Digital Economy - Digital Government


EN vlag rond Read introduction in English

Laatst bijgewerkt op 1 juli 2020

Over Digital Government

De digitalisering van de overheid is momenteel volop in beweging. Vanuit bestuursrechtelijk perspectief is het gebruik van algoritmes door de overheid een belangrijk thema. Zo nemen bestuursorganen geautomatiseerde besluiten. Te denken valt aan het toekennen van uitkeringen en het opleggen van aanslagen. Ook verkeersboetes op grond van nummerplaatherkenning worden geautomatiseerd opgelegd. Algoritmen worden verder ingezet bij bestuurlijk toezicht, zoals bij het Systeem Risico Indicatie (SyRi), of bij opsporing van strafbare feiten. Een ander thema is het gebruik van blockchain door de overheid, bijvoorbeeld ter vermindering van de regeldruk, zoals bij het internationaal afvaltransport (EVOA).

Digitalisering in de rechtsstaat

De digitalisering van de overheid roept verschillende rechtsstatelijke vragen op. Zoals vragen over de controleerbaarheid en transparantie van op algoritmes gebaseerde besluitvorming ('algorithmic accountablity'), grondrechtenbescherming (discriminatie, privacy), normering, rechtsbescherming, rechterlijke toetsing, regulering door de wetgever en digitale toegankelijkheid van de overheid. Om deze en andere vragen te kunnen beantwoorden, helpen wij u op weg met de meest relevante (juridische) informatie. Via onderstaande iconen komt u direct bij de hoofdcategorieën van ons informatieoverzicht over Digital Government.

7864 Literatuur Rapporten 4 Rechtspraak

7864Nieuws- en blogberichten

Stibbe

2020

2019

2018

2017

^ Back to top

LiteratuurLiteratuur

Nederland

Boeken

2020

2019

2018

 • B.J. van Ettekoven, ‘Behoorlijke bestuursrechtspraak in het Big data tijdperk’, in: R.J.N. Schlössels e.a. (red.), In het nu… wat worden zal. Over toekomstig bestuursrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 209-233.
 • R.M. van Male, ‘Digitalisering van discretionaire bevoegdheden’, in: R.J.N. Schlössels e.a. (red.), In het nu… wat worden zal. Over toekomstig bestuursrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 263-284.
 • B.M.A. van Eck, Geautomatiseerde ketenbesluiten & Rechtsbescherming (diss. Tilburg), 2018.
 • M. Lokin, Wendbaar wetgeven. De wetgever als systeembeheerder (diss. Amsterdam VU), Den Haag Boom Juridisch 2018.

2017

 • A.C.M. Meuwese, ‘Grip op normstelling in het datatijdperk’, in: W.J.M. Voermans, R.J.B. Schutgens & A.C.M. Meuwese, Algemene regels van bestuursrecht (VAR-reeks 158), Den Haag: Boom juridisch 2017, p. 145-184.

2005

 • M.M. Groothuis, Beschikken en digitaliseren (diss. Leiden), Den Haag: Sdu uitgevers 2005.

2000

 • S. Zouridis, Digitale disciplinering: Over ICT, organisatie, wetgeving en het automatiseren van beschikkingen (diss. Tilburg), Delft: Uitgeverij Eburon 2000.

1993

 • H. Franken e.a., Beschikken en automatiseren (VAR-reeks 110), Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1993.

Tijdschriften

2020

2019

 • J. de Poorter & J. Goossens, ‘Effectieve rechtsbescherming bij algoritmische besluitvorming in het bestuursrecht’, NJB 2019/2777
 • C.J. Wolswinkel, ‘Het algoritme van de Afdeling: de realiteit van complex bestuursrecht’, AA 2019, p. 776-785.
 • M. Galic, 'Surveillance, privacy and public space in the Stratumseind Living Lab. The smart city debate, beyond data', AA 2019, p. 570-579.
 • M. Vetzo, J.H. Gerards, 'Algoritme-gedreven technologieën en grondrechten' , Computerrecht 2019/3.

2018

2017

 • B. van Tongeren , ‘Algoritmes in de rechtsstaat’, Advocatenblad 2017, afl. 8, p. 8.
 • R. Benhadi, 'Geautomatiseerde besluitvorming in het omgevingsrecht', StAB 2017/3.
 • L.H. von Meijenfeldt , ‘De AVG en Awb: vragen om Babylonische spraakverwarring', P&I 2017, p. 124-129.

2016

 • G. Zwenne, W. Steenbruggen & M. Reker, ‘Rechtsbescherming bij het gebruik van big data door toezichthouders: een verkenning’, TvT 2016 (7) 4, p. 29-44.

2013

 • A.M. Klingenberg & J. Lindeboom, ‘Lost in e-government: bevat de Algemene verordening gegevensbescherming voldoende waarborgen voor burgers bij gegevensverwerking door de overheid?’, P&I 2013, p. 273-278.

2010

 • J.W. Oordt & A. Tollenaar, ‘Effecten van informatisering op de kwaliteit van beschikkingverlening’, Bestuurswetenschappen 2010, afl. 4, p. 28-46.

2002

Buitenland

Tijdschriften

2018

2017

2016

^ Back to top

Rapporten / onderzoeken / studiesRapporten

Nederland

2020

2019

2018

2016

^ Back to top

Publicaties overheden4

Nederland

2020

 • 15.01.2020 Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer een brief over de technische briefing over het Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie (AI).

2019

2018

Europese Unie

^ Back to top

RechtspraakRechtspraak

Nederlandse rechtspraak

2019

 • CRvB 15 mei 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:1737
  De CRvB ziet in de rechtspraak over AERIUS geen aanleiding voor de conclusie dat bij gebruikmaking van het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) sprake is van besluitvorming die als gevolg van niet kenbare keuzes, gegevens en aannames onvoldoende inzichtelijk en controleerbaar is. Van strijd met het vereiste van equality of arms is geen sprake.

2018

 • HR 17 augustus 2018, ECLI:NL:HR:2018:1316, Stibbeblog
  Als een besluit het resultaat is van een geautomatiseerd proces en de belanghebbende wil de juistheid van de bij dit proces gemaakte keuzes controleren, dan moet het bestuursorgaan zorgdragen voor de inzichtelijkheid en controleerbaarheid van die keuzes, aannames en gegevens. Zonder die inzichtelijkheid en controleerbaarheid dreigt namelijk een ongelijkwaardige procespositie van partijen te ontstaan. De belanghebbende kan het besluitvormingsproces dan ervaren als een “black box”.
 • ABRvS 18 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2454, Stibbeblog
  Afdeling bestuursrechtspraak verfijnt toetsingskader voor geautomatiseerde besluitvormingsprocessen (AERIUS).

2017

 • ABRvS 17 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1259 Stibbeblog
  Afdeling bestuursrechtspraak formuleert toetsingskader voor geautomatiseerde besluitvormingsprocessen (AERIUS).
 • HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:286, AB 2018/27, m.nt. T. Barkhuysen & M.L. van Emmerik
  Artikel 8 EVRM is geschonden door een naheffingsaanslag op grond van 'Automatic Number Plate Recognition' zonder wettelijke grondslag.

2009

 • CRvB 2 oktober 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BJ9342
  Arbeidsdeskundige kon geen invloed uitoefenen op een geautomatiseerd proces dat arbeidsongeschiktheid bepaalde. Daardoor was het besluit niet toetsbaar.

^ Back to top


Team
Tom Barkhuysen
Partner Amsterdam at Stibbe
+31 20 5460390
Niels Jak
Senior Professional Support Lawyer Amsterdam at Stibbe
Steven Bastiaans
Junior Associate Amsterdam at Stibbe