Nieuw pensioenstelsel - Het nieuwe pensioenstelsel in het nieuws


Laatst bijgewerkt op 2 juni 2020

Inleiding

Op deze pagina vindt u berichtgeving van de overheid, de media, vakbonden, werkgeversorganisaties en adviesorganen over het nieuwe pensioenstelsel dat voortvloeit uit het in juni 2019 gesloten Pensioenakkoord.

Via de onderstaande iconen komt u direct bij een door ons bijgehouden overzicht van berichtgeving door de overheid, de media, vakbonden, werkgeversorganisaties en adviesorganen.

Icon Overheid NL Rapporten Icon Literatuur NL Knowledge icoon

Overheid4

2019

 • 19.11.2019 Eerste wetgevingspakket uitwerking pensioenakkoord in internetconsultatie (bron: Rijksoverheid.nl
  Het eerste wetgevingspakket in het kader van de uitwerking van het pensioenakkoord gaat vandaag in internetconsultatie. Het kabinet wil met het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ meer ruimte bieden voor keuzevrijheid in het pensioenstelsel. Zo krijgen deelnemers het recht om bij pensionering eenmalig een bedrag ineens op te nemen. Ook krijgen werknemers die niet gezond kunnen blijven doorwerken de mogelijkheid om - in overeenstemming met hun werkgever - drie jaar vóór hun AOW-leeftijd te stoppen met werken. Ten slotte wordt het aantal weken belastingvrij verlofsparen verdubbeld van vijftig naar honderd.
 • 01.11.2019 AOW-leeftijd na uitwerking pensioenakkoord ook in 2025 op 67 (bron: Rijksoverheid.nl
  De AOW-leeftijd blijft na uitwerking van het pensioenakkoord ook in 2025 op 67. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer op basis van CBS-prognoses over de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd.
 • 05.06.2019 Evenwichtig pensioenstelsel, AOW-leeftijd stijgt langzamer (bron: Rijksoverheid.nl
  Het kabinet heeft samen met werkgevers- en werknemersorganisaties en de SER een principeakkoord gepresenteerd over een toekomstbestendig en evenwichtig pensioenstelsel. Na ruim negen jaar discussie over het pensioenstelsel is het minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gelukt om samen met sociale partners tot afspraken te komen over een goede oudedagsvoorziening voor huidige en toekomstige generaties. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen werkend en gezond hun pensioenleeftijd kunnen bereiken.

Media4

2020

 • 29.05.2020 Woede om uitlatingen FNV-voorzitter Han Busker over vroegpensioen (R. Winkel, bron: FD) [zichtbaar na inlog / registratie]
  De oproep van FNV-voorzitter Han Busker om de boete op vroegpensioen ook te schrappen voor mensen die niet in zware beroepen werken, valt in slechte aarde bij een deel van zijn achterban. Sectoren met veel zware beroepen vinden dat Busker net doet alsof het pensioenakkoord nu al ruime VUT-mogelijkheden biedt voor deze groep, terwijl er helemaal geen specifieke afspraken zijn gemaakt. 'Busker praat onzin', zegt Niek Stam, bestuurder van FNV Havens. Volgens hem zijn de afspraken in het pensioenakkoord nu ook al generiek van aard. Ze staan met andere woorden open voor alle werknemers.
 • 29.05.2020 Pensioenonderhandelingen in 'laatste fase', grote verandering nu al duidelijk (bron: NOS.nl)
  De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel zijn in de "laatste fase", bevestigt minister Koolmees van Sociale Zaken. Eigenlijk zou vandaag de laatste onderhandelingsdag over een nieuw pensioenstelsel zijn.In grote lijnen zijn de vakbonden, werkgevers en het kabinet het wel eens over hoe het nieuwe stelsel eruit gaat zien. Maar er is nog wel een pensioenpot met 1500 miljard uit het huidige stelsel die eerlijk verdeeld moet worden. Dat is heel complexe materie. En daarvoor is extra tijd nodig.
 • 27.05.2020 Maak van de omslag van het pensioenstelsel ook een verbeterslag (M. Pieterse-Bloem & S. Eijffinger, bron: FD) [zichtbaar na inlog / registratie]
  De omslag naar het beoogde nieuwe pensioenstelsel biedt een unieke kans om onze collectieve pensioenen te verbeteren op stabiliteit, eenvoud en flexibiliteit. Dit pensioenstelsel wordt geacht in 2027 in te gaan. Maar de onderhandelingen van het kabinet met de sociale partners verlopen zeer moeizaam. Niet alleen omdat het gaat over de toekomstige pensioenen, maar ook over het integreren van de huidige pensioenen die op basis van de ingelegde premies worden vastgesteld in het nieuwe stelsel, het zogeheten invaren.
 • 27.05.2020 Onderhandelaars over pensioenen zijn er nog niet uit (M. Wolzak, bron: FD) [zichtbaar na inlog / registratie]
  De pensioenonderhandelaars nemen meer tijd voor de uitwerking van het pensioenakkoord. Dat is afgesproken door de voorzitters van werkgeversorganisaties, de vakbonden en het kabinet, zeggen ingewijden. Deze week zou de laatste vergadering zijn van de stuurgroep die belast is met de uitwerking, waarna de voorzitters er een klap op moesten geven. Dat blijkt niet haalbaar. Naar verluidt liggen er nog veel thema's op tafel waar de onderhandelaars niet uit zijn. Daarom zijn er de komende twee weken extra sessies ingelast.
 • 26.05.2020 Verder met het pensioenakkoord: de planning (H. Breuker, bron: TKP)
  Van sociale partners tot de pensioensector zelf: stuurgroepen en werkverbanden houden zich bezig met de verdere uitwerking van het pensioenakkoord. Timing en planning maken daar een belangrijk onderdeel van uit. In de transitieperiode naar een nieuw contract zijn er – na het wetgevingsproces – 2 belangrijke stappen: het besluitvormings- en het implementatieproces. Of we naar een big bang toewerken, is nog even onzeker. Wel is al meer duidelijk over de stappen.
 • 26.05.2020 CNV: miljarden nodig van overheid en werkgevers voor pensioen dertigers en veertigers (M. Wolzak, bron: FD) [zichtbaar na inlog / registratie]
  Vakcentrale CNV wil een grotere bijdrage van overheid en werkgevers voor compensatie van de dertigers en veertigers die erop achteruitgaan bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. 'Dan gaat het om miljarden', zegt pensioenonderhandelaar Patrick Fey van CNV. Voor werkgevers betekent dat een hogere pensioenpremie, het kabinet moet fiscale ruimte geven voor werkenden om meer pensioen op te bouwen, waardoor er minder belasting binnenkomt. 
 • 25.05.2020 6 Redenen waarom het nieuwe pensioenstelsel er (nog) niet is (M. Heemskerk, bron: Verder denken - CPO)
  Op 5 juni 2019 werd het Pensioenakkoord feestelijk gepresenteerd. Het moest de opmaat worden naar het nieuwe pensioenstelsel. Een jaar later en een coronacrisis verder is onzeker of dat nieuwe pensioenstelsel er komt. In 2010 was er ook een pensioenakkoord. Dat ging niet door. Nu wel? Heemkerks conclusie is dat er juridisch veel kan. Met name economische en politieke problemen staan het pensioenstelsel in de weg.
 • 24.05.2020 Vicevoorzitter FNV Tuur Elzinga: ‘Hanteer de regels voor het nieuwe pensioenstelsel nu al’ (G. Herderscheê, bron: de Volkskrant)
  Is er in het nieuwe stelsel sprake van een ‘casinopensioen’? En worden 45-plussers benadeeld? FNV-onderhandelaar Tuur Elzinga vindt van niet: ‘Het huidige pensioen biedt schijnzekerheid.’
 • 24.05.2020 Pensioenen: van rekenrente naar projectierendement (M. Wolzak, bron: FD) [zichtbaar na inlog / registratie]
  Een cruciale week breekt aan in de uitwerking van het pensioenakkoord. Deze week willen de onderhandelaars van werkgevers, werknemers en kabinet knopen doorhakken. Maar de stemming in de polder is ijzig na de botsing tussen minister van SZW Wouter Koolmees en de vakbonden over de ontslagboete.
 • 20.05.2020 Wordt alles beter met het nieuwe pensioenstelsel? Negen vragen (en antwoorden) (G. Herderscheê, bron: de Volkskrant)
  Vakbeweging, werkgevers en kabinet zijn het in principe eens over een nieuw pensioenstelsel. Het pensioen wordt gebaseerd op de betaalde premie plus de beleggingswinst die daarop in de loop der jaren is gehaald. Negen vragen over het nieuwe stelsel.
 • 20.05.2020 Sociale partners bereiken doorbraak over nieuw pensioenstelsel (bron: RTL Z)
  Werkgevers, vakbonden en het kabinet zijn het eens over de uitwerking van een belangrijk deel van het nieuwe pensioenstelsel. Hoeveel pensioen je krijgt wordt niet meer gekoppeld aan je salaris in je werkzame leeftijd, maar aan je inleg en de ontwikkeling van de beurskoersen.
 • 19.05.2020 Alleen succesvol akkoord redt Koolmees uit pensioenmoeras (O. Boschman, bron: Pensioen Pro) [zichtbaar na inlog / registratie]
  Wouter Koolmees heeft niet zijn politiek stempel op het pensioendossier kunnen drukken. Een succesvolle uitwerking van het pensioenakkoord kan dat veranderen, maar de tijd dringt.
 • 13.05.2020 Vakcentrale VCP op de rem bij pensioenakkoord (M. Wolzak, bron: FD) [zichtbaar na inlog / registratie]
  De koepel van vakbonden van agenten, piloten en hoger personeel vindt de deadline van eind mei voor de uitwerking van het pensioenakkoord niet realistisch. Dat schrijft de vakcentrale VCP in een nieuwsbrief aan de achterban. Mogelijk is ook de zomer nog nodig. Dat kan voor vertraging bij de invoering van het nieuwe stelsel zorgen.
 • 11.05.2020 'Overgang naar nieuw pensioenstelsel in 2027 met een big bang' (M. Wolzak, bron: FD) [zichtbaar na inlog / registratie]
  Het nieuwe pensioenstelsel kan pas in 2027 met een 'big bang' echt ingaan. Dat plan ligt op tafel bij de uitwerking van het pensioenakkoord, bevestigen ingewijden. Zoveel mogelijk pensioenfondsen en andere pensioenaanbieders zouden dan in een keer overgaan naar de nieuwe spelregels. Nadeel is dat werkgevers en werknemers formeel nog jaren vastzitten aan het oude regime en er een lange overgangsperiode nodig is. De timing van de overgang en de regels in de tussentijd zijn naar verluidt nog belangrijke knelpunten in de gesprekken over het nieuwe pensioenstelsel. Een besluit hierover moet de komende weken vallen, want voor eind mei willen werkgevers, werknemers en het kabinet het op hoofdlijnen eens zijn over de uitwerking van het pensioenakkoord.
 • 11.05.2020 Uitstel transitie pensioenakkoord tot 2027 is geen goed idee (W. Eikelboom & W. Hoekert bron: FD) [zichtbaar na inlog / registratie]
  Overheid en sociale partners sloten in juni 2019 het pensioenakkoord over hoe de pensioenregelingen in ons land er uit moeten zien. Tien werkverbanden vullen de principes concreet in. Eind juni 2020 krijgt Wouter Koolmees, als minister verantwoordelijk voor pensioenen, hun advies, wat hij verwerkt in conceptwetgeving.
 • 18.03.2020 Pensioenfondsen gaan onderuit. En het akkoord dan? (M. Wolzak, bron: FD) [zichtbaar na inlog / registratie]
  Als gevolg van corona verslechteren de vermogensposities van pensioenfondsen. Er dreigen pensioenkortingen en premieverhogingen. Er wordt nagedacht over een list: een pensioencontract zonder rekenrente en dekkingsgraad. Maar wat is dat?
 • 05.03.2020 ‘Alleen de verzekeraar spint garen bij verplichte AOV voor zzp’ers’ (B. ter Weel & M. Lezwijn, bron: de Volkskrant
  Alle zzp’ers moeten zich verzekeren tegen langdurige arbeidsongeschiktheid, adviseert de Stichting van de Arbeid het kabinet. Maar met zzp’ers wordt te weinig gepraat, betogen zowel hoogleraar Bas ter Weel en Henri Bussink van SEO Economisch Onderzoek (SEO) als de 25-jarige zzp’er Marc Lezwijn.
 • 04.03.2020 Pensioenakkoord: we komen (n)ooit van de rekenrente af (bron: RTL Nieuws)
  Minister Wouter Koolmees overweegt van de rekenrente af te stappen. Maar helemaal zonder kunnen we waarschijnlijk niet, schrijft Rabo-econoom Leontine Treur in deze gastcolumn.
 • 03.03.2020 Sociale partners: compenseer zwakke zzp'er voor verplichte verzekering (R. Winkel, bron: FD) [zichtbaar na inlog / registratie]
  De regering moet extra geld uittrekken om een nog in te voeren verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen betaalbaar te houden voor kwetsbare groepen. Dat zeggen de sociale partners in een dinsdag via Stichting van de Arbeid (Star) aan het kabinet aangeboden voorstel.
 • 03.03.2020 Verzekering zzp'er moet tussen 85 en 150 euro per maand kosten (bron: NOS
  Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) moeten verplicht een premie tussen de 85 en 150 euro per maand gaan betalen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Met dat voorstel komen werkgevers en vakbonden, die zijn verenigd in de Stichting van de Arbeid. Het kabinet zal voor de zomer laten weten of het dit plan gaat overnemen. Dat er zo'n verplichte verzekering voor zelfstandigen komt, was afgesproken in het pensioenakkoord dat het kabinet vorig jaar sloot met werkgevers en vakbonden.
 • 03.03.2020 Een verplichte verzekering voor zzp’ers – dat kan nog een hele tijd duren (G. Herderscheê & M. de Ruiter, bron: de Volkskrant
  Dinsdag presenteerden vakbeweging en werkgevers hun voorstel voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Maar het kan nog lang duren voordat de voorgestelde plannen beleid zijn. Vier vragen.
 • 03.03.2020 Zwaarwegend kabinetsadvies: laat zzp’ers zich verplicht verzekeren voor arbeidsongeschiktheid (G. Herderscheê & M. de Ruiter, bron: de Volkskrant
  Alle zzp’ers moeten zich verzekeren tegen langdurige arbeidsongeschiktheid, adviseert de Stichting van de Arbeid het kabinet. Met een premie van netto 85 tot 150 euro per maand en een uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid van 1.650 euro bruto per maand tot pensionering.
 • 26.02.2020 Akkoord over verzekering arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers (M. Wolzak, bron: FD) [zichtbaar na inlog / registratie]
  De komst van een verplichte aov voor de ruim een miljoen zzp’ers is afgesproken in het vorig jaar gesloten pensioenakkoord, vooral op aandringen van de vakbonden en de linkse oppositiepartijen GroenLinks en PvdA. Het was wisselgeld voor het verplichte pensioen voor zzp’ers dat het akkoord niet heeft gehaald.
 • 26.02.2020 Minister Koolmees en vakbonden morrelen aan pensioenakkoord (J. Brandsma, bron: Trouw
  Minister Wouter Koolmees van ­sociale zaken praat met de vak­bonden en werkgeversorganisaties over een belangrijke wijziging van het pensioenakkoord. Het kabinet wilde tot voor kort niet tornen ­aan de ­rekenrente, een norm om ervoor te zorgen dat er voldoende geld in kas blijft voor toekomstige generaties. Die staat nu toch ter discussie. ­
 • 26.02.2020 Polder en kabinet willen af van rekenrente (M. Wolzak, bron: FD) [zichtbaar na inlog / registratie]
  De rekenrente verdwijnt zo veel mogelijk uit het Nederlandse pensioenstelsel. Daar zetten vakbonden, werkgeversorganisaties en kabinet op in na crisisberaad over het pensioenakkoord eerder deze maand, zeggen ingewijden. Tegenover het afschaffen van de rekenrente staat dat ook de belofte die pensioenfondsen nu doen over de hoogte van het pensioen, de toezegging, wordt geschrapt.
 • 26.02.2020 Akkoord over verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid zzp’ers (S. Wolters, bron: Het Parool
  De sociale partners hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zzp’ers. Het maandbedrag dat zelfstandigen kunnen krijgen, komt wel lager te liggen dan dat van werknemers in loondienst.
 • 26.02.2020 Angst voor pensioenkortingen groeit – komt zelfs de rekenrente ter discussie? (G. Herderscheê, bron: de Volkskrant
  In de onderhandelingen over het nieuwe pensioencontract groeit de angst dat pensioenkortingen binnenkort echt onvermijdelijk zijn. Betrokkenen bevestigen dat daarom nu zelfs wordt gesproken over de rekenrente, die voor het kabinet tot voor kort nog onaantastbaar was. Vijf vragen over de gevolgen van die ontwikkeling. 
 • 26.02.2020 Akkoord over verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid zzp’ers (C. Pelgrim & D. Metselaar, bron: NRC
  In het vorig jaar gesloten pensioenakkoord staat dat zzp’ers verplicht worden een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. De betrokken partijen bereikten lang geen overeenstemming over de hoogte van de uitkering en premie, die door zzp’ers volledig zelf moeten worden betaald. Ook werknemers zijn verzekerd voor arbeidsongeschiktheid via het UWV. Zij worden eerst twee jaar doorbetaald door hun werkgever en krijgen daarna een WIA-uitkering ter hoogte van 70 of 75 procent van hun laatstverdiende loon.
 • 26.02.2020 Sociale partners verkennen nóg onzekerder pensioen (C. Pelgrim, bron: NRC
  Sociale partners verkennen een pensioenhervorming die radicaler is dan eerder afgesproken. Beloftes en rekenrente verdwijnen.
 • 25.02.2020 Pleidooi voor begrijpelijke en aanvaardbare pensioenregeling (F. van der Lecq, bron: FD) [zichtbaar na inlog / registratie]
  Het is nu bijna tien jaar geleden dat een groep wetenschappers op discussieplatform Me Judice opriep tot het snel invoeren van een nieuwe pensioenregeling. Ook toen al waren de lage rentestand en grote demografische veranderingen aanleiding voor modernisering van het Nederlandse pensioenstelsel. Daarbij gaat het niet alleen om een nieuw pensioencontract voor de toekomst, maar ook over de vraag hoe om te gaan met opgebouwde rechten uit het verleden.
 • 19.02.2020 PvdA: snel geld voor zware beroepen, 'anders geen pensioenakkoord' (M. Wolzak, bron: FD) [zichtbaar na inlog / registratie] 
  Het kabinet wacht te lang met extra geld voor zware beroepen, vindt de Partij van de Arbeid. Voor de zomer moet het geld beschikbaar komen, anders trekt de oppositiepartij de steun aan het pensioenakkoord in. Dat zei Gijs van Dijk, PvdA-Kamerlid woensdag voorafgaand aan een pensioenoverleg in de Tweede Kamer.
 • 18.02.2020 Nederlands pensioenstelsel kan wel wat Europese inbreng gebruiken (P. Borsjé & H. van Meerten, bron: Trouw)
  Zet de deur open naar een duurzaam Europees pensioen, betogen Pascal Borsjé en Hans van Meerten, advocaat bij Clifford Chance LLP en hoogleraar Europees pensioenrecht. 
 • 03.02.2020 'Verhoging pensioenen in overgang naar nieuw stelsel mogelijk' (M. Wolzak, bron: FD) [zichtbaar na inlog / registratie] 
  De overgang naar een nieuw pensioenstelsel biedt de mogelijkheid om gepensioneerden te compenseren voor de gemiste indexatie van de afgelopen jaren. Dat zegt pensioenwetenschapper Bas Werker van de Universiteit van Tilburg en betrokken bij de uitwerking van het vorig jaar gesloten pensioenakkoord.
 • 22.01.2020 Pensioenfondsen springen in pensioengat zzp'ers (E. toe Laer & M. Wolzak, bron: FD) [zichtbaar na inlog / registratie]
  Pensioenfonds Zorg en Welzijn wil volgend jaar starten met pensioen voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). Te beginnen met de culturele sector. Ook pensioenfonds Bouw is vergevorderd met plannen voor zzp-pensioen. De fondsen wachten nog op groen licht van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
 • 21.01.2020 PvdA: zzp'er moet even duur worden als werknemer (L. van der Leij, bron: FD) [zichtbaar na inlog / registratie]
  Als het aan de PvdA ligt, wordt het voor bedrijven net zo duur om een zzp'er in te huren als een werknemer in dienst te nemen. De oppositiepartij wil dat opdrachtgevers pensioenpremies en premies arbeidsongeschiktheid gaan afdragen voor de zelfstandigen die zij inschakelen.
 • 21.01.2020 PvdA: maak zelfstandige net zo duur als vaste kracht (G. Herderscheê, bron: de Volkskrant
  Met behulp van een belastingverhoging voor bedrijven van 4,5 tot 9 miljard euro per jaar wil de PvdA het kostenverschil tussen werknemers en zelfstandigen drastisch verkleinen. Deze belasting kunnen bedrijven terugverdienen als zij werknemers in vaste dienst nemen. 
 • 15.01.2020 APG-topman: 'Nog meer uitstel pensioenakkoord kunnen we niet maken' (M. Wolzak, bron: FD) [zichtbaar na inlog / registratie] 
  Bestuursvoorzitter Gerard van Olphen van APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, laat er geen misverstand over bestaan. Politiek, sector en sociale partners mogen het pensioenakkoord niet meer laten mislukken. 'Nog meer uitstel kunnen we niet maken.'
 • 13.01.2020 'Twee dagen in de week werken voor je pensioen, dat wil niemand' (M. Wolzak & G. de Groot, bron: FD) [zichtbaar na inlog / registratie]  
  Pensioenpremies kunnen niet meer veel hoger, denken pensioendeskundigen. Het alternatief is minder pensioen beloven. Dat past ook bij de de afspraken uit het pensioenakkoord. Straks is de hoogte van de premie zeker, maar van het pensioen niet meer.

2019

 • 19.12.2019 FNV: pensioenen omhoog in overgang naar nieuw stelsel (M. Wolzak, bron: FD) [zichtbaar na inlog / registratie] 
  Nog eens vijf jaar de pensioenen niet verhogen is niet acceptabel, vindt de FNV. De vakbond wil dat pensioenfondsen al vanaf 2021, tijdens de overgang naar een nieuw pensioenstelsel, sneller kunnen indexeren.
 • 19.11.2019 ‘Waarom pensioenen korten zo moeilijk is voor politici’ (C. Pelgrim, bron: NRC
  Minister Koolmees heeft een grens verlegd: arme pensioenfondsen mogen nu zes jaar wachten met herstelmaatregelen.  
 • 22.10.2019 Laten we een nieuw pensioenstelsel ontwerpen waarbij korten geen rol meer kan spelen (T. Kocken, bron: FD) [zichtbaar na inlog / registratie] 
  Korten van financiële toezeggingen genereert een van de sterkste emoties die we hebben: loss aversion. Psychologen koppelen verliesaversie aan onze basisemotie angst. Zelfs niet-indexeren wordt al als verlies ervaren. Terwijl verreweg de meeste pensioendeelnemers nooit voor indexatie hebben betaald. Maar korten voelt nog veel erger dan geen indexatie. Verliesaversie verdwijnt niet door te wijzen op de vele jaren extra pensioen die mensen krijgen doordat ze gemiddeld langer leven dan waar drie decennia terug door de huidige gepensioneerden voor is betaald.
 • 07.10.2019 Koolmees heeft haast met uitwerking pensioenakkoord (M. Wolzak, bron: FD) [zichtbaar na inlog / registratie] 
  De uitwerking van het pensioenakkoord moet in april 2020 klaar zijn. Dat schrijft minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer. Vakbonden, werkgevers en kabinet hebben dan nog ongeveer zes maanden de tijd om de twee nieuwe pensioencontracten uit het pensioenakkoord verder uit te werken. En om te bedenken hoe de overgang van het huidige pensioenstelsel naar het nieuwe vorm krijgt.
 • 24.09.2019 ‘Níét korten van pensioenen raakt ook mensen’ (C. Pelgrim, bron: NRC
  Het kabinet staat onder groeiende druk om pensioenkortingen door te schuiven. DNB-president Klaas Knot geeft tegendruk.
 • 13.08.2019 Pensioenleugen (M. Bouman, bron: FD) [zichtbaar na inlog / registratie] 
  Een voorbeeld: na lang onderhandelen heb je een pensioenakkoord gesloten. Het verouderde pensioenstelsel wordt aangepast aan de eisen van de tijd. Nu komt het moment dat je aan de bevolking moet uitleggen waarom het nieuwe pensioenstelsel een verbetering is. Dat kun je doen door te wijzen op de technische voordelen van de hervorming. Je kunt uitleggen hoe schrappen van de doorsneesystematiek zal uitpakken en wat de voordelen zijn van het nieuwe pensioencontract. Maar onzeker is of je daarmee de bevolking enthousiast krijgt.
 • 20.06.2019 ‘Tweede Kamer blij én bezorgd over pensioenakkoord’ (C. Pelgrim & B. Rijlaarsdam, bron: NRC
  Een grote meerderheid van de Tweede Kamer steunt het pensioenakkoord, al is er nog veel onzekerheid over de uitwerking.

Vakbonden4

CNV

2020

 • 02.03.2020 Onderzoek CNV: Meerderheid zzp’ers voor arbeidsongeschiktheidsverzekering (bron: CNV)
  Een meerderheid (63%) van alle zzp’ers is voorstander van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. 59% vindt dat de overheid een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers moet regelen. Dit blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van het CNV, uitgevoerd door Maurice de Hond onder een representatieve groep van 600 zzp’ers. Aanleiding is de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers van de Stichting van de Arbeid die vandaag wordt gepresenteerd. Het CNV maakt deel uit van de Stichting van de Arbeid.
 • 28.02.2020 Voortgang pensioenakkoord (bron: CNV)
  Het CNV is het met minister Koolmees eens als die de Tweede Kamer vertelt dat de uitwerking van het Pensioenakkoord vordert. Koolmees hoopt op afronding dit voorjaar. Het CNV is optimistisch, maar ook voorzichtig: “Voortgang ja, maar de weg is lang en er is nog veel te doen en te onderzoeken.” Net als de minister betitelt het CNV het proces van uitwerking van dat pensioenakkoord als ‘constructief’.

De Unie

2019

FNV

2020

 • 03.03.2020 Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen: betaalbaar en toegankelijk (bron: FNV
  Zelfstandigen zijn straks standaard verzekerd voor langdurig inkomensverlies na ziekte of een ongeval. Mensen bepalen bij de start zelf hun eigenrisicoperiode: 1 jaar (standaardoptie), een half jaar of 2 jaar. Zo houden zij grip op de premiehoogte. De uitvoering komt in publieke handen. Ook is het mogelijk om een gelijkwaardige of aanvullende verzekering te kiezen via de private markt.

2019

 • 05.12.2019 Uitwerking pensioenakkoord (bron: FNV
  In juni 2019 sloten de vakbonden, werkgevers en politiek het pensioenakkoord. Afgelopen tijd waren we druk met het tegenhouden van dreigende kortingen, verhoging premies en verlaging van onze pensioenopbouw. Dat is ons gelukt. Na FNV-acties zijn bij bijna alle pensioenfondsen de kortingen van tafel. In alle rust kunnen we nu weer aan de slag met de uitwerking van het pensioenakkoord. 
 • 15.09.2019 Vragen en antwoorden over het pensioenakkoord (bron: FNV
  In juni 2019 zijn in het pensioenakkoord belangrijke afspraken gemaakt over de AOW-leeftijd, eerder stoppen met werken en een nieuw pensioencontract. Hierbij de veelgestelde vragen met de antwoorden.

VCP

2019

 • 20.12.2019 Koolmees stuurt voortgangsrapportage pensioenakkoord naar de Tweede Kamer (bron: VCP)
  Nog vlak voor het Kerstreces heeft minister Koolmees de voortgangsrapportage met betrekking tot de uitwerking van het pensioenakkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. De brief volgt op de zogeheten roadmap, waarin de bewindsman aangaf de uitwerking van het akkoord binnen de daarvoor opgerichte stuurgroep volgend jaar april hoopt af te ronden.
 • 08.10.2019 Koolmees komt met zijn planning uitwerking Pensioenakkoord (bron: VCP)
  Op 7 oktober heeft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven hoe hij de planning en uitwerking van de diverse onderdelen van het in juni gesloten Pensioenakkoord ziet. De VCP is één van de partners in de zogeheten stuurgroep waarin de uitwerking ter hand wordt genomen en heeft kennisgenomen van deze brief.
 • 21.06.2019 Eindelijk is er een pensioenakkoord – de uitwerking kan beginnen (bron: VCP)
  De Sociaal Economische Raad (SER) heeft het ontwerpadvies voor een nieuw pensioenstelsel formeel vastgesteld. Dat betekent dat het pensioenakkoord, dat begin deze maand door sociale partners en kabinet werd gesloten, nu definitief is. 
 • 18.06.2019 VCP steunt pensioenakkoord (bron: VCP)
  Het overgrote deel van de meer dan vijftig aangesloten organisaties bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP) steunt het pensioenakkoord. VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp is blij met het resultaat, zo zei hij in aanwezigheid van minister Koolmees (SZW). “Dit betekent dat binnen de VCP draagvlak is voor de ingeslagen weg. Nu ook de VCP heeft ingestemd, kan definitief een begin worden gemaakt met de uitwerking zoals genoemd in het pensioenakkoord.”

Werkgeversorganisaties4

AWVN

2020

 • 07.05.2020 Update pensioenakkoord 2019 (E. Bakker, bron: AWVN)
  Hoe zit het ondertussen met het pensioenakkoord van 2019? Een update aan de hand van tien vragen.
 • 10.03.2020 Zwaar werk, duurzame inzetbaarheid en het pensioenakkoord (bron: AWVN
  Het pensioenakkoord met daarin onder andere afspraken over een tijdelijke RVU-vrijstelling heeft de discussie over zwaar werk in relatie tot duurzame inzetbaarheid nieuw leven ingeblazen. Maar wat is zwaar werk? Bestaan er zware beroepen? De een antwoordt met nee en anderen vinden (bijna) alles zwaar werk. Ook lijsten van zware beroepen blijken veelal een momentopname op basis van inhoud en omstandigheden van het werk.
 • 02.03.2020 Afspraken pensioenakkoord (bron: AWVN
  Mensen moeten langer doorwerken, voordat zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. In het Pensioenakkoord van 2019 zijn daarom een aantal afspraken gemaakt over de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ook zijn er afspraken speciaal voor medewerkers die zich nog maar kort kunnen voorbereiden op een hogere pensioenleeftijd.
 • 07.02.2020 RVU? Wat nu?! RVU-vrijstelling en de cao-onderhandelingen (bron: AWVN
  De tijdelijke vrijstelling van de RVU-heffing die in moet gaan op 1 januari 2021, leidt tot veel vragen. Eén ding is duidelijk: werkgevers die op 1 januari in de startblokken willen staan om gebruik te maken van deze vrijstelling, hebben dit jaar nog veel werk te verzetten. Wat is de RVU-vrijstelling precies, en wat betekent het voor de cao- en arbeidsvoorwaardenonderhandelingen? Vier vragen over de RVU-vrijstelling, en een stappenplan om de eigen inzet op het gebied van langer doorwerken te bepalen.

2019

 • 15.11.2019 AWVN betrokken bij uitwerking pensioenakkoord (bron: AWVN
  Na lange tijd van diverse politieke en maatschappelijke discussies is er in juni 2019 een breed pensioenakkoord bereikt tussen sociale partners en het kabinet. Dit akkoord op hoofdlijnen, zal na uitwerking in 2019 en 2020, moeten leiden tot een toekomstbestendig pensioenstelsel vanaf 2022.
 • 02.11.2019 AOW-leeftijd stijgt niet in 2025 (bron: AWVN
  De AOW-leeftijd gaat ook in 2025 niet omhoog. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer op basis van CBS-prognoses over de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd.

VNO-NCW

2019

 • 09.12.2019 Eerste wetgevingspakket uitwerking pensioenakkoord in consultatie (bron: VNO-NCW)
  Het eerste wetgevingspakket om het pensioenakkoord uit te werken, is in consultatie gegaan. Het kabinet wil met het wetsvoorstel 'Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen' meer ruimte bieden voor keuzevrijheid in het pensioenstelsel. Zo krijgen deelnemers het recht om bij pensionering eenmalig een bedrag ineens op te nemen. Ook krijgen werknemers die niet gezond kunnen blijven doorwerken, de mogelijkheid om drie jaar vóór hun AOW-leeftijd te stoppen met werken. Ten slotte wordt het aantal weken belastingvrij verlofsparen verdubbeld van vijftig naar honderd.
 • 19.11.2019 Ondernemers: ‘Nu vaart blijven maken met uitwerking pensioenakkoord’ (bron: VNO-NCW)
  ‘Het is een goede zaak dat minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten heeft om onnodige pensioenkortingen en premiestijgingen tegen te gaan komend jaar. Alle aandacht moet nu gaan naar de uitwerking van het akkoord, zodat het pensioenstelsel klaar wordt gemaakt voor de toekomst.’ Dat zeggen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in een gezamenlijke reactie. 
 • 11.11.2019 AOW-leeftijd na uitwerking pensioenakkoord ook in 2025 op 67 (bron: VNO-NCW)
  De AOW-leeftijd blijft na uitwerking van het pensioenakkoord ook in 2025 op 67. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer op basis van prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd.
 • 15.06.2019 Werkgevers blij met instemming FNV en CNV met pensioenakkoord (bron: VNO-NCW)
  Ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn verheugd dat de leden en het ledenparlement van de FNV zojuist hebben ingestemd met het pensioenakkoord. Ook de achterban van CNV heeft in grote meerderheid (79 procent) voor het pensioenakkoord gestemd. 'We hebben een goed akkoord voor een toekomstbestendig en evenwichtig pensioenstelsel. We geven mensen vertrouwen hoe we met de pensioenen en de oudedagsvoorziening omgaan en het stelsel wordt eerlijker, transparanter en persoonlijker.' 

Adviesorganen4

Pensioenfederatie 

2020

 • 01.04.2020 Twee pensioendossiers bij spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2020 (bron: Pensioenfederatie)
  Minister Grapperhaus en minister Dekker stuurden een overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen waarvan het Kabinet het wenselijk acht dat deze door de Tweede Kamer voor de zomer van 2020 worden behandeld. Twee dossiers hebben betrekking op het Pensioenakkoord: het Wetsvoorstel verandering koppeling AOW-leeftijd en het Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU-heffing en verlofsparen.

2019

 • 20.12.2019 Voortgangsrapportage uitwerking Pensioenakkoord (bron: Pensioenfederatie
  Minister Koolmees heeft op 19 december 2019 een voortgangsrapportage over de uitwerking van de afspraken in het pensioenakkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. Zoals uit de planningsbrief uitwerking pensioenakkoord (‘roadmap’) al bleek, worden de afspraken uit het pensioenakkoord, die over meer onderwerpen gaan dan uitsluitend de vernieuwing van het pensioenstelsel, langs verschillende routes uitgewerkt.

SER

2019

 • 13.06.2019 Doorbraak Pensioenakkoord (bron: SER)
  Na jaren van onderzoek en overleg presenteerden de werkgeversverenigingen, vakbonden en minister Wouter Koolmees (SZW) bij de SER een principeakkoord over een nieuw, meer toekomstbestendig pensioen. 
 • 05.06.2019 Naar een nieuw pensioenstelsel (bron: SER)
  De SER heeft overeenstemming bereikt over een nieuw, meer toekomstbestendig stelsel. Met de voorstellen in het SER-advies 'Naar een nieuw pensioenstelsel' sluit het stelsel beter aan op de veranderende arbeidsmarkt, worden pensioenregelingen persoonlijker en transparanter en komt er eerder zicht op een koopkrachtig pensioen.

STAR

2020

 • 03.03.2020 Zelfstandigen verzekerd voor inkomensverlies na arbeidsongeschiktheid (bron: STAR
  De STAR heeft het voorstel ‘Keuze voor Zekerheid’ op verzoek van het kabinet gereed. In afgelopen zes maanden zijn er intensieve gesprekken gevoerd met zelfstandigen, verzekeraars, overheid en politiek. Het voorstel - een uitwerking van de afspraken uit het Pensioenakkoord.

2019

 • 24.10.2019 Stichting van de Arbeid van start met verzekeringsplicht zelfstandigen (bron: STAR) Onderdeel van het Pensioenakkoord van 5 juni 2019 is een verzekeringsplicht voor zelfstandigen tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. De minister van SZW heeft de STAR gevraagd met een voorstel te komen voor de invulling van deze verzekeringsplicht en daarover in gesprek te gaan met zelfstandigenorganisaties.