Vandaag is het verslag verschenen van een schriftelijk overleg over de beantwoording van Eerste Kamervragen over de vier ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet.

 • 20.01.2017 Vandaag is de minister in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de onteigeningsregeling in de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet.

 • 17.01.2017 Vandaag is er een technische briefing geweest over de concept-AMvB's van de Omgevingswet. Hier vindt u de presentaties die hiervoor zijn gebruikt.

 • 05.01.2017 Vandaag is de Invoeringswet Omgevingswet in consultatie gegaan. De einddatum van de consulatie is 3 februari 2017.

 • 22.12.2016 Vandaag heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer haar waardering gegeven voor twee gewijzigde moties over de uitvoeringsregelgeving onder de Omgevingswet.

 • 22.12.2016 Vandaag vonden stemmingen plaats over de 31 moties die zijn ingediend tijdens het notaoverleg van 19 december 2016 over de uitvoeringsregelgeving Omgevingswet. Hier vindt u het overzicht van de 19 moties die zijn aangenomen door de Tweede Kamer.

 • 19.12.2016 Vandaag heeft een notaoverleg plaatsgevonden over de uitvoeringsregelgeving Omgevingswet. Hier vindt u het ongecorrigeerd stenogram.

 • 15.12.2016 Vandaag heeft de minister de rapportage ‘Pionieren met de Omgevingswet’ aangeboden aan het parlement. Klik hier voor de aanbiedingsbrief.

 • 05.12.2016 De minister heeft vandaag in een brief antwoord gegeven op aanvullende kamervragen over het ontwerp-Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

 • 21.11.2016 Vandaag is de Aanvullingswet natuur Omgevingswet in consultatie gegaan. De einddatum van de consultatie is 21 januari 2017.

 • 18.11.2016 De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag in een brief antwoord gegeven op Kamervragen over de ontwerpen van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving. Klik hier voor de bijlagen bij de brief: Ontwerpbesluit activiteiten leefomgeving beantwoording Tweede Kamer, Ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving beantwoording Tweede Kamer, Ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving beantwoording Tweede Kamer.

 • 18.11.2016 De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft de Kamer vandaag in een brief geïnformeerd over de uitkomsten van de formele toetsing en consultatie van de vier ontwerp AMvB's onder de Omgevingswet. In deze brief gaat de minister per AMvB nader in op de politiek relevante ingebrachte punten en op de wijze waarop het kabinet voorstelt hiermee om te gaan.

 • 11.11.2016 Naar aanleiding van het mondeling overleg op 11 oktober 2016 over de behandeling van de voorgehangen ontwerpbesluiten behorende bij de Omgevingswet hebben de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening de Minister van Infrastructuur en Milieu bij brief van 26 oktober 2016 laten weten welke behandelingsprocedure van de ontwerpbesluiten zij voor ogen hebben. De Minister heeft op 11 november 2016 gereageerd. Hier vindt u het verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

 • 08.11.2016 De vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening heeft op 11 oktober 2016 overleg gevoerd met de Minister van Infrastructuur en Milieu over de behandeling van de voorgehangen ontwerpbesluiten Omgevingswet. Hier vindt u het verslag.

 • 03.11.2016 De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag in een brief antwoord gegeven op schriftelijke vragen over de kamerbrief Invoeringswet Omgevingswet en het ontwerp-Omgevingsbesluit. Klik hier voor de bijlagen bij de brief: Antwoorden op vragen van de Tweede Kamer over de kabinetsbrief Invoeringswet Omgevingswet en Beantwoording schriftelijke vragen Tweede Kamer over het ontwerp-Omgevingsbesluit.

 • 27.10.2016 Lijst van vragen over het ontwerpbesluit activiteiten leefomgeving (bijlage bij Kamerstuk 33118, nr. 31).

 • 27.10.2016 Lijst van vragen over het ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving (bijlage bij Kamerstuk 33118, nr. 31).

 • 27.10.2016 Lijst van vragen over het ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving (bijlage bij Kamerstuk 33118, nr. 31).

 • 14.10.2016 Lijst van vragen over het ontwerp-omgevingsbesluit gebaseerd op de Omgevingswet (Kamerstuk 33 118, nr. 31).

 • 10.10.2016 Vandaag zijn het bedrijfsleven, belangenorganisaties, overheid en adviseurs gehoord over de vier ontwerpbesluiten voor de Omgevingswet. Zie hier de agendapunten.

 • 10.10.2016 De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met aanvullende informatie over de AMvB’s onder de Omgevingswet. In de bijlage bij deze brief is enerzijds een tabeloverzicht opgenomen van de wijzigingen in de hoogtes van de huidige en de voorgestelde milieunormen. Anderzijds is in deze bijlage een tabel opgenomen waarin is aangegeven hoe de lokale regels in de huidige en voorgestelde situatie op welk niveau wanneer en voor wie bindend zijn.

 • 07.10.2016 De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet.

 • 06.10.2016 De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft bij brief van 8 september 2016 een reactie gegeven op de voorgenomen behandelingsprocedure ten aanzien van de voorgehangen ontwerpbesluiten behorende bij de Omgevingswet. Naar aanleiding daarvan heeft de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening de Minister op 22 september 2016 een brief gestuurd. De Minister heeft op 5 oktober 2016 gereageerd. Hier vindt u het verslag van de commissie van het gevoerde schriftelijk overleg.

 • 29.09.2016 Technische briefing Tweede Kamer concept AMvB’s en Invoeringswet Omgevingswet. De presentaties hiervan vindt u hier.

 • 09.09.2016. Naar aanleiding van de brieven van de Minister van 19 mei 2016 (invoeringswet) en 25 mei 2016 (voortgang en planning van de trajecten van uitvoeringsregelgeving, invoeringswet- en regelgeving, aanvullingsregelgeving en implementatie van de Omgevingswet) heeft de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke ordening de Minister op 26 juli 2016 een brief gestuurd. De Minister heeft op 8 september 2016 gereageerd. Hier vindt u het verslag van de commissie van het gevoerde schriftelijk overleg.

 • 14.07.2016 Vandaag is verschenen het boek Parlementaire Geschiedenis Omgevingswet. Een artikelsgewijze toelichting. Dit boek is samengesteld door de bestuursrechtadvocaten van Stibbe en wordt uitgegeven door het Instituut voor Bouwrecht. U kunt het boek hier bestellen.

 • 1.07.2016 Vandaag is de Aanvullingswet grondeigendom in consultatie gegaan. De einddatum van de consultatie is 16 september 2016.

 • 1.07.2016 Vandaag is de openbare internetconsultatie van de vier AMvB's ter uitvoering van de Omgevingswet van start gegaan. Het gaat om de volgende vier AMvB's: Omgevingsbesluit; Besluit kwaliteit leefomgeving; Besluit activiteiten leefomgeving; Besluit bouwwerken leefomgeving. Klik hier voor meer informatie.

 • 25.05.2016 De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft een brief gestuurd aan de Tweede en Eerste Kamer over de voortgang en planning van de trajecten van uitvoeringsregelgeving, invoeringswet- en regelgeving (inclusief overgangsrecht), aanvullingsregelgeving en implementatie van de Omgevingswet.

 • 19.05.2016 De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft een brief gestuurd aan de Tweede en Eerste Kamer over de invoeringswet.

 • 12.05.2016 Tool geluidbelasting en de Omgevingswet. Door middel van deze tool kunnen in vijf stappen de effecten van cumulatie van geluid op een nieuwbouwlocatie worden beoordeeld.

 • 26.04.2016 De tekst van de Omgevingswet is in het Staatsblad gepubliceerd. U kunt de actuele tekst van de Omgevingswet hier vinden.

 • 21.04.2016 Voor een voortvarende invoering van de Omgevingswet hebben Rijk, VNG, IPO en Unie van Waterschappen een akkoord gesloten over de kosten en besparingen die de invoering van de wet met zich meebrengt.

 • 22.03.2016 Twee van de vier aanvullingswetten zijn op 22 maart jl. in consultatie gegaan. Het gaat om de aanvullingswetten die de onderwerpen bodem en geluid in de Omgevingswet regelen. De Aanvullingswet bodem Omgevingswet vervangt materieel gezien de Wet bodembescherming en de Aanvullingswet geluid Omgevingswet de Wet geluidhinder en hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer. Reageren op beide consultaties kan tot en met 17 mei a.s. via www.internetconsultatie.nl.

 • 22.03.2016 De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen. Ook zijn er drie van de vijf moties aangenomen (zie hiervoor de pagina Dossier Omgevingswet).

 • 15.03.2016 De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer dat plaatsvond op 15 maart jl. is afgerond. Er zijn vijf moties ingediend (zie hiervoor de pagina Dossier Omgevingswet). De datum voor de stemming over het wetsvoorstel en de moties is bekendgemaakt: de stemming zal plaatsvinden op dinsdag 22 maart a.s.

 • 29.02.2016 Op 15 maart a.s. vindt de plenaire behandeling van de Omgevingswet in de Eerste Kamer plaats!

 • 23.02.2016 Consultatie AMvB's Omgevingswet uitgesteld: de uitvoeringsregelgeving van de Omgevingswet wordt neergelegd in vier AMvB’s. De preconsultatieronde, waarbij de AMvB’s in kleine kring zijn voorgelegd aan een groep deskundigen, is inmiddels afgerond. De echte consultatieronde, waarbij de concept-AMvB’s op www.internetconsultatie.nl gepubliceerd worden, is uitgesteld en staat nu

 • 21.12.2015 Met het verwerken van de nota naar aanleiding van het nader verslag (nr. 23) is de parlementaire behandeling van de Tweede Kamer nu verwerkt op de pagina Tekst en toelichting!

 • 17.12.2015 De nota naar aanleiding van het verslag (nr. 12) is nu ook verwerkt op de pagina Tekst en toelichting. Overige kamerstukken worden nog verwerkt.

 • 20.10.2015 De bundel Op weg naar de Omgevingswet is geüpdatet naar de laatste stand van zaken en is nu voor iedereen beschikbaar. U kunt de bundel hier downloaden.

 • 28.07.2015 De toelichting van elk aangenomen amendement is nu ook toegevoegd aan de pagina Tekst en toelichting wetsvoorstel Omgevingswet. Overige kamerstukken worden nog verwerkt.

 • 27.07.2015 In het tabblad Tekst en toelichting wetsvoorstel Omgevingswet zijn de blokjes 'voorgestelde tekst' geüpdatet; deze tekst is nu gelijk aan de tekst van de Omgevingswet zoals zij momenteel luidt (nr. A). De toelichting op elk artikel wordt de komende tijd nog nader aangevuld met nadere

 • 20.07.2015 Wij hebben voor u de tekst van het wetsvoorstel zoals het was ingediend bij de Tweede Kamer vergeleken met de tekst die nu is voorgelegd aan de Eerste Kamer. Zo kunt u in één oogopslag de wijzigingen zien. U kunt deze vergelijking hier zien.

 • 16.07.2015 Het wetsvoorstel voor de Omgevingswet is ingediend bij de Eerste Kamer. Daarmee is het gewijzigd voorstel van wet gepubliceerd! U kunt de tekst van de Omgevingswet zoals zij luidt na te zijn aangenomen door de Tweede Kamer hier vinden. In deze tekst zijn dus ook alle aangenomen amendementen verwerkt.

 • 09.07.2015 Er is een planning bekendgemaakt van de vier AMvB's die gelijktijdig met het wetsvoorstel in werking zullen treden en waarin alle uitvoeringsregelgeving staat:
  • Begin oktober 2015: preconsultatieversie en pretoetsversie van de AMvB's voor een beperkt aantal nauw betrokken stakeholders en toetsende instanties.
  • 01.04.2016: start openbare internetconsultatie voor consultatieversie en toetsversie van de AMvB’s.
  Zodra concept-versies van de AMvB's voor iedereen openbaar zijn, zullen deze gepubliceerd worden op deze website.

 • 03.07.2015 Zoals bekend heeft de Tweede Kamer op 1 juli 2015 het wetsvoorstel voor de nieuwe Omgevingswet aangenomen. Hierbij is tevens gestemd over 65 amendementen en 29 moties. Alle ingediende amendementen (118 in totaal) en moties (39 in totaal) hebben wij schematisch in kaart gebracht, inclusief de stemmingsuitslagen. Van alle amendementen is ook de waardering van de Minister uit het voortraject opgenomen. Zo kunt u in één oogopslag zien in hoeverre de Tweede Kamer het advies van de Minister gevolgd heeft. U vindt hier het overzicht van alle ingediende amendementen en hier het overzicht van alle ingediende moties. Zie ook het blogbericht Update Omgevingswet: welke amendementen en moties zijn aangenomen?

 • 01.07.2015 De Tweede Kamer heeft woensdag 1 juli 2015 met een ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet.

 • 25.06.2015 Het verslag van het eerste deel van de plenaire behandeling van woensdag 24 juni jl. en 29 moties en één gewijzigde motie voorgesteld op 24 juni jl. zijn geplaatst op de Documenten pagina van deze website.

 • 23.06.2015 Ter voorbereiding op de plenaire behandeling van de Omgevingswet in de Tweede Kamer zijn inmiddels 58 amendementen ingediend (in totaal 85, waarvan 27 zijn vervangen door aangepaste amendementen). De waardering van de amendementen door de Minister (brief) hebben wij inzichtelijk gemaakt in dit schema. Hierin is per amendement aangegeven hoe de Minister het amendement waardeert, namelijk of zij deze ondersteunt, ontraadt of het oordeel aan de Kamer overlaat.

 • 19.06.2015 De afgelopen dagen zijn er weer veel amendementen ingediend (en toegevoegd op de pagina Documenten van deze website). De Minister heeft in deze brief per amendement aangegeven hoe zij deze amendementen waardeert. De datum van de plenaire behandeling is bekend: op woensdagavond 24 juni a.s. vanaf 18.30 uur (bron) vindt de plenaire behandeling in de Tweede Kamer plaats. Op donderdag 25 juni a.s. (bron) staat de Omgevingswet ook geagendeerd voor plenaire behandeling.

 • 09.06.2015 Het vervolgoverleg tussen de Minister van I&M en de vaste commissie van I&M heeft plaatsgevonden op maandag 8 juni 2015. Het verslag van dit vervolgoverleg kunt u hier vinden. Ook de laatste paar dagen zijn nieuwe amendementen ingediend; zie hiervoor de pagina Documenten. De schriftelijke voorbereiding van het wetsvoorstel zit er bijna op en later deze maand gaat het wetsvoorstel een nieuwe fase in: die van de mondeling behandeling. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel nog voor het zomerreces door de Tweede Kamer behandeld wordt (en het zomerreces start 3 juli). Zodra de datum van de plenaire behandeling bekend is, zullen wij hier uiteraard melding van doen.

 • 03.06.2015 De Minister heeft de vragen die tijdens de eerste termijn van het wetgevingsoverleg van maandag 1 juni jl. zijn gesteld beantwoord. U kunt de beantwoording van de kamervragen hier vinden. Tevens zijn vandaag 20 amendementen ingediend. Inmiddels staat de teller op 37 amendementen. Op de pagina Documenten kunt u alle amendementen terugvinden, met in een paar woorden de essentie van elk amendement.

 • 02.06.2015 De eerste termijn van het mondelinge wetgevingsoverleg tussen de Minister van Infrastructuur en Milieu en de vaste commissie heeft plaatsgevonden. Het conceptverslag van dit wetgevingsoverleg kunt u hier vinden. Op deze pagina leest u een beknopt verslag van het wetgevingsoverleg. Deze week nog zal de Minister de gestelde vragen in het wetgevingsoverleg schriftelijk beantwoorden. De tweede termijn van het wetgevingsoverleg tussen de Minister en de vaste commissie vindt plaats op maandag 8 juni a.s. Dit wetgevingsoverleg is openbaar en kunt u bijwonen. Zie voor meer informatie deze pagina.

 • 29.05.2015 Acht nieuwe amendementen zijn ingediend. Op de pagina Documenten kunt u alle amendementen terugvinden, met in een paar woorden de essentie van elk amendement. Tevens wijzen wij u erop dat de eerste termijn van het wetgevingsoverleg tussen de Minister en de vaste commissie a.s. maandag 1 juni plaatsvindt. Dit wetgevingsoverleg is openbaar en kunt u bijwonen. Zie voor meer informatie deze pagina.

 • 27.05.2015 De amendementen van lid Dik-Faber (CU) stromen binnen. De amendementen zien op een uitbreiding van de inhoud van de omgevingsvisie (nr. 19), schrappen de mogelijkheid tot het vaststellen van meer dan één omgevingsplan per gemeente (nr. 20), voegen een periodieke evaluatieverplichting over de werking van de Omgevingswet toe (nr. 21), expliciteren in welke situaties er sprake kan zijn van een plan-MER-plicht (nr. 22) en zien op de (taken van en procedure rondom de) gemeentelijke adviescommissie (nr. 25).

 • 21.05.2015 De nota naar aanleiding van het nader verslag en de tweede nota van wijziging zijn verschenen. Beide documenten worden toegevoegd aan de pagina Tekst en toelichting wetsvoorstel Omgevingswet op deze website. De doorlopende tekst van het wetsvoorstel (bijgewerkt t/m nr. 24) kunt u hier vinden.

 • 19.05.2015 Vandaag zijn twee amendementen ingediend door lid De Rouwe (CDA). Het eerste amendement ziet op de houdbaarheid van eerder opgestelde onderzoeksgegevens (art. 16.5 wetsvoorstel Omgevingswet). Het tweede amendement geeft de Minister een taak op het gebied van het behoud en de verbetering van de recreatieve infrastructuur voor wandelen, fietsen en varen.

 • 13.05.2015 De eerste termijn van het wetgevingsoverleg tussen de Minister van Infrastructuur en Milieu en de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu staat gepland op maandag 1 juni van 10.15 tot 18.15 uur. Dit wetgevingsoverleg is openbaar en kunt u bijwonen. Zie voor meer informatie deze pagina.

 • 23.04.2015 Het Nader verslag is verschenen. De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft naar aanleiding van de nota naar aanleiding van het verslag, de nota van wijziging en het door de Rijksuniversiteit Groningen uitgevoerde onderzoek nog vragen. Gezien de voortvarendheid waarmee het wetsvoorstel momenteel wordt behandeld, en gezien de wens van de Minister om de behandeling in de Tweede Kamer voor het zomerreces afgerond te hebben, is de verwachting dat de openbare behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer niet lang op zich zal wachten.

 • 2.04.2015 Het rapport Het wetsvoorstel Omgevingswet. Een onderzoek naar de reactie van de regering naar aanleiding van het advies van de Raad van State van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen is gepubliceerd. Dit rapport is op initiatief van de Tweede Kamer uitgebracht.

 • 18.02.2015 De eerste Nota van wijziging is verschenen. De wijzigingen vloeien onder meer voort uit het verslag en de nota naar aanleiding van het verslag. Daarnaast worden enkele technische verbeteringen voorgesteld.

 • 18.02.2015 Een ruim 400 pagina's tellend Nota naar aanleiding van het verslag is verschenen. De regering gaat uitgebreid in op de vragen die de Tweede Kamer in het Verslag heeft gesteld.

 • 18.02.2015 Brief van Minister Schultz van Haegen aan de Tweede Kamer, waarin wordt ingegaan op de doelen van de Omgevingswet en de doorwerking daarvan in de vier beoogde AMvB's. Tevens wordt ingegaan op een aantal overkoepelende thema's ('doorsnijdende thema's').

 • 13.02.2015 De bundel Op weg naar de Omgevingswet is nu digitaal beschikbaar. Deze bundel bevat alle blogberichten die in het laatste kwartaal van 2014 zijn verschenen over de Omgevingswet en geven u een goede basis voor de Omgevingswet. De blogberichten zijn ook te vinden op www.stibbeblog.nl en op de documentenpagina.

 • 15.12.2014 De laatste blog (Grondexploitatie in de Omgevingswet, van moeten naar kunnen) in een serie over de Omgevingswet is verschenen. Een overzicht van alle blogberichten kunt u vinden op www.stibbeblog.nl en de documentenpagina.

 • 30.10.2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer heeft het verslag vastgesteld.

 • 01.10.2014 Brief van de minister met de planning regelgeving stelselherziening Omgevingsrecht.

 • 01.10.2014 De eerste blog (De Omgevingswet; waarom ook weer en hoe verder?) in een serie over de Omgevingswet is verschenen. Tot het einde van het jaar kunt u meer blogs over de Omgevingswet lezen op www.stibbeblog.nl. Een overzicht van alle blogberichten kunt u ook vinden op de documentenpagina.

 • 01.09.2014 Op 10 (deel 1) en 11 (deel 2) september 2014 is de hoorzitting / rondetafelgesprek van de commissie Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer.

 • 09.07.2014 Consultatie nieuwe coördinatieregeling Awb. Doel is te komen tot één uniforme en met name voor het omgevingsrecht bruikbare coördinatieregeling. Consultatieperiode loopt tot en met 1 oktober 2014.

 • 01.07.2014 Nota van verbetering naar de Tweede Kamer gestuurd.

 • 17.06.2014 Het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer. Zie het persbericht en de brief van de minister.

 • 13.01.2014 De Raad van State heeft zijn advies over het wetsvoorstel Omgevingswet uitgebracht. Het ministerie hoopt het gewijzigde wetsvoorstel in juni 2014 aan de Tweede Kamer te kunnen aanbieden.

 • 28.10.2013 Voortgangsbrief Stelselherziening Omgevingsrecht oktober 2013.

 • 12.07.2013 De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden.

 • 11.07.2013 Hoofdlijnennotitie uitvoeringsregelgeving omgevingswet.

 • 28.02.2013 Toetsversie wetsvoorstel.

 • 28.02.2013 Toetsversie memorie van toelichting (algemeen deel).

 • 28.02.2013 Toetsversie memorie van toelichting (artikelsgewijs).

 • 15.02.2013 Afsprakenkader IenM en VNG.

 • 28.12.2012 Voortgangsbrief van de Minister.

 • 24.10.2012 Verslag over de resultaten van de consultatie.

 • 13.03.2012 Kabinetsnotitie Stelselwijziging Omgevingsrecht.

 • 13.03.2012 Bijlages bij de Kabinetsnotitie Stelselwijziging Omgevingsrecht.

 • 13.03.2012 Factsheet / Samenvatting van de Kabinetsnotitie.

 • 28.06.2011 Beleidsbrief Eenvoudig Beter.