Stibbe Nieuw ontslagrecht - Documenten Wwz


Laatst bijgewerkt op 3 juli 2020

Inleiding

Op deze pagina treft u de voor de (totstandkoming van de) Wet werk en zekerheid (Wwz) relevante (parlementaire) documenten aan. Dit betreft onder meer een mark up van de door de Wwz gewijzigde wettekst van Boek 7, titel 10 BW, zoals deze luidt na inwerkingtreding van de Wwz, de Verzamelwet SZW 2015 en de Wwz-wijzigingen door de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Daarnaast is in september 2015 een nieuwe mark up toegevoegd. In deze mark up zijn (onder meer) de wijzigingen die de Verzamelwet SZW 2016 aanbrengt in Boek 7, titel 10 BW, met per (gewijzigd) wetsartikel de bijbehorende parlementaire geschiedenis weergegeven. Daaronder treft u een overzicht aan van de Wwz relevante lagere regelgeving voor zover dit flex- en ontslagrecht betreft. Tevens zijn opgenomen de relevante Kamerstukken betreffende de parlementaire behandeling van de Wwz, de Verzamelwet SZW 2015, de WAS, de Verzamelwet SZW 2016, de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, de Verzamelwet SZW 2017 en de Verzamelwet SZW 2018. Ook zijn opgenomen de relevante Kamerstukken betreffende de Wet wijziging transitievergoeding (Kamerstuk 34699). Deze Kamerstukken worden voorafgegaan door het algemene Kamerstukdossier inzake de evaluatie van de Wwz (Kamerstuk 34351). Tot slot treft u de overige interessante Wwz-gerelateerde documenten aan, zoals procesreglementen, adviezen en commentaren, literatuur, alerts Nieuw ontslagrecht en de (oude) door Stibbe opgestelde Wwz-documenten.

Wet- en regelgeving

Wwz

In deze mark up is de per 1 juli 2015 geldende wettekst van Boek 7, Titel 10 BW, afdeling 1 - 11 opgenomen met daarin per wetsartikel aangegeven de door Verzamelwet SZW 2016 aangebrachte wijzigingen met bijbehorende parlementaire geschiedenis. Tevens zijn aangegeven de nog niet in werking getreden wijzigingen door de Wwz, de Verzamelwet SZW 2015 en de WAS (versie 15 december 2015).

In deze mark up is de wettekst van Boek 7, Titel 10 BW, zoals deze luidt na inwerkingtreding van de Wwz, de Verzamelwet SZW 2015 en de Wwz-wijzigingen door de WAS opgenomen (versie 23 juni 2015).

Errare humanum est. Hoewel deze teksten met de grootst mogelijke zorg zijn opgesteld, kan een eventuele fout helaas niet worden uitgesloten.

Lagere regelgeving Wwz - ontslagrecht en flex

Overzicht parlementaire documenten

Inleiding

In dit overzicht wordt de parlementaire behandeling van de Wwz, de Verzamelwet SZW 2015 en de Verzamelwet SZW 2016 bijgehouden. U vindt hier links naar alle relevante Kamerstukken en u kunt in een oogopslag de laatste stand van zaken met betrekking tot de Wwz, de Verzamelwet SZW 2015 en de Verzamelwet SZW 2016 zien. Tevens zijn opgenomen de links naar de Kamerstukken betreffende de Wet aanpak schijnconstructies (WAS), de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, de Verzamelwet SZW 2017 en de Verzamelwet SZW 2018, voor zover deze wijzigingen aanbrengen in de Wwz. Ook treft u aan de parlementaire documenten betreffende het op 10 juli 2018 door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedane Wetsvoorstel wijziging transitievergoeding (Kamerstuk 34699). Tot slot is opgenomen het algemene Kamerstukdossier inzake de evaluatie van de Wwz (Kamerstuk 34351).

Kamerstukdossier Evaluatie Wet werk zekerheid (Wwz - 34351)

Stand van zaken Verzamelwet SZW 2018 (34766)

 • 16.12.2017 (Gefaseerde) inwerkingtreding wet (Stb. 2017, 485). De wijziging van artikel 7:672 lid 5 BW treedt in werking per 1 januari 2018.
 • 15.12.2017 Wet gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2017, 484)
 • 28.11.2017 Wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan door de Eerste Kamer
 • 14.11.2017 Wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer
 • 07.11.2017 Plenaire behandeling wetsvoorstel in de Tweede Kamer plaatsgevonden
 • 29.08.2017 Wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer

Kamerstukken

Stand van zaken Wetsvoorstel 'wijziging transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid' (34699)

Plaatje 34699_4

 • 01.01.2020 (Gefaseerde) inwerkingtreding wet (Stb. 2019, 76)*. De artikelen I, onderdeel C, II, III, IV, onderdeel B, en VI, tweede en derde lid treden in werking per 1 april 2020. Dit betreft de compensatie van de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • 20.07.2018 Wet gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2018, 234)
 • 10.07.2018 Wetsvoorstel als hamerstuk aangenomen door de Eerste Kamer
 • 05.07.2018 Wetsvoorstel als hamerstuk aangenomen door de Tweede Kamer
 • 28.05.2018 Nota n.a.v. het verslag (Kamerstuk 34699, 6) verschenen met als bijlage de Conceptregeling compensatie transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid
 • 08.12.2017 Verslag (Kamerstuk 34699, 5) verschenen.
 • 10.10.2017 Regeerakkoord 2017-2021, p. 23: het nieuwe cabinet wenst de twee voorstellen uit dit wetsvoorstel ‘door te zetten’.
 • 18.04.2017 Tweede Kamer verklaart wetsvoorstel controversieel. Dit betekent dat dit wetsvoorstel in ieder geval niet verder wordt behandeld totdat er een nieuw kabinet is. Het nieuwe kabinet beslist vervolgens of het dit wetsvoorstel handhaaft dan wel intrekt.
 • 12.04.2017 Vaste commissie voor SZW verklaart wetsvoorstel controversieel.
 • 20.03.2017 Wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer
 • 23.01.2017 Raad van State brengt advies uit
 • 11.11.2016 (Concept)wetsvoorstel voor advies naar Raad van State

Kamerstukken

Extra informatie

 • 20.12.2019 Factsheet Compensatie transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid (bron: ministerie SZW)
  Op 1 april 2020 treedt de Compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid in werking. Vanaf die datum kan een werkgever, die na beëindiging van de arbeidsovereenkomst in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer een (transitie)vergoeding heeft betaald, een verzoek indienen voor compensatie bij het UWV. In deze factsheet wordt ingegaan op deze regelgeving, in de vorm van vragen en antwoorden.

Stand van zaken Verzamelwet SZW 2017 (34528)

 • 08.12.2016 (Gefaseerde) inwerkingtreding wet (Stb. 2016, 472)*. De wijziging van artikel 7:671a lid 5 sub b BW treedt in werking per 8 december 2016. De wijziging van artikel 7:686a leden 1 en 4 sub a BW treedt in werking per 8 december 2016 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016.
 • 07.12.2016 Wet gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2016, 471)
 • 08.11.2016 Wetsvoorstel als hamerstuk aangenomen door de Eerste Kamer
 • 27.10.2016 Wetsvoorstel als hamerstuk aangenomen door de Tweede Kamer
 • 02.09.2016 Wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer

Kamerstukken

Stand van zaken Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (34408)

 • 18.06.2016 (Gefaseerde) inwerkingtreding wet. De wijziging van artikel 7:668a BW (de ketenregeling) treedt per 1 juli 2016 in werking (Stb. 2016, 220).
 • 17.06.2016 Wet gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2016, 219).
 • 31.05.2016 Wetsvoorstel is door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan.
 • 24.05.2016 Eerste Kamercommissie voor SZW brengt blanco eindverslag uit.
 • 28.04.2016 Wetsvoorstel aangenomen in de Tweede Kamer.
 • 26.04.2016 Plenaire behandeling wetsvoorstel in de Tweede Kamer plaatsgevonden.
 • 21.04.2016 Aanbiedingsbrief (kamerstuk 34351, 16) en tweede nota van wijziging (nr. 8) ingediend.

Kamerstukken

 • Klik hier voor een overzicht van alle Kamerstukken
 • 24.05.2016 Blanco eindverslag (nr. B)
 • 28.04.2016 Gewijzigd voorstel van wet (nr. A)
 • 28.04.2016 Stemming motie nr. 13 (Handelingen II 2015/16, 82, item 10)
 • 28.04.2016 Stemmingen amendement en wetsvoorstel (Handelingen II 2015/16, 82, item 9)
 • 26.04.2016 Verslag plenaire behandeling Tweede Kamer (Handelingen II 2015/16, 81, item 32)
 • 26.04.2016 Amendement dat voorziet in een compensatie van de onzekerheid van seizoenwerkers in verband met de kortere tussenpoos tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (nr. 11) (verworpen)
 • 26.04.2016 Amendement over het uitzonderen van invalleerkrachten van de ketenbepaling (nr. 9) ingetrokken
 • 21.04.2016 Aanbiedingsbrief (kamerstuk 34351, 16) en tweede nota van wijziging (nr. 8)

Stand van zaken Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2016 (34273)

 • 21.12.2015 Besluit inwerkingtreding van enige onderdelen van de Wet houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (Stb. 2014, 565) en enige onderdelen van de Verzamelwet SZW 2016 (Stb. 2015, 518).
 • 21.12.2015 Besluit inwerkingtreding van de Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen (Stb. 2015, 177) en enige onderdelen van de Verzamelwet SZW 2016 (Stb. 2015, 517).
 • 11.12.2015 (Gedeeltelijke) inwerkingtreding Verzamelwet SZW 2016.* De wijzigingen in de Wwz-artikelen (artikelen 7:668 BW, 7:669 BW, 7:671 BW 7:671a BW, 7:671b BW, 7:673 BW, 7:673a BW, 7:673d BW, 7:677 BW en 7:686a BW) treden in werking per 1 januari 2016, met uitzondering van de wijzigingen in de artikelen 7:682 BW en 7:682a BW. Deze laatste twee wijzigingen treden in werking per 11 december 2015, met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2015.
 • 10.12.2015 Besluit inwerkingtreding Verzamelwet SZW 2016 (Stb. 2015, 465) verschenen in het Staatsblad.
 • 10.12.2015 Verzamelwet SZW 2016 verschenen in het Staatsblad (Stb. 2015, 464)
 • 24.11.2015 Wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan in de Eerste Kamer.
 • 12.11.2015 Wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan in Tweede Kamer
 • 04.09.2015 Wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer

Kamerstukken

Stand van zaken Wet aanpak schijnconstructies (WAS - 34108)

 • 15.12.2015 Besluit tot vaststelling van een uitgestelde inwerkingtreding van onderdelen van de Wet aanpak schijnconstructies (Stb. 2015, 496). Hierdoor treden de artikelen I, onderdelen D en I, voor zover het betreft artikel 18b, eerste lid, onderdeel c, en II, onderdelen C en D, per 1 juli 2016 (in plaats van 1 januari 2016) in werking. Dit betreft de artikelen 13 WML (nieuw), 18b lid 1, onderdeel c WML, 7:631 lid 1 BW en 7:632 lid 2 BW.
 • 01.07.2015 (Gedeeltelijke) inwerkingtreding WAS
 • 22.06.2015 WAS (Stb. 2015, 233) en inwerkingtreding WAS (Stb. 2015, 234) verschenen in het Staatsblad
 • 02.06.2015 WAS aangenomen door de Eerste Kamer
 • 26.05.2015 Plenaire behandeling WAS in de Eerste Kamer plaatsgevonden
 • 03.03.2015 WAS (inclusief tweede nota van wijziging (nr. 10)) aangenomen door de Tweede Kamer
 • 26.02.2015 Plenaire behandeling WAS in de Tweede Kamer plaatsgevonden
 • 24.02.2015 Aanbiedingsbrief (nr. 9) en Tweede nota van wijziging (nr. 10) verschenen. In deze tweede nota van wijziging stelt minister Asscher enkele wijzigingen in de Wwz voor bestaande uit “een aantal maatregelen om te voorkomen dat een werknemer zijn baan zal verliezen als gevolg van het directe effect van de inwerkingtreding van de transitievergoeding en daarmee het volledig meetellen van het arbeidsverleden dat is opgebouwd met tijdelijke contracten”.

Kamerstukken

Stand van zaken Verzamelwet SZW 2015 (Verzamelwet - 33988)

 • 01.07.2015 (Gedeeltelijke) inwerkingtreding Verzamelwet
 • 18.12.2014 Besluit inwerkingtreding Verzamelwet (Stb. 2014, 516) verschenen in het Staatsblad
 • 16.12.2014 Verzamelwet verschenen in het Staatsblad (Stb. 2014, 504)
 • 25.11.2014 Wetsvoorstel is als hamerstuk aangenomen in de Eerste Kamer
 • 13.11.2014 Wetsvoorstel aangenomen in de Tweede Kamer
 • 16.07.2014 Wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer

Kamerstukken

Stand van zaken Wet werk en zekerheid (Wwz- 33818)

 • 24.12.2019 Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de Wwz en de Wet vereenvoudiging regelingen UWV verschenen in het Staatsblad (Stb. 2019, 503). Hierdoor treden (onder meer) artikel I, onderdelen B (het vervallen van artikel 7:627 BW), C onder 1 (artikel 7:628 lid 1 BW), en Ca (artikel 7:628 lid 9 BW) van de Wwz in werking met ingang van 1 januari 2020.
 • 17.07.2015 Inwerkingtreding Wwz verschenen in het Staatsblad (Stb. 2014, 274)
 • 01.01.2015 (Gedeeltelijke) inwerkingtreding
 • 24.06.2014 Wwz verschenen in het Staatsblad (Stb. 2014, 216)
 • 10.06.2014 Wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer
 • 03.06.2014 Plenaire behandeling in de Eerste Kamer
 • 18.02.2014 Wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer
 • 12.02.2014-13.02.2014 Plenaire behandeling in de Tweede Kamer
 • 29.11.2013 Wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer

Kamerstukken

Overige documenten

Procesreglementen en Aanbevelingen Wwz

Adviezen / commentaren Wwz

 • 12.10.2018 A.R. Houweling, P. Kruit & I.H. Kersten, Evaluatieonderzoek ontbindingspraktijk WWZ 2015-2018. Van een vast ‘muizengaatje’ naar een nog vaster ‘konijnenhol’ (Erasmus School of Law, bron: TAP 2018/266)
 • 18.05.2017 Het ministerie van SZW publiceert een groot aantal nieuwe Wwz-factsheets: voor werkgevers en voor werknemers
 • 30.06.2016 VAAN – VvA Evaluatieonderzoek Wwz 2016
 • 29.06.2016 Rapport Evaluatie ontslaggronden Wwz (HSI-UvA)
 • 27.01.2016 Brief van de STAR aan het ministerie van SZW over de implementatie van het verbod op nulurencontracten in de zorg. In deze brief informeert de STAR de minister van SZW dat in de sectoren jeugdzorg en gehandicaptenzorg cao’s zijn afgesloten waarin een verbod op nulurencontracten is opgenomen en in verband hiermee vooralsnog door de minister geen nadere maatregelen behoeven te worden genomen in het kader van een verbod op nulurencontracten in de zorg.
 • 17.07.2015 Cao ontslagcommissie code - Best Practice Rules voor de ontslagcommissie ex artikel 7:671a BW (Vereniging voor Arbeidsrecht).
 • 26.06.2015 Brief van de STAR aan het ministerie van SZW over de voortgang van nulurencontracten in de zorg.
 • 19.12.2014 Brief minister SZW aan de Tweede Kamer met als bijlagen een brief van de STAR aan het ministerie van SZW en de reactie van de minister op deze brief (Kamerstukken II 2014/15, 33 566, nr. 72). In deze brief informeert de STAR de minister over de AMvB op grond van artikel 7:628 lid 8 BW. De STAR vindt deze voorgenomen AMvB momenteel niet noodzakelijk. De STAR adviseert de minister om eind 2015 te bezien of deze AMvB er alsnog moet komen.
 • 22.08.2014 Briefadvies SER Calamiteitenregeling WW.
 • 20.08.2014 Brief CNV aan de Tweede kamer inzake het besluit Transitievergoeding.
 • 02.06.2014 Brief VAAN aan Eerste Kamercommissie voor SZW met Voorstel voor een vereenvoudigd ontslagrecht bij invoering Wet werk en zekerheid.
 • 28.05.2014 Brief van de PO-raad en VO-raad aan de Eerste Kamer over de problemen die Wwz veroorzaakt in het primair en voortgezet onderwijs
 • 14.05.2014 Brief VAAN aan Eerste Kamercommissie voor SZW met Nadere notitie Wetsvoorstel werk en zekerheid (33 818)
 • 09.05.2014 Rapport TNO, De toekomst van flex
 • 24.03.2014 Brief VAAN aan Eerste Kamercommissie voor SZW met Notitie Wetsvoorstel werk en zekerheid (33 818)
 • 12.02.2014 Advies STAR aan het ministerie van SZW over de voorwaarden waaronder de kosten voor van-werk-naar-werk, scholing e.d. in mindering kunnen worden gebracht op de transitievergoeding.
 • 11.02.2014 Vereniging voor Arbeidsrecht, werkgroep ontslagrecht, Commentaar en aanbevelingen Wetsvoorstel werk en zekerheid en Aanbevelingen artikelsgewijs.
 • 28.01.2014 Vakgroep arbeids- en socialezekerheidsrecht (UvA), Het wetsvoorstel Werk en zekerheid – dertig concrete voorstellen tot aanscherping en verduidelijking.
 • 17.01.2014 Advies Nederlandse Orde van Advocaten over het Wetsvoorstel werk en zekerheid.
 • 13.01.2014 Standpunt NBBU inzake Wet werk en zekerheid.
 • 19.12.2013 ABU analyseert Wet werk en zekerheid.
 • 27.11.2013 Notitie CPB: Gevolgen wet werk en zekerheid voor de werkgelegenheid.
 • 27.08.2013 Advies Raad voor de rechtspraak over (concept) Wetsvoorstel werk en zekerheid.
 • 27.05.2013 Advies Raad voor de rechtspraak over (concept) wetsvoorstel tot wijziging van het ontslagrecht en de WW.
 • 20.11.2012 Advies Raad voor de rechtspraak over (concept) wetsvoorstel tot wijziging van het ontslagrecht en de WW.

Literatuur Wwz

2020

 • M.C.E. Peels & J.P.H. Zwemmer, ‘De cao-ontslagcommissie: welke afwijkende selectiecriteria worden in de praktijk gehanteerd en is er een (nieuwe) toekomst voor de ontslagcommissie?’, ArbeidsRecht 2020/28
 • C.J. Frikkee & M.E. Smorenburg, ‘Toetsing in hoger beroep ex tunc of ex nunc: de Hoge Raad geeft duidelijkheid’, Arbeidsrecht 2020/26
 • P.P.M. Rousseau, ‘Procesrecht in hoger beroep in Wwz-zaken; de Hoge Raad verschaft duidelijkheid’, TvPP 2020/3, p. 69-74
 • A. Hiebendaal & A. Zwager, ‘Kroniek Wet Werk en Zekerheid 2019’, Bb 2020/47
 • M. Kind & M. Stekelenburg, ‘Kroniek e-grond: van onwil tot ontslag, wat mag?’, TvO 2020/2.5
 • J. Dop, ‘Nooit meer slapen?’, TAP 2020/96
 • E.W. de Groot. ‘Slapend dienstverband, opgelost of een illusie?’, TRA 2020/32
 • B.J.M. Verhulst, ‘Bestuurdersontslag: over de h-grond en het toetsingsmoment’, TRA 2020/33
 • E. Wies & D.R. Stolwijk, ‘Geen arbeid, toch loon: de gevolgen van de wijziging van art. 7:627 BW en art. 7:628 BW’, TAP 2020/48
 • P. Kruit & I.H. Kersten, ‘Statistiek Ontbindingsprocedure 2018-2019: de Wwz werkt toch! Of toch niet…’, ArbeidsRecht 2020/16
 • P. Besselink, ‘Kroniek: Vier jaar rechtspraak a- en b-grond: Waterloo of The winner takes it all?’, TvO 2020/1.2
 • E.B. Wits, ‘Slapende dienstverbanden en de reële re-integratiemogelijkheid: een dubbele wake-up call?’, ArbeidsRecht 2020/9

2019

 • E. Steenis & B. Hopmans., ‘Het in mindering brengen van inzetbaarheidskosten op de transitievergoeding’, TvO 2019/4.5
 • R. Bree, ‘Verjarings- en vervaltermijnen in het arbeidsovereenkomstenrecht (5): Onder de Wwz’, ArbeidsRecht 2019/39
 • M.A.N. van Schadewijk, ‘Het concern en het ontslagrecht: de Hoge Raad eist maatwerk’, ArA 2019/2, p. 26-49
 • B. Barentsen, M.Y.H.G. Erkens, M.D. Bulk & M.A. Lasschuit, ‘Kroniek rechtspraak Wwz februari - april 2019’, TRA 2019/69
 • D.A.D. Mees, ‘De reikwijdte van de h-grond en de herplaatsingsverplichting na de SIEP-beschikking’, TAP 2019/189
 • M.L.F. van Minnen & J.P. Quist, ‘Art. 7:673 lid 8 BW in de (lagere) rechtspraak: over de toepassing van het 'luizengaatje'’, TAP 2019/188
 • P.S. Fluit & M.J. Smit, ‘Nadere overwegingen over de compensatieregeling’, TRA 2019/57
 • N. Cuppen & M. van den Eeckhout, ‘Slapend dienstverband is niet zomaar wereld uit’, Advocatenblad 2019/6, p. 55-57
 • C.S. Kehrer-Bot & P.A. Charbon, ‘Slapende arbeidsovereenkomsten en compensatie van de transitievergoeding’, ArbeidsRecht 2019/31
 • N. Janssen, ‘Het slapend dienstverband: van onfatsoenlijk tot slecht werkgeverschap’, TvO 2019, nr. 2, p. 57-62 
 • H. Schrama & K. Wiersma, ‘Ernstig verwijtbaar gedrag van bestuurders als reden voor ontslag en aansprakelijkheid’, TvO 2019, nr. 2, p. 45-56
 • E.B. Wits, ‘Het wel en wee van de WW na de Wwz’, TAP 2019/154
 • B. Barentsen, M.Y.H.G. Erkens & M.D. Bulk, ‘Kroniek rechtspraak Wwz’, TRA 2019/47
 • G.R. Oldenhuis, ‘Transitiefunctie in het arbeidsrecht en werkloosheidsrecht’, TRA 2019/45
 • A. van Zanten-Baris, ‘Altijd een billijke vergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen?’, ArbeidsRecht 2019/25
 • S. Gerritse & S.E.J.M. van Well, ‘Het herplaatsingsvereiste in internationale context naar aanleiding van de ‘Expat/Shell’-beschikking: eindelijk duidelijkheid?’, ArbeidsRecht 2019/23
 • C. Mutlu, ‘Driehonderd keer ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding’, TAP 2019/113
 • F.A. Chorus & B.P. Furstner, ‘Na einde van rechtswege: recht op vergoeding? De beëindigingsvergoeding bij de ontbindende voorwaarde onder de WWZ’, ArbeidsRecht 2019/18
 • A. Hiebendaal, ‘Kroniek Wet Werk en Zekerheid 2018 (II)’, Bb 2019/26
 • A. Görgün & B. de Vroe, ‘Switchen onder de Wwz’, TvO 2019/1, p. 17-22
 • R. Rietveld & K. van Haaren, ‘Een stapsgewijze vaststelling van de categorie uitwisselbare functies’, TvO 2019/1, p. 23-34
 • V. Bij de Vaate & D. Pinedo, ‘De pro rato transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag: de Hoge Raad gaat 'offroad'’, TvO 2019/1, p. 10-16
 • E. Verhulp, ‘Slapende dienstverbanden? Laten slapen of wakker kussen?’, TRA 2019/37
 • P.S. Fluit, ‘Compensatieregeling bij langdurige arbeidsongeschiktheid’, TRA 2019/25
 • P.J.B.M. Besselink, ‘Slapende dienstverbanden wakker geschud door de compensatieregeling?’, TAP 2019/3
 • B. Barentsen, M.Y.H.G. Erkens & M.D. Bulk, ‘Kroniek rechtspraak Wwz’, TRA 2019/17

2018

 • M. ten Broeke, ‘De gewijzigde UWV Uitvoeringsregels bij bedrijfseconomisch ontslag – een overzicht’, TvO 2018/4, p. 128-134
 • D. van Gerven, ‘De billijke vergoeding: guidance van de Hoge Raad in een nieuw overzicht’, TAP 2018/318
 • K. Hakvoort, ‘De gedeeltelijke transitievergoeding volgens de Hoge Raad’, ArbeidsRecht 2018/51
 • J. van Drongelen, ‘De zogenoemde ‘cao-ontslagcommissie’ nader beschouwd revisited’, ArbeidsRecht 2018/50
 • E.C.M. Dekkers & J. van Drongelen, ‘Over de ‘aanzegging’ gesproken’, ArbeidsRecht 2018/44
 • R.A.A. Duk, ‘“Een zekere mate van beoordelingsruimte”, en het bewijsrecht bij de beoordeling van een “redelijke grond” voor ontslag’, ArbeidsRecht 2018/42
 • B. Barentsen, M.Y.H.G. Erkens, F.A. Weber & M.D. Bulk, ‘Kroniek rechtspraak Wwz’, TRA 2018/98
 • M. Jovović & J.P. Wiewel, ‘De redelijke grond: rechtsfeit of rechtsgrond’, TvO 2018/3, p. 82-90
 • N. Jansen, ‘Over de hoge lat voor ernstige verwijtbaarheid en het opstellen van verwijten. Conclusie A-G Timmerman 9 maart 2018, ECLI:NL:PHR:2018:210 (annotatie)’, TvO 2018/3, p. 91-95
 • De redactie, ‘De Hoge Raad over Wwz-aangelegenheden tot dusver’, TvO 2018/3, p. 108-125
 • A.M. de Witte, ‘De invloed van scholing op de kosten van ontslag’, ArbeidsRecht 2018/36
 • E.L.H. van der Vos, ‘Uitsluiten transitievergoeding vóór AOW-leeftijd: Europeesrechtelijk gezien geen sinecure’, ArbeidsRecht 2018/35
 • P. Kruit & I.H. Kersten, ‘Statistiek Ontbindingsprocedure 2017: eenzijdig ontslag bereikt historisch dieptepunt’, ArbeidsRecht 2018/32
 • B. Barentsen, M.Y.H.G. Erkens & M.D. Bulk, ‘Kroniek Rechtspraak Wwz’, TRA 2018/77
 • J. Marijnissen & J. Weel, ‘Vertrouwen in gelijkheid in de transitievergoeding’, TvO 2018/2.6
 • M. de Blécourt, ‘Stoelendans aan boord van de KLM’, TvO 2018/2.4
 • P. Kruit & J. Sap, ‘De herplaatsingsplicht in de praktijk’, TvO 2018/2.2
 • E. Wies & M.A. Schneider, ‘Verwijtbaar handelen of nalaten van we werknemer (‘e-grond’): de lijnen in de rechtspraak uitgelegd’, ArbeidsRecht 2018/30
 • I.H. Kersten & D.A.D. Mees, ‘Voorlopige analyse gepubliceerde rechtspraak vanaf 1 juni 2016’, TAP 2018/158
 • J.M. van Slooten, ‘Bewijsrecht en aannemelijkheidsoordelen in arbeidsrechtelijke ontbindingsprocedures’, Ondernemingsrecht 2018/50 (annotatie bij Hoge Raad 16 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:182 (Décor))
 • F.M. Dekker, ‘Ontslag op staande voet en de transitievergoeding’, TRA 2018/61
 • M.D. Ruizeveld, ‘Geen transitievergoeding voor AOW-er is geen discriminatie’, TRA 2018/60
 • C. van den Bor, ‘Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:686 BW’, TRA 2018/56
 • F.J.L. Pennings, ‘Balancerende kloven van de arbeidsmarkt’, TRA 2018/55
 • C.J. Frikkee, ‘Disfunctioneren en de Hoge Raad: stellen en zo nodig bewijzen’, TRA 2018/49
 • B. Barentsen, M.Y.H.G. Erkens & F.A. Weber, ‘Kroniek Rechtspraak Wwz’, TRA 2018/48
 • L.B. de Graaf, ‘Herplaatsing: over wijziging, weigering en preventieve toetsing’, TRA 2018/46
 • S. van Waegeningh & A. de Jong, ‘De billijke vergoeding voor de statutair bestuurder na New Hairstyle’, ArbeidsRecht 2018/24
 • A.M. van Cappelle, ‘‘Hard’ bewijs voor ontslaggronden versus de beoordelingsvrijheid van de werkgever’, ArbeidsRecht 2018/23
 • M.E.L. Fikkers, ‘Mondelinge behandeling Wwz-zaken bij het hof: het kan beter!’, ArbeidsRecht 2018/20
 • D. Maats, ‘De schuldvraag bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding’, ArbeidsRecht 2018/19
 • M. Jovović & J.P.H. Zwemmer, ‘Opvolgend werkgeverschap in de Ontslagregeling en de banden met het BW’, ArbeidsRecht 2018/18
 • M. Hulstijn-Botter, ‘De stoelendans anno 2018’, ArbeidsRecht 2018/17
 • A.A.G. Janssen, ‘De beëindigingsvergoeding in een sociaal plan: wat is de standaard?’, ArbeidsRecht 2018/16
 • A.A. Pelser-Stekelenburg & S. Gerritse, ‘De verlengde proeftijd: een wenselijke wijziging?’, TAP 2018/60
 • K. Teuben & A.A.T.M. de Jong, ‘New Hairstyle (ECLI:NL:HR:2017:1187): De billijke vergoeding, mede vanuit schadevergoedingsperspectief’, TAO 2018, nr. 1, p. 7-13
 • R. Beltzer, ‘Vertrouwen in het ontslag’, TvO 2018/1.2
 • S. Palm, ‘Constar Plastics: aanzegging of opzegging – overgangsrecht en opvolgend werkgeverschap’, TvO 2018/1.3
 • M. Beukhof, ‘Perikelen bij einde dienstverband wegens leeftijd’, TvO 2018/1.4
 • S. Palm, ‘De kwalificatie van de aanzegging als opzegging en de overgangsrechtelijke problematiek bij opvolgend werkgeverschap’, Ondernemingsrecht 2018/27
 • A.R. Houweling, ‘Rechtspreken wat krom is: recht op loon na een ‘Kleine Diko’-ontslag op staande voet’, ArbeidsRecht 2018/7
 • G.C. Boot, ‘Wwz en (verwijtbare) werkloosheid’, ArbeidsRecht 2018/8
 • P.A. Charbon, ‘Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens wanprestatie – nieuwe kansen?’, ArbeidsRecht 2018/9
 • E.W. de Groot, ‘Opvolgend werkgeverschap en overgangsrecht, hoe zit dat nou? De Hoge Raad geeft uitsluitsel!’, TRA 2018/18
 • M.D. Ruizeveld, ‘De Hoge Raad over aanzeggen = opzeggen en het overgangsrecht bij opvolgend werkgeverschap’, TRA 2018/22
 • B. Hampsink & L. Dorrestein, ‘Opvolgend werkgeverschap: wond nog niet gehecht’, Advocatenblad 2018/1, p. 53-55
 • T.J. van Frankenhuijsen, ‘Concern-brede herplaatsing: wat is de laatste stand van zaken?’, ArbeidsRecht 2018/5
 • C.J. Frikkee, ‘Opzegverbod ziekte; alles of niets bij bedrijfseconomisch ontslag’, ArbeidsRecht 2018/4
 • M.S.A. Vegter, ‘Transitievergoeding en AOW – prejudiciële vragen’, ArbeidsRecht 2018/3
 • B. Barentsen, M.Y.H.G. Erkens & F.A. Weber, ‘Kroniek Rechtspraak Wwz’, TRA 2018/4
 • N. Hendriks, ‘De wettelijke scholingsplicht ten aanzien van de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd’, TRA 2018/3
 • F.G. Laagland en I. Lintsen, ‘Het rechterlijke toetsingsmoment in ontslagzaken: een betoog voor een uniforme toetsing ex tunc’, TRA 2018/2

2017

 • G.C. Boot, ‘Ernstig verwijtbaar handelen door de werknemer en verwijtbare werkloosheid’, TAP 2017/341
 • W.J.J. Wetzels, ‘Achter de aanbevelingen schikking en proceskosten WWZ’, TAP 2017/340
 • P. Kruit, ‘De billijke vergoeding na New Hairstyle: hoe nu verder?’, Annotaties AR 2017-0800
 • G.C. Boot en L. Meijers, ‘Hoger beroep en de Wwz: wie heeft er baat bij?’, ArbeidsRecht 2017/54
 • A. Hiebendaal en M.C. van der Kamp, ‘Kroniek Wet Werk en Zekerheid 2016-2017’, Bb 2017/83
 • S. van de Kam en M.S. Postma, ‘Het ‘Hairstyle-arrest’: gevolgen voor de ontslagpraktijk’, ArbeidsRecht 2017/49
 • E.C. van Fenema en R. Schepers, ‘De gelijkwaardigheid in de (on)gelijkwaardige voorziening?’, ArbeidsRecht 2017/48
 • M. Beukhof en R. Rietveld, ‘Twee jaar Wwz in cijfers’, TvO 2017, nr. 4 p. 204-211
 • D. van Deventer, ‘De aanzegplicht’, TvO 2017, nr. 4 p. 189-197
 • N. Jansen en R. Rietveld, ‘De begroting van de billijke vergoeding in het arbeidsrecht’, TvO 2017, nr. 4 p. 170-182
 • S.J. Sterk, ‘De arbeidsovereenkomst van de bestuurder na een statutair ontslag: een lege huls met uitgeholde ontslagbescherming?’, MvO 2017, nr. 8/9, p. 214-220
 • B. Barentsen, M.Y.H.G. Erkens & F.A. Weber, ‘Kroniek Rechtspraak Wwz’, TRA 2017/89
 • G.A. Diebels, ‘Drie aspecten van het slapende dienstverband’, ArbeidsRecht 2017/45
 • E.W. de Groot, ‘De slangenkuil van art. 7:673d BW (transitievergoeding kleine werkgever) en de vervaltermijn van art. 7:686a lid 4 sub b BW’, ArbeidsRecht 2017/40
 • O. van der Kind, ‘De ontslagpraktijk versoepeld?’, Annotaties AR 2016-0095
 • M. Beukhof en R. Rietveld, ‘Werknemersverzoeken in cijfers’, TvO 2017/3.7, p. 155-160
 • N. Jansen, ‘De gelijkwaardige voorziening: geen gezeik iedereen rijk?’, TvO 2017/3.6, p. 148-154
 • K. Janssens, ‘De verschuldigdheid van de transitievergoeding bij diverse beëindigingsmodaliteiten’, TvO 2017/3.5, p. 137-147
 • C. Donner-Broersma en I. Vermeeren-Keijzers, ‘Ontslag oudere werknemers anno 2017 nader bezien’, TvO 2017/3.4, p. 127-136
 • J.H. Bennaars, M. Diepenbach en M. Jovovic, ‘De wetsgeschiedenis als bron van rechtsvinding in het arbeidsrecht (I)’, TvO 2017/3.3, p. 118-126
 • R. Houweling, ‘Herstel van de arbeidsovereenkomst onder de Wwz’, TvO 2017/3.2, p. 109-117
 • ‘Ter Visie - Wat een volgend kabinet met het ontslagrecht moet’, TvO 2017/3.1, p. 107-108
 • B. Barentsen en M.Y.H.G. Erkens, ‘Kroniek Rechtspraak Wwz’, TRA 2017/72
 • F.M. Dekker, ‘Voorwaardelijke ontbinding in hoger beroep in zeven scenario’s’, TAP 2017/214
 • A. Lettenga en D. te Wierik, ‘Art. 7:668a lid 6 BW: de onbegrensde mogelijkheden om bij cao van het opvolgend werkgeverschap af te wijken’, ArbeidsRecht 2017/30
 • E. Wies en M.A. Schneider, ‘Twee jaar verwijtbaar handelen door de werknemer: een analyse van de rechtspraak’, ArbeidsRecht 2017/29
 • C.J. Frikkee, ‘Disfunctioneren, of toch maar een h-grond?’, TRA 2017/62
 • B. Barentsen en M.Y.H.G. Erkens, ‘Kroniek Rechtspraak Wwz’, TRA 2017/61
 • E.L.H. van der Vos, ‘Uitsluiten transitievergoeding bij AOW-leeftijd: Europeesrechtelijk geen probleem’, TRA 2017/60
 • R. Rietveld, ‘De (niet meer) ontbindende voorwaarde’, ArbeidsRecht 2017/27
 • M. Lathouwers, ‘Hoe dienen uitwisselbare functies te worden vastgesteld?’, ArbeidsRecht 2017/26
 • E. van Vliet, ‘Ontslag van werknemers in het bijzonder onderwijs en commissies van beroep anno 2017’, ArbeidsRecht 2017/25
 • O. van der Kind, ‘De Mediantbeschikking van de Hoge Raad: een game changer voor de praktijk van het ontslag op staande voet’, ArbeidsRecht 2017/19
 • D.M.A. Bij de Vaate, ‘Het dossier voorwaardelijke ontbinding gesloten? – Hoge Raad 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2998 (Mediant/werknemer)’, TvO 2017/2, p. 54-63
 • R. Beltzer en S. Schmeetz, ‘Herplaatsing binnen het concern’, TvO 2017/2, p. 64-74
 • C. Muradin, ‘De h-grond voor managers en directeuren: for better or for worse?’, TvO 2017/2, p. 75-84
 • J.H. Bennaars en A. van Empel, ‘De bedenktermijn doorgedacht’, TvO 2017/2, p. 85-93
 • A. Looijenga en E. van Fenema, ‘Knelpunten bij opvolgend werkgeverschap’, TvO 2017/2, p. 94-101
 • M. Beukhof en R. Roetveld, ‘Billijke vergoeding: verlagende factoren in cijfers’, TvO 2017/2, p. 102-106
 • J.H. Bennaars, ‘De bestuurder en zijn ontslag post Wwz- anything new?’, TAP 2017/123
 • S. Palm, ‘Opvolgend werkgeverschap en overgangsrecht: oude gevallen opnieuw beoordeeld?’, TAP 2017/122
 • M.L.G. Otto, ‘Wet Bestuur en Toezicht en de Wwz: een arbeidsrechtelijk rentree van de bestuurder van een beursvennootschap gewenst?’, TRA 2017/48
 • D.M.A. Bij de Vaate en P. Kruit, ‘Billijke vergoeding: over karakter, begroting en artikel 6 EVRM’, ArA 2017/1, p. 3-54
 • B. Barentsen en M.Y.H.G. Erkens, ‘Kroniek Rechtspraak Wwz’, TRA 2017/39
 • P.J.B.M. Besselink en S.A. van Snippenburg, ‘Zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, zegen of misère?’, TAP 2017/69
 • J.M.E. Schunselaar, ‘Anderhalf jaar WWZ: de obstakels van de d-grond’, TAP 2017/68
 • R. Olivier en J.P. Wiewel, ‘Herplaatsing binnen de groep’, TAP 2017/67
 • D.J.B. de Wolff, ‘De arbeidsovereenkomst onder ontbindende voorwaarde en de Wet werk en zekerheid’, TRA 2017/25
 • B. Barentsen en M.Y.H.G. Erkens, ‘Kroniek rechtspraak Wwz’, TRA 2017/27
 • T.L.C. Noordoven, ‘De Hoge Raad schept duidelijkheid: voorwaardelijke ontbinding na ontslag op staande voet blijft mogelijk’, Bb 2017/25
 • T.A. Wilms, ‘De positie van de tekortschietende bestuurder binnen het grondenstelsel van de Wet werk en zekerheid’, Bb 2017/21
 • R. van Vliet, ‘Het schriftelijkheidsvereiste van de beëindigingsovereenkomst: oude wijn in nieuwe zakken?’, ArbeidsRecht 2017/8
 • D.J. Buijs, ‘Voorwaardelijke ontbindingsverzoeken nog slechts in uitzonderingsgevallen effectief’, TRA 2017/19
 • M. Beukhof, ‘Het ontslag op staande voet in cijfers’, TvO 2017/1.9
 • R. Rietveld, ‘Het gebrekkige afspiegelen door het UWV’, TvO 2017/1.6
 • E. Verhulp, ‘Een transitievergoeding na een terecht gegeven ontslag op staande voet?’, TvO 2017/1.5
 • C. Vernooij en B. Voermans, ‘WNT en Wwz bijten elkaar niet. Stapeling vergoedingen voor topfunctionaris mogelijk?’, TvO 2017/1.4
 • M. van Eck, ‘Over de (on)mogelijkheid van de ontbindende voorwaarde onder de Wwz’, TvO 2017/1.3
 • J.M. van Slooten, ‘Is er onder de Wwz nog plaats voor de ontbindende voorwaarde?’, TvO 2017/1.2
 • M.D. Ruizeveld, ‘Toelaatbaarheid van de voorwaardelijke ontbinding onder de Wwz hangt af van de voorwaarde’, TRA 2017/7
 • D.N.C. Doolaege en J.P. Quist, ‘Voorwaardelijke ontbinding na ontslag op staande voet: the story continues’, TAP 2017/1
 • C.S. Kehrer-Bot, ‘De zieke werknemer en de transitievergoeding’, ArbeidsRecht 2017/5
 • C.J. Frikkee en M.E. Smorenburg, ‘Billijke vergoeding in hoger beroep’, ArbeidsRecht 2017/2
 • D.M.A. Bij de Vaate, ‘Ontslagprocesrecht: perikelen in hoger beroep sinds 1 juli 2015’, ArbeidsRecht 2017/1
 • W.H.A.C.M. Bouwens, ‘Annotatie: Voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst’, AA 2017/5

2016

 • P. Kruit, ‘Klare taal van de Hoge Raad: voorwaardelijke ontbinding onder de WWZ nog slechts beperkt mogelijk en bewijsrecht volledig van toepassing in de ontbindingsprocedure’, Annotaties AR 2016-1482
 • J. van Drongelen en S.F.H. Jellinghaus, ‘De transitievergoeding en de profvoetballer’, TvS&R 2016-3/4, p. 45-48
 • A.G. Castermans en Y. Erkens, ‘Uit de ban van Baijings: schadevergoeding en de Wet werk en zekerheid’, NTBR 2016/49
 • P. Disseldorp, ‘De h-grond in de lagere rechtspraak: een verzameling van vreemde eenden’, ArbeidsRecht 2016/50
 • A.E. Wallast, ‘De WNT: de topfunctionaris en zijn ontslagvergoeding’, TAP 2016/363
 • S. Palm, ‘De transitievergoeding en aanbestedingsprocedures: een eerlijke verdeling van de schulden?’, TAP 2016/362
 • J.C.A. Ettema, ‘Van verjaring naar verval: de ‘vervalbijlregeling’ in de WWZ’, TAP 2016/361
 • M.C. Veenstra en M.S. Wirtz, ‘Bollemeijer/TPG en de Wwz’, TRA 2016/105
 • R.N. Hunnekens en B.M.W.Seesing, ‘Ontslag van de statutair bestuurder in de WWZ’, TOP 2016/565
 • M.L.G. Otto, ‘Slapend dienstverband of slapende werknemers: goedwerkgeverschap als doorbraak van de impasse’, TRA 2016/93
 • W.C.M. Donner – Broersma, ‘Opgepast bij onthouden vergoeding aan AOW- of pensioengerechtigden!’, TAO 2016, nr. 3, p. 109-117
 • B. Barentsen en M.Y.H.G. Erkens, ‘Kroniek Rechtspraak Wwz’, TRA 2016/89
 • B. Barentsen, ‘De Wwz in de publieke sector’, TRA 2016/87
 • S.F. Sagel en O. van der Kind, ‘Schikken in het neerdalend stof van de Wwz (I); de beëindigingsovereenkomst en de bedenktermijn’, TRA 2016/86
 • S.F. Sagel, ‘De Wwz, het ontslag op staande voet en de rechter’, TRA 2016/85
 • D.M.A. Bij de Vaate en D.B.M. Pinedo, ‘Jurisprudentie over de billijke vergoeding: labyrint of duidelijke lijn?’, TRA 2016/84
 • J.T. van der Kroon, M.R. van der Vos en P.A. Meijer, ‘De ‘andere omstandigheden’ van de h-grond; ruim een jaar op weg’, TRA 2016/83
 • L.B. de Graaf, ‘Herplaatsing: waar is de redelijkheid gebleven’, TRA 2016/82
 • J.M. van Slooten, ‘De drie tijdsdimensies van de a-grond’, TRA 2016/81
 • R.A.A. Duk, ‘Redelijke gronden: een Procrustesbed?’, TRA 2016/80
 • R.A.A. Duk en S.F. Sagel, ‘Een jaar Wwz: een wonderkind of een total loss?’, TRA 2016/79
 • S.A. van der Velde, ‘De gelijkwaardige voorziening van art. 7:673b BW’, ArbeidsRecht 2016/37
 • R. Schepers en E.C. van Fenema, ‘Transitievergoeding bij contracts- en werkgeverswissel: doorrekenen of afrekenen?’, ArbeidsRecht 2016/36
 • P. Kruit, ‘Statistiek Ontbindingsprocedure: de balans opgemaakt na een jaar Wwz’, ArbeidsRecht 2016/35
 • F.A. Chorus en S. van Waegeningh, ‘In staat van ontbinding? De voorwaardelijke ontbinding onder de Wwz’, ArbeidsRecht 2016/33
 • E.T. Visser, ‘De verzoekschriftprocedure in de WWZ, een onderzoek’, TAP 2016/265
 • A.R. Houweling en P. Kruit, ‘Een jaar WWZ-ontbindingsrechtspraak: een onderzoek naar gepubliceerde en niet gepubliceerde rechtspraak’, TAP 2016/264
 • D.M.A. Bij de Vaate en W.H.A.C.M. Bouwens, ‘Voorwaardelijke ontbinding onder de Wwz’, TRA 2016/68
 • H.J. van Deventer, ‘Disfunctioneren vóór en ná invoering van de WWZ’, ArbeidsRecht 2016/29
 • M.A. Schneider, ‘Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer (‘e-grond’): een analyse van de rechtspraak onder de WWZ’, ArbeidsRecht 2016/28
 • E. Knipschild en S.J. IJsendoorn, ‘Mediation en de Wet werk en zekerheid’, TAP 2016/224
 • B. Barentsen en M.Y.H.G. Erkens, ‘Kroniek rechtspraak Wwz’, TRA 2016/58
 • O. van Hellenberg Hubar en S. Remers, ‘De pro forma onder de WWZ: contra forma!’, ArbeidsRecht 2016/24
 • T.M.J. Wegener-Belinfante en J.P.H. Zwemmer, ‘Ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen en selectie op basis van kwaliteit: de stoelendans na de inwerkingtreding van de Wwz’, ArbeidsRecht 2016/22
 • M. Bonsen-Lemmers en N. Cancian-Van Ballegooijen, ‘Gelijkwaardigheid. Feit of fictie? De eigenaardige gelijkwaardige voorziening ex art. 7:673b BW’, TAP 2016/173
 • J.H. Even en E.M. Poutsman, ‘De WWZ en disfunctioneren’, TAO 2015, nr. 2, p. 60-72
 • I. van der Helm, ‘Procedurele bescherming bij de procedure tot toestemming voor ontslag door het UWV of de cao-ontslagcommissie: is hierbij procedurele rechtvaardigheid gewaarborgd?’, ArA 2016/1, p. 3-22
 • D.N.C. Doolaege en J.P. Quist, ‘De voorwaardelijke ontbinding onder de WWZ: is het einde nabij?’, TAP 2016/135
 • B. Barentsen en M.Y.H.G. Erkens m.m.v. H. L. Doorn, ‘Kroniek rechtspraak Wwz’, TRA 2016/35
 • D.J.L. Siegers, ‘Opvolgend werkgeverschap in de Wwz: over de grens van flexbescherming’, TRA 2016/34
 • C.S. Kehrer-Bot en E. Kloosterman, ‘De benadelingshandeling in de Ziektewet, de Centrale Raad van Beroep en de WWZ’, TAP 2016/78
 • C.S.M. Allegra, ‘Deeltijdontslag en transitievergoeding: is bij deeltijdontslag de gehele transitievergoeding verschuldigd?’, ArbeidsRecht 2016/13
 • C.J. Frikkee en M.E. Smorenburg, ‘Berekening van een billijke vergoeding’, ArbeidsRecht 2016/11
 • P.S. Fluit, ‘De fictieve opzegtermijn per 1 januari 2016: uitsluiten’, ArbeidsRecht 2016/7
 • M. Benbrahim , ‘Samenloop van vergoedingsregels in de WWZ, de WNT en de Wft’, ArbeidsRecht 2016/6
 • F.M. Dekker, ‘Niet toekennen transitievergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar’, TRA 2016/25
 • A.F. Bungener, ‘De nieuwe ketenregeling en de grenzen van flexibiliteit’, TRA 2016/23
 • A. Roukema en D.J. Rutgers, ‘Kroniek Wet Werk en Zekerheid 2015’, Bb 2016/14
 • H. van Drongelen en I. Borghouts-van de Pas, ‘De transitievergoeding en ‘van werk naar werk’-begeleiding’, NJB 2016/440
 • P.R.W. Schaink, ‘De loongarantieregeling bij faillissement en surseance: ontwikkelingen wegens de WWZ en andere nieuwigheid’, TAO 2016, nr. 1, p. 11-17
 • M.W.A.M. van Kempen, ‘De billijke vergoeding bij ontslag van de statutair bestuurder nader beschouwd’, TAO 2016, nr. 1, p. 37-44
 • H.B. Dekker, ‘Overzicht relevante jurisprudentie WWZ tot 1 januari 2016’, TAP, 2016/3
 • M.E.L. Fikkers, ‘Het procesreglement van de hoven in WWZ-zaken’, TAP 2016/2
 • P.S. Fluit, ‘De wijzigingen in de WW ten gevolge van de WWZ’, TAP 2016/1
 • D.B.M. Pinedo en C.C.M. van Bracht, ‘Insolventieontslag onder de Wet Werk en Zekerheid’, ArbeidsRecht 2016/4
 • P. Kruit, ‘Voorwaardelijke ontbinding na ontslag op staande voet onder de WWZ’, Annotaties AR 2016-0167
 • D.J. Buijs, ‘Transitievergoeding, ook na 104 weken arbeidsongeschiktheid’, TRA 2016/16
 • C.J. Frikkee, ‘Belang bij voorwaardelijke ontbinding’, TRA 2016/15
 • D.M.A. Bij de Vaate, ‘Arbitrage en bindend advies onder de WWZ als alternatief voor het UWV en de ontbindingsrechter’, TRA 2016/12

2015

 • F.G. Laagland, ‘Het procedurele mijnenveld van het ontslag op staande voet’, ArA 2015/4, p. 45-52
 • E. Loesberg, ‘De Wet werk en zekerheid en insolventie van de werkgever’, TAP 2015/366
 • W.C.M. Donner- Broersma, ‘Is het opnemen van een pensioenontslagbeding nog raadzaam onder de WWZ’, TAP 2015/367
 • B.M.W. Hunnekens en V. Liemburg, ‘De gevolgen van de WWZ voor de curator, de bewindvoerder en de doorstarter’, TvCu 2015, nr. 5/6, p. 178-183
 • L.S. Oostwouder, ‘Het collectieve aspect van het nieuwe ontslagrecht in de praktijk’, ArbeidsRecht 2015/54
 • J. van Drongelen, ‘De technische wijziging van de Regeling looncomponenten en arbeidsduur’, TRA 2015/104
 • K. Janssens, ‘Loondoorbetaling tijdens situatieve arbeidsongeschiktheid onder de Wet werk en zekerheid: hoe niet werken leidt tot onzekerheid’, TRA 2015/91
 • P.S. Fluit en E.W. de Groot, ‘De loondoorbetalingsverplichting van art. 7:628 lid 1 BW in de Wwz gewijzigd; schijn of werkelijkheid?’, TRA 2015/90
 • S.S.M. Peters, ‘Transitievergoeding: niet lappen maar kappen’, TRA 2015/88
 • N. Jansen, ‘De verhouding tussen cao-leerstukken en het overgangsrecht onder de WWZ’, TAP 2015/314
 • J.S. Engelsman, ‘Termijnen in het arbeidsrecht: een overzicht onder de WWZ’, ArbeidsRecht 2015/49
 • B. Degelink, ‘Het pensioenontslagbeding onder de Wwz: nuttig of inflexibel’, ArbeidsRecht 2015/47
 • S. Bos, ‘Ruim baan voor de AOW'ers!’, P&P 2015, nr. 5, p. 14-17
 • Experts aan het woord: Prof. E. Verhulp en prof. S. Sagel over de transitievergoeding, TAO 2015/3, p. 138-140
 • R. Verheij, ‘De bijzondere positie van de pensioengerechtigde werknemer in de WWZ’, PensioenMagazine 2015/113
 • E. Loesberg, ‘Enige opmerkingen over de Wet werk en zekerheid en de positie van de werknemer na faillietverklaringvan dan wel verlening van (voorlopige) surseance van betaling aan zijn werkgever’, FIP 2015/6, p. 33-39
 • T.D.E. Hoekstra en M.H. Stekelenburg, ‘Art. 7:686 BW binnen de WWZ: een vreemde eend in de bijt of nieuw gemeengoed?’, TAP 2015/270
 • W.J.J. Wetzels, ‘Het procesreglement van de kantonrechters voor de WWZ-zaken: is de regeling toereikend?’, TAP 2015/269
 • F.M. Dekker, ‘De Regeling UWV ontslagprocedure en de Ontslagregeling’, ArbeidsRecht 2015/33
 • B. Barentsen en R.A.A. Duk, ‘Het ontslagrecht van de WWZ. De honden blaffen, maar de karavaan trekt verder’, TRA 2015/67
 • H. Staal, ‘Wat gaan we er met ons allen van bakken? De WWZ als proeve van bekwaamheid voor professionals’, TRA 2015/66
 • A. Roukema en D.J. Rutgers, ‘Lagere regelgeving nieuw ontslagrecht’, Bb 2015/46
 • J. van Drongelen, ‘Driekwart dwingend ontslagrecht, een reactie’, TAO 2015/2, p. 102-103
 • N. Reijn, ‘Een doorbraak in diehoeksrelaties: ontslagbescherming van de payrollwerknemer’, TAO 2015/2, p. 78-86
 • M.P.A.M. Fruytier, ‘Wet werk en zekerheid: en nu vooruit! Of achteruit?’, TAP 2015/227
 • K. Hakvoort en P. Kruit, ‘(Ontslag)vergoedingen onder de WWZ: hoe goedkoop is de WWZ voor de verwijtbare werkgever?’, TAP 2015/226
 • J.M. van Slooten, ‘Wat er niet in de Ontslagregeling staat’, NJB 2015/1189 met een reactie van H. van Drongelen (NJB 2015/1678) en een naschrift van J.M. van Slooten (NJB 2015/1679)
 • I.M.I. Apperloo, ‘Het nieuwe artikel 611a: een echte vernieuwing of oude wijn in een nieuwe zak?’, ArbeidsRecht 2015/29
 • R.A. Heida, ‘Arbeidsomstandigheden en deskundigenoordelen, onderbelicht in de WWZ discussie’, TRA 2015/58
 • S.F. Sagel, ‘Het ontslag op staande voet en de WWZ (II)’, TRA 2015/56
 • E.L.J. Bruyninkcx en P.C. Vas Nunes, 'De WWZ en gelijke behandeling’, TAP 2015/172
 • G.C. Boot, ‘Het loonbegrip in de transitievergoeding’, ArbeidsRecht 2015/26
 • J.W. Boelhouwer, ‘De pensioengerechtigde leeftijd in de WWZ’, ArbeidsRecht 2015/25
 • M. Opdam, ‘De gevolgen van de Wet werk en zekerheid voor de positie van de zieke werknemer’, ArbeidsRecht 2015/23
 • A.H. van Empel en R. Hansma, ‘Praktijkervaring met een cao-commissie’, ArA 2015/1, p. 47-79
 • ‘Wwz in praktijk, een voorspelling in open debat tusen rechterlijke macht en advocatuur’, ArA 2015/1, p. 3-46
 • H.J.M. Richters, ‘Hoe de transitievergoeding productiever zou kunnen worden ingericht bij het vinden van nieuw werk’, TRA 2015/47
 • S.F. Sagel, ‘Het ontslag op staande voet en de WWZ (I)’, TRA 2015/45
 • W.H.A.C.M. Bouwens en D.M.A. Bij de Vaate, ‘Voorwaardelijke procedures in het nieuwe ontslagrecht’, ARBAC, april 2015
 • J.P.H. Zwemmer, ‘Contracting en arbeidsrecht: overschijnconstructies, juridisch houdbare varianten en de gevolgen van de WAS en de WWZ’, TAP 2015/118
 • S. Palm, ‘Opvolgend werkgeverschap vanaf 1 juli 2015: een overzicht’, TAP 2015/117
 • K. Boonstra en M. Veenstra, ‘Experts aan het woord’, TAO 2015/1, p. 26-27
 • I. Zaal en J.H. Bennaars, ‘De BV-bestuurder beklemd’, TAO 2015/1, p. 19-25
 • E. Lutjens, ‘Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd: niet voor het geld maar voor het plezier’, TAO 2015/1, p. 3-4
 • E. Lutjens, ‘Naschrift: Geen ontslagvergoeding bij bereiken pensioenleeftijd?’, TPV 2015/14
 • B. Degelink, ‘(Door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd onder de Wet werk en zekerheid’, TPV 2015/13
 • E.W. de Groot, ‘Payrolling, gewijzigd Ontslagbesluit en de Wet werk en zekerheid, wat verandert er?’, TRA 2015/36
 • D.M.A. Bij de Vaate, ‘De UWV-procedure oude en nieuwe stijl en art. 6 EVRM’, TRA 2015/34
 • P. Beerda en L. Klapwijk, ‘De invloed van de Wet werk en zekerheid op bad leaver-bepalingen in managementparticipatie-overeenkomsten’, V&O 2015, nr. 3, p. 42-46
 • K. Hakvoort, ‘Up or out' onder de WWZ’, ArbeidsRecht 2015/16
 • P.J. Jansen, ‘Ontslag op staande voet en de Wet werk en zekerheid: is er nog plaats voor een kort geding, voorwaardelijke ontbinding, bewijslevering en een switch?’, TAP 2015, nr. 2, p. 4-9
 • E. Lutjens, ‘Pensioengerechtigde leeftijd en einde arbeidsovereenkomst onder de Wwz’, TPV 2015/4
 • E.T. Visser, ‘Ontslagvergoedingen in de Wet werk en zekerheid’, TvPP 2015, nr.1, p. 21-26
 • W.G.M. Plessen, ‘De vernieuwde ABU-cao per 2015 in relatie tot de Wwz. Op weg naar één uitzendcao?’, TRA 2015/25
 • D.J.B. de Wolff, ‘De scholingsplicht van de werkgever’, TRA 2015/24
 • A.D. Bitterlich-Straver, ‘De motivering van het concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd: hoe moet de werkgever dit vormgeven?’, TAP 2015, nr. 1, p. 16-22
 • G.B.G. Derks. ‘De WWZ en de internationale arbeidsverhouding’, ArbeidsRecht 2015/4
 • J.S. Engelsman en J.M. van Slooten, ‘Het overgangsrecht van de Wet werk en zekerheid: technisch en belangrijk!’, TRA 2015/3

2014

 • D.M.A. Bij de Vaate, Bijzonder ontslagprocesrecht, Deventer: Kluwer 2014, Hoofdstuk 10 Wet werk en zekerheid (p. 353-389) en Hoofdstuk 11 Samenvatting en conclusies (p. 391-412)
 • W. Bouwens, ‘Wet werk en zekerheid - Uitzonderingen voor jongeren in strijd met Europees recht’, NJB 2014/1677
 • D.J. Rutgers en T.L.C.W. Noordoven, ‘Naar een nieuw ontslagrecht : toelichting Wet werk en zekerheid’, Deventer: Kluwer 2014
 • J.H. Even, ‘Driekwart dwingend ontslagrecht’, TAO 2014, nr. 4, p. 121-132.
 • S. Jansen en S.W.G. Wolters, ‘Wet Werk en Zekerheid: arbeidsrechtelijke veranderingen met gevolgen voor de insolventiepraktijk’, FIP 2014, p. 64-69
 • Van der Grinten, Arbeidsovereenkomstenrecht, De Wet werk en zekerheid in hoofdlijnen (hoofdstuk 35), p. 491-512 (Deventer: Kluwer 2014, 24ste druk)
 • S.F. Sagel, ‘Werk en zekerheid: ontslagrecht doen in tijden van hard en fast rules’ (Oratie 5 september 2014, Universiteit Leiden)
 • M. Meijer, ‘Invulling van het begrip zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen in de WWZ’, ArbeidsRecht 2014/62
 • E.T. Visser en R.M.R. Ngalle, ‘WWZ en gelijke behandeling’, ArbeidsRecht 2014/61
 • J.P.H. Zwemmer, ‘Uitzenden, payrolling, schijnzelfstandigen en de Wet werk en zekerheid’, ArbeidsRecht 2014/60
 • K.G.F. van der Kraats, ‘Bewijzen vermoeit de waarheid, althans de procedure?’, ArbeidsRecht 2014/59
 • O. van der Kind, ‘Ontslag op staande voet onder de WWZ’, ArbeidsRecht 2014/58
 • C.P.R.M. Dekker, ‘Het nieuwe arbeidsprocesrecht; pensioenschade onvermijdelijk?’, ArbeidsRecht 2014/57
 • P.A. Charbon, ‘Vernietiging opzegging, herstel arbeidsovereenkomst of billijke vergoeding door de rechter (7:681, 682 en 682a BW)’, ArbeidsRecht 2014/56
 • A. van Zanten-Baris, ‘De billijke vergoeding in volle omvang’, ArbeidsRecht 2014/55
 • T.M.J. Wegener-Belinfante, ‘De transitievergoeding: een praktijkgericht overzicht’, ArbeidsRecht 2014/54
 • E.S. de Bock, ‘De statutair bestuurder onder Werk en zekerheid’, ArbeidsRecht 2014/53
 • N. Jansen, ‘Houdt de WWZ voldoende rekening met de contractuele grondslag van het cao-recht?’, ArbeidsRecht 2014/52
 • A.J. Swelheim, ‘Draait de redelijke grond de ontbindingsprocedure op slot?’, ArbeidsRecht 2014/51
 • E. van Fenema en T. Ridder, ‘Opzegging op de a- en b- grond volgens de WWZ’, ArbeidsRecht 2014/50
 • D.J. B. de Wolff, ‘De (opvolgende) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd’, ArbeidsRecht 2014/49
 • E.M. Hoogeveen, ‘De opzegging met instemming, de beëindigingsovereenkomst en de bedenktermijn: nieuwe wegen vol valkuilen’, ArbeidsRecht 2014/48
 • G. Boot, ‘Werk en zekerheid’, ArbeidsRecht 2014/47
 • E. van Vliet, ‘Wet werk en zekerheid in het bijzonder onderwijs: begin van een nieuw tijdperk’, TAP 2014, p. 374-383
 • J. van Drongelen, ‘De zogenoemde ‘cao-ontslagcommissie’ nader beschouwd’, TRA 2014/85
 • E.T. Visser, ‘WWZ: spanning terug in het arbeidsprocesrecht’, Tijdschrift voor de Procespraktijk 2014-5, p. 133.
 • W.H.A.C.M. Bouwens, M.S. Houwerzijl en W.L. Roozendaal, H.L. Bakels, Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, aanvulling bijlage WWZ bij de 22e druk, Deventer: Kluwer 2014.
 • S. van der Vegt, ‘Wet Werk en Zekerheid en het pensioenontslagbeding’, PensioenMagazine aug/sept 2014, p. 28-29.
 • L.G. Verburg, ‘Schikken in het nieuwe ontslagrecht: bedenk eer ge begint’, ArA 2014, 2
 • K. Hakvoort en P. Kruit, ‘Nooit te oud om te leren: de transitievergoeding voor de 50-plusser’, TAP 2014, p. 332-337
 • C.J. Herman de Groot, ‘De flexmaatregelen van de Wet werk en zekerheid’, TAP 2014, p. 308-316
 • D.J.B. de Wolff, ‘Werk en Zekerheid deel 1: “flexrecht” deels herzien’, ArbeidsRecht 2014/37
 • W.G.M. Plessen, A.T.J.M. Jacobs, P.Th. Sick en I. Schraffordt, ‘Driekwart dwingend recht in Wetsvoorstel Werk en Zekerheid’, in: L.C.J. Sprengers en G.W. van der Voet, Arbeidsrechtelijke reflecties 2014, Deventer: Kluwer 2014, p. 69-109
 • D.F. Berkhout en A.Ph.C.M. Jaspers, ‘Geschillencommissies bij cao: het voorstel tot privatisering van het ontslagrecht’, in: L.C.J. Sprengers en G.W. van der Voet, Arbeidsrechtelijke reflecties 2014, Deventer: Kluwer 2014, p. 111-156
 • M.A. de Blécourt, M. Diepenbach en R. Hampsink, ‘Maatwerk bij het bepalen van de ontslagvolgorde: nu en na de Wet Werk en Zekerheid’, in: L.C.J. Sprengers en G.W. van der Voet, Arbeidsrechtelijke reflecties 2014, Deventer: Kluwer 2014, p. 157-209
 • D.M.A. Bij de Vaate en N. Hummel, ‘De Wet werk en zekerheid: omgekeerde normalisering? Welke parallellen zijn te trekken tussen het voorgestelde nieuw ontslagrecht in de Wet werk en zekerheid en het ambtenarenontslagrecht’, TRA 2014/64
 • T. Sillevis Smitt, ‘Zoeken naar het muizengaatje’, Advocatenblad 2014-4, p. 36-38
 • M.A. Goldschmidt, ‘Naar een nieuw ontslagrecht (5): van kantonrechtersformule naar transitievergoeding’, Bedrijfsjuridische Berichten 2014/41
 • W.J.J. Wetzels, ‘Herziening ontslagrecht – wetsontwerp 33818 – een kort overzicht’, Tijdschrift voor de Procespraktijk 2014-2, p. 43-51
 • D.J. Rutgers en M.C. van der Kamp, ‘Naar een nieuw ontslagrecht (4): beëindigingsovereenkomst, opzeggings- en ontbindingsprocedure’, Bedrijfsjuridische Berichten 2014/37
 • T.L.C.W. Noordoven, ‘Naar een nieuw ontslagrecht (3): arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en ketenregeling’, Bedrijfsjuridische Berichten 2014/33
 • T.L.C.W. Noordoven, ‘Naar een nieuw ontslagrecht (2): loondoorbetaling, proeftijd en concurrentiebeding’, Bedrijfsjuridische Berichten 2014/29
 • D.J. Rutgers, ‘Naar een nieuw ontslagrecht (1): overzicht en inwerkingtreding Werk en Zekerheid’, Bedrijfsjuridische Berichten 2014/26
 • R.A.A. Duk en F.B.J. Grapperhaus, ‘Drucker, Levenbach en het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid’, TRA 2014/21
 • F.B.J. Grapperhaus, ‘De toren van Babel en het in het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid beoogde nieuwe ontslagstelsel', TRA 2014/22
 • D.M.A. Bij de Vaate en A.T.J.M. Jacobs, ‘Een blik over de grens: enkele trends in de hervorming van het ontslagrecht’, TRA 2014/23
 • E. Verhulp, ‘De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als onbereikbaar statussymbool na inwerkingtreding Wetsvoorstel Werk en Zekerheid?’, TRA 2014/24
 • D.J.B. de Wolff, ‘De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd volgens het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid’, TRA 2014/25
 • R.A.A. Duk, ‘Art. 7:669 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid: de rechter als bureaucraat’, TRA 2014/26
 • S.F. Sagel, ‘De bedenkelijke bedenktermijnen in Wetsvoorstel Werk en Zekerheid’, TRA 2014/27
 • A. van Zanten-Baris, 'Een ‘kleurloze’ (transitie)vergoeding bij ontslag?’, TRA 2014/28
 • F.J. Pennings, ‘Wetsvoorstel Werk en Zekerheid en de Werkloosheidswet’, TRA 2014/29
 • P.L.M. Schneider, ‘Het loondoorbetalingsbeding, het proeftijdbeding en het concurrentiebedinging in de Wet werk en zekerheid’, TAP 2014, p. 14
 • C.J. Loonstra en P.Th. Sick, ‘Het Wetsvoorstel werk en zekerheid (33818) in vogelvlucht: dekt de vlag de lading?’, TAP 2014/1, p. 4
 • E. Knipschild, ‘Ontbinding van de arbeidsovereenkomst in de Wet werk en zekerheid’, TAP 2014/1, p. 38
 • A.J. Swelheim, ‘Het Wetsvoorstel werk en zekerheid: van BBA naar BW; voor wie maakt dit verschil?’, TAP 2014/1, p. 42
 • A.R. Houweling, ‘Wetsvoorstel werk en zekerheid en de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: over het nieuwe jaarcontract van acht maanden’, TAP 2014/1, p. 23
 • R.S. van Coevorden, ‘Bijzondere opzegverboden’, TAP 2014/1, p. 47
 • P. Kruit, ‘De ontslagvergoeding: transitie van billijkheid naar forfaitair, of toch weer billijkheid?’, TAP 2014/1, p. 52
 • R.M. Beltzer, ‘Enkele aspecten van cao-recht’, TAP 2014/1, p. 72
 • W.J.J. Wetzels, ‘Het nieuwe arbeidsprocesrecht: wordt het eenvoudiger?’, TAP 2014/1, p. 77
 • B. Schouten, ‘Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten: over de omvang van een muizengaatje’, TAP 2014/1, p. 60
 • N. Gundt, ‘Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid’, Ondernemingsrecht 2014/37
 • J.H. Bennaars, ‘De opzegging: preventief en duaal, maar dan anders’, TAP 2014/1, p. 31-37

2013

 • J.M. van Slooten, ‘Het komende driekwartdwingende ontslagrecht’, TRA 2013/76

2012

Alerts Nieuw Ontslagrecht

Door Stibbe opgestelde Wwz-documenten

 • 18.07.2014 Markup Boek 7, Titel 10 BW met inwerkingtredingsdata uit het Stb 2014, 274 (zonder de beoogde wijzigingen door de Verzamelwet SZW 2015).
 • 21.02.2014 Overzicht wijzigingen Wetsvoorstel werk en zekerheid door aangenomen amendementen en moties.
 • 20.02.2014 Compare Boek 7, Titel 10 BW. In deze compare is de doorlopende tekst van Boek 7 BW, Titel 10 zoals gewijzigd door Wetsvoorstel Werk en zekerheid vergeleken met de doorlopende tekst zoals aangepast door de nota van wijziging en de aangenomen amendementen bij het Wetsvoorstel werk en zekerheid.
 • 05.02.2014 Compare Boek 7, Titel 10 BW. In deze compare is de doorlopende tekst van Boek 7 BW, Titel 10 zoals gewijzigd door Wetsvoorstel Werk en zekerheid vergeleken met de doorlopende tekst zoals aangepast door de nota van wijziging bij het Wetsvoorstel werk en zekerheid.
 • 05.02.2014 Compare WW, IOW en IOAW. In deze compare is de doorlopende tekst van de WW, IOW en IOAW zoals gewijzigd door Wetsvoorstel Werk en zekerheid vergeleken met de doorlopende tekst zoals aangepast door de nota van wijziging bij het Wetsvoorstel werk en zekerheid.